20.11.2006
Ναός Αγίων Θεοδώρων στον Ξηροπόταμο

Γεώργιος Τσιγάρας
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας ? Θράκης

Το Μνημείο: Ο ναός βρίσκεται στο νεκροταφείο του χωριού και είναι μια τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική με υπερυψωμένο γυναικωνίτη και χαγιάτι στη δυτική πλευρά. Αξιοσημείωτη είναι η ακανόνιστα πολύπλευρη κόγχη του ιερού Βήματος.
Το μνημείο ανοικοδομήθηκε, σύμφωνα με την κτητορική επιγραφή, που βρίσκεται στο τυφλό αψίδωμα της νότιας εισόδου, στις 15 Μαρτίου 1815 στα χρόνια του μητροπολίτη Δράμας Παρθενίου.

Βιβλιογραφία: Γ. ΒΕΛΕΝΗΣ, Η εκκλησία του νεομάρτυρα θεοδώρου στον Ξηροπόταμο της Δράμας, Εκκλησίες στην Ελλάδα μετά την Άλωση, τόμ. 1, Αθήνα 1979? Ξ. ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΤΣΙΚΗ, Μεταβυζαντινές Εκκλησίες στο Νομό Δράμας, Η Δράμα και η περιοχή της, Ιστορία και Πολιτισμός, Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης, Δράμα 24-25 Νοεμβρίου 1989, Δράμα 1996.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.