05/02/2006
Μάκρη: ΕΔΑΦΟΣ / ΥΠΕΔΑΦΟΣ

Πάντσογλου Χρήστος
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Από την παραλία των Πετρωτών έως και την παραλία της Μάκρης εμφανίζονται τεταρτογενείς αποθέσεις μικτών φάσεων (αργιλοιλύες, άμμοι και ψηφίδες). Σε επαφή με την παραλιακή ζώνη και Βόρεια αυτής, έχουμε παρουσία, από Δυτικά προς Ανατολικά, βραχωδών σχηματισμών, κατά σειρά: ηφαιστειακών πετρωμάτων, καρστικοποιημένων ασβεστόλιθων στην περιοχή Ζώνης, και συστημάτων ημιμεταμορφωμένων πετρωμάτων, κυρίως φυλλιτών και σχιστόλιθων χαμηλού βαθμού μεταμόρφωσης.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.