20/02/2007
Ορεινή ημιορεινή περιοχή Νυμφαίας: ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ

Πάντσογλου Χρήστος
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Η ορεινή κυρίως περιοχή κατοικείται από την Μουσουλμανική μειονότητα. Η κύρια απασχόληση είναι η κτηνοτροφία κυρίως, και κατά δεύτερο λόγο η υλοτομία και η γεωργία. Η υπερβόσκηση είναι έντονη στα νότια και χαμηλά υψόμετρα, περίπου έως το υψόμετρο των 800μ., κυρίως γύρω από τους οικισμούς.
Η υλοτομία είναι αποψιλωτική στα χαμηλά δρυοδάση. Το δασικό δίκτυο δεν είναι πολύ ανεπτυγμένο. Η γεωργία, που ασκείται κυρίως στα χαμηλά μέρη, έχει ακόμα σε μεγάλο βαθμό παραδοσιακού χαρακτήρα.


Στον ορεινό όγκο στη περιοχή του Δήμου Φιλύρας κυριαρχεί η κτηνοτροφία των βοοειδών από μια μικρόσωμη ράτσα ντόπιων αγελάδων, που είναι σε θέση να εκμεταλλεύεται με τον καλύτερο τρόπο, τη πλούσια βλάστηση και το δύσβατο του βουνού.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)
Στο πλούσιο κάμπο στη περιοχή του Δήμου Φιλύρας συνυπάρχουν γεωργικές καλλιέργειες, οπωροφόρα δέντρα και κτηνοτροφία.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.