28/09/2006
Δέλτα Νέστου - Λιμνοθάλασσες Αγιάσματος: ΕΔΑΦΟΣ / ΥΠΕΔΑΦΟΣ

Πάντσογλου Χρήστος
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Η ευρύτερη πεδινή περιοχή του οικισμού της Χρυσούπολης καλύπτεται επιφανειακά από εδαφικούς σχηματισμούς που συνδέονται άμεσα με τη διαχρονική λειτουργία των πλημμυρικών πεδίων του ποταμού Νέστου. Οι εδαφικοί αυτοί σχηματισμοί μπορούν να διαχωριστούν σε δύο βασικές κατηγορίες. Η 1η κατηγορία εδαφικών σχηματισμών βρίσκεται βόρεια της 2ης (προς την οροσειρά της Ροδόπης) και περιλαμβάνει χαλαρά, μικτής κοκκομετρίας και τεταρτογενούς ηλικίας απόθεσης υλικά (τεταρτογενή χαλαρά, μικτών φάσεων). Τα υλικά αυτά είναι αργιλοϊλύες, άμμοι, χαλίκια και κροκάλες με ποικίλη διαβάθμιση και προέρχονται από αποσάθρωση και μεταφορά από τα σκληρά πετρώματα της οροσειράς της Ροδόπης μέσω της δράσης του υδρογραφικού δικτύου (σύστημα Νέστου). Εμφανίζουν συχνά σημαντικό πάχος (έως 100δες μέτρα), ταχείες μεταβολές της λιθολογικής σύστασης και κοκομετρίας τόσο κατακόρυφα όσο και οριζόντια. Χαρακτηρίζονται από μέτρια έως υψηλή υδροπερατότητα και δημιουργούν συνήθως υδροφόρους ορίζοντες μεγάλης δυναμικότητας και με έντονες διακυμάνσεις. Η 2η κατηγορία (ευρίσκεται νότια της 1ης, προς τη θάλασσα) εδαφικών σχηματισμών περιλαμβάνει τεταρτογενή χαλαρά υλικά αλλά εδώ επικρατούν τα λεπτομερή-λεπτόκοκκα υλικά: ιλύες άργιλοι και πηλοί με κυμαινόμενο κατά θέσεις συνήθως μικρό ποσοστό άμμων και χαλικιών. Είναι εδαφικές αποθέσεις παράκτιων περιοχών αλλά και εσωτερικών λεκανών ποταμοχειμάρριας προέλευσης (σύστημα π. Νέστου). Παρουσιάζουν συνήθως ασθενή συνεκτικότητα, χαμηλή έως μέτρια υδροπερατότητα και πάχος με ευρεία κύμανση (από 1 έως και πάνω από 100 μέτρα).


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.