30-01-2006
Παράλια περιοχή Φαναρίου - Μέσης: ΠΑΝΙΔΑ

Πάντσογλου Χρήστος
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Στις λιμνοθάλασσες του νομού Ροδόπης συναντούμε 171 είδη πουλιών, ανάμεσα στα οποία πολλά είναι απειλούμενα σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο. Πέντε από αυτά τα είδη απειλούνται παγκοσμίως. Συγκεκριμένα, είναι ο Αργυροπελεκάνος (Pelecanus crispus), η Νανόχηνα (Anser erythropus), η Κοκκινόχηνα (Branta ruficollis), η Βαλτόπαπια (Aythya nyroca), το Κεφαλούδι (Oxyura leucocephala) και 7 χαρακτηρίζονται σαν κινδυνεύοντα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Επίσης, 45 είδη πουλιών περιλαμβάνονται στο <<Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Σπονδυλόζωων της Ελλάδας>>, από τα οποία 15 κινδυνεύουν με εξαφάνιση, 14 είναι τρωτά και 3 είναι σπάνια. Πενήντα έξι είδη περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της οδηγίας για τα πουλιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (79/ 409). Για όλους αυτούς τους λόγους, οι υγρότοποι της περιοχής προστατεύονται με τη Σύμβαση Ramsar, ως διεθνούς σημασίας βιότοποι για τα υδρόβια πτηνά.
Στη θαλάσσια περιοχή απαντούν διάφορα είδη θαλασσοπουλιών. Κάποια από αυτά αναπαράγονται στις μικρές βραχονησίδες νότια της Πτελέας οι οποίες το χειμώνα χρησιμοποιούνται και από πελεκάνους, κορμοράνους και γλάρους για κούρνιασμα.


Μεγάλες ομάδες κύκνων ξεχειμωνιάζουν στις λιμνοθάλασσες της περιοχής. Βουβόκυκνοι (Cygnus olor), δύο ενήλικα και ένα ανήλικο.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)
Φλαμίγκος (Phoenicopterus ruber), υπάρχουν σχεδόν σε όλες τις λιμνοθάλασσες της περιοχής. Μετακινούνται συχνά από τη μία στην άλλη ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)
Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta), τρέφεται στα ρηχά νερά των λιμνοθαλασσών. Είναι ένας από τους μικρόσωμους ερωδιούς αλλά εξαιρετικά γρήγορος στην αναζήτηση και σύλληψη της τροφής του.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)
Μαυροκέφαλοι γλάροι (Larus melanocephalus), φωλιάζουν σε αποικίες στις νησίδες που σχηματίζονται στους αλμυρόβαλτους.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)
Η Βαρβάρα (Tadorna tadorna), μια χήνα που μοιάζει με πάπια, συναντάται συνήθως σε ζευγάρια. Τρέφεται και αναπαράγεται στους παράλιους βιότοπους της περιοχής. Η τροφή της αποτελείται από διάφορα όστρακα και μαλάκια.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)
Η μικρή Τουρλίδα (Numenius phaeopus), από τους σπάνιους γενικά επισκέπτες στην περιοχή, συναντάται στους αλμυρόβαλτους της περιοχής και στα Δέλτα των ποταμών και τρέφεται με διάφορα μαλάκια και καρκινοειδή.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.