29-01-2006
Περιοχή Σταυρούπολης; ΠΑΝΙΔΑ

Πάντσογλου Χρήστος
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Τα Στενά του Νέστου είναι μια πλούσια από ορνιθολογικής απόψεως περιοχή. Για αυτό το λόγο έχει χαρακτηρισθεί σαν Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά και παρακολουθείται σταθερά από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία.
Στα Στενά του Νέστου έχουν παρατηρηθεί 213 είδη πουλιών, πολλά από τα οποία είναι απειλούμενα σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο. Έχουν παρατηρηθεί 3 παγκοσμίως απειλούμενα είδη (Βασιλαετός Aquila heliaca, Στικταετός Aquila clanga και Κιρκινέζι Falco naumanni) και 8 κινδυνεύοντα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε εθνικό επίπεδο, 41 είδη περιλαμβάνονται στο "Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Σπονδυλόζωων της Ελλάδας" από τα οποία 9 κινδυνεύουν με εξαφάνιση, 12 είναι τρωτά και 5 σπάνια. 59 περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ Τα Στενά του Νέστου έχουν χαρακτηριστεί από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία ως μια Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά.


Στα λιμνάζοντα νερά οι λάρβες της λιβελλούλης αναπτύσσονται τρεφόμενες από γυρίνους και άλλους μικροοργανισμούς, έως ότου μεταμορφωθούν σε τέλεια έντομα. Η αρσενική (Libellula depressa) διεκδικεί το χώρο της από άλλα αρσενικά του ίδιου είδους.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)
Ο Σφηκιάρης (Pernis apivorus), καλοκαιρινός επισκέπτης στα δάση της περιοχής, τρέφεται με έντομα αλλά και με αμφίβια και μικρά πουλιά.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)
Ενδιαφέροντα έντομα, λεπιδόπτερα και αρθρόποδα συναντώνται στην κοιλάδα του Νέστου. Μέχρι σήμερα όμως δεν υπάρχουν ολοκληρωμένες καταγραφές στο χώρο.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.