05-02-2006
Ξυλαγανή: ΝΕΡΑ

Πάντσογλου Χρήστος
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Τα επιφανειακά νερά της περιοχής είναι πολύ περιορισμένα, εξ' αιτίας του κλίματος της περιοχής, αλλά και της μάστευσης όλων των πηγών νερού για γεωργικές και οικιστικές ανάγκες. Εξάλλου ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας σε ολόκληρο το νομό Ροδόπης είναι τόσο χαμηλωμένος από τις αρδευτικές γεωτρήσεις, ώστε οι περισσότερες πηγές του κάμπου έχουν στερέψει, ενώ το Καλοκαίρι, εισχωρεί θαλασσινό νερό σε απόσταση έως και 20 χλμ. από τη θάλασσα. Τα εναπομείναντα υδάτινα σώματα περιλαμβάνουν το ρέμα Σαπλή, τον ποταμό Φιλιούρη, ρέμα βόρεια της Μαρώνειας, καθώς επίσης κατά τόπους βρύσες και πηγές.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.