05-02-2006
Μαρώνεια: ΕΔΑΦΟΣ / ΥΠΕΔΑΦΟΣ

Πάντσογλου Χρήστος
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Το τμήμα της περιοχής Νότια και Ανατολικά της Μαρώνειας, δομείται κυρίως από συστήματα ημιμεταμορφωμένων πετρωμάτων, κυρίως φυλλιτών και σχιστόλιθων χαμηλού βαθμού μεταμόρφωσης. Τα πετρώματα αυτά είναι ευαποσάθρωτοι σχηματισμοί, με αποτέλεσμα να καλύπτονται συχνά από χαλαρό εδαφικό μανδύα, με σημαντικό, κατά θέσεις, πάχος. Η γεωλογική και η τεκτονική τους δομή είναι υπεύθυνες για την εκδήλωση σημαντικών, κατά περίπτωση, κατολισθητικών φαινομένων. Διαφοροποιήσεις παρατηρούνται στην περιοχή Ξυλαγανής, όπου εμφανίζονται εδαφικοί σχηματισμοί νεογενών ιζημάτων και στην περιοχή Κρωβύλης όπου εμφανίζονται εκτεταμένες βραχομάζες από βασικά και υπερβασικά εκρηξιγενή πετρώματα (οφιόλιθοι, σερπεντινιωμένοι περιδοτίτες και διαβάσεις).Η περιοχή Δυτικά της Μαρώνειας έως και Προσκυνητές καλύπτεται από τεταρτογενείς αποθέσεις μικτών φάσεων (αργιλοιλύες, άμμοι και ψηφίδες).


Το σπήλαιο της Μαρώνειας, με πλούσιο διάκοσμο από σταλακτίτες και σταλαγμίτες, που συχνά χρωματίζονται από διάφορα οξείδια μετάλλων, κρύβει μέσα του έναν άλλο κόσμο με πολλούς έμβιους οργανισμούς.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.