31-01-2006
Περιοχή Κομνηνών: ΧΛΩΡΙΔΑ

Πάντσογλου Χρήστος
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Οι απότομες πλαγιές που περιβάλλουν την κοίτη του ποταμού στην περιοχή των στενών σκεπάζονται από αραιά δάση Χνουδωτής βελανιδιάς (Quercus pubescens subsp. anatolica), ενώ σποραδικά παρατηρούνται πουρνάρια (Quercus coccifera), άρκευθοι (Juniperus excelsa και Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus), μελικουκιές (Celtis australis), κουτσουπιές (Cercis siliquastrum), Αγριοκουμαριές (Arbutus adrachne), φράξοι (Fraxinus ornus), αγριελιές (Olea europaea subsp. oleaster), φυλλίκια (Phillyrea latifolia), και άλλα στοιχεία της Μεσογειακής μακίας.
Στις όχθες του ποταμού σχηματίζεται μια στενή λωρίδα από υδροχαρή βλάστηση, με δένδρα όπως το Σκλήθρο (Alnus glutinosa), το Καβάκι (Populus nigra), η Ασημόλευκα (Populus alba), το Καραγάτσι (Ulmus minor), ο Πλάτανος (Platanus orientalis) και διάφορα είδη ιτιές. Ανάμεσα σ? αυτά σχηματίζεται υπόροφος από άλλα υδροχαρή είδη, θάμνους ή αναρριχώμενα, όπως ο Λυκίσκος (Humulus lupulus), η Αγράμπελη (Clematis vitalba), ο Κισσός (Hedera helix), ο Τάμος (Tamus communis), η Καλυστέγη (Calystegia sylvatica), κλπ.
Στις βραχώδεις ορθοπλαγιές που εμφανίζονται σποραδικά σε διάφορα σημεία των στενών παρατηρούμε διάφορα χασμόφυτα ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζουν τα σπάνια για τη χώρα μας είδη Syringa vulgaris (Αγριοπασχαλιά) και Haberlea rhodopensis.


Πολλά διαφορετικά είδη ορχεοειδών υπάρχουν στον Νέστο (Orchis purpurea).
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)
Τα γεράνια συναντώνται σε όλη την κοιλάδα του Νέστου και συνήθως σε θέσεις δροσερές και υγρές.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)
Η Παιώνια (Paeonia peregrina), αναμφισβήτητα ένα από τα ωραιότερα άνθη της ελληνικής φύσης, συναντάται στην ανατολική πλευρά του Αχλαδόβουνου.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.