05-02-2006
Μαρώνεια: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Πάντσογλου Χρήστος
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: Ο δήμος Μαρώνειας έχει συνολικό πληθυσμό 7.644 κατοίκους. Από αυτούς οι 645 διαμένουν στην Μαρώνεια.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.