03-04-2006
Δαδιά: ΕΔΑΦΟΣ / ΥΠΕΔΑΦΟΣ

Πάντσογλου Χρήστος
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Τα εδάφη χαρακτηρίζονται αβαθή μέχρι μέτρια βαθιά, καλά αεριζόμενα, με καλή διαπερατότητα και μικρή μέχρι μέτρια γονιμότητα. Τα βαθύτερα και γονιμότερα εδάφη παρουσιάζονται κυρίως πάνω σε μεταμορφωμένα και ιζηματογενή πετρώματα. Η βιολογική δραστηριότητα των εδαφών είναι μικρή.
Οι πετρογραφικές διαπλάσεις της περιοχής είναι κυρίως σχηματισμοί της Τριτογενούς γεωλογικής περιόδου. Στην περιοχή εμφανίζονται μεταμορφωμένα πετρώματα, κυρίως γνεύσιοι και μαρμαρυγιακοί σχιστόλιθοι, βασικά πυριγενή πετρώματα (περιοδίτες - σερπεντίνες), όξινα πυριγενή (ηφαιστειακά) και ιζηματογενή πετρώματα (άμμοι, άργιλοι, κροκαλοπαγή).


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Αναλυτικό αφιέρωμα στο φυσικό περιβάλλον και τις αναπτυσσόμενες οικοτουριστικές δραστηριότητες στη Δαδιά
(Μέγεθος: 1176 kb)  (Πηγή: Αφιέρωμα από τις ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ της Καθημερινής. Σπύρος KΑPΑΛHΣ, Νίκος και Μαρία ΠETPOY, Γιώργος XΑNΔ)