03-04-2006
Μεταξάδες: ΧΛΩΡΙΔΑ

Πάντσογλου Χρήστος
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Στην περιοχή Μεταξάδων τα κυρίαρχα είδη δέντρων είναι διάφορα είδη δρυός, ενώ σε μερικές υποβαθμισμένες ή άγονες θέσεις εμφανίζονται αείφυλλα πλατύφυλλα με κυρίαρχο το Φυλλίκι (Phillyrea media).
Κατά μήκος της κοίτης του Ερυθροπόταμου, στο τμήμα δυτικά των Μεταξάδων στη συνοριακή γραμμή, εμφανίζονται παραποτάμια δάση μικρού πλάτους, αποτελούμενα από διάφορα είδη ιτιάς (Salix spp.) και Σκλήθρα (Alnus glutinosa). Μετά από την είσοδο του ποταμού στην Ελλάδα, βόρεια από τους Μεταξάδες, όλη η παραποτάμια βλάστηση έχει καταστραφεί ύστερα από τον εγκιβωτισμό του ποταμού σε αναχώματα και εμφανίζονται μεμονωμένες λεύκες (Populus spp.) και ιτιές στα πρανή του ποταμού.

Στις ημιορεινές δασικές εκτάσεις της περιοχής κυριαρχούν διάφορα είδη δρυός. Στις βορινές και υγρότερες θέσεις εμφανίζεται η Απόδισκη δρυς (Quercus dalechampii), ενώ στις ξηρότερες θέσεις η Πλατύφυλλη και η Χνοώδης δρυς (Q. frainetto & Q. pubescens). Σποραδικά σε όλη τη δασική έκταση υπάρχει και η Ευθύφλοιος δρυς (Q. cerris). Μαζί με τις δρείς, εμφανίζονται και πολλά άλλα φυλλοβόλα πλατύφυλλα, όπως φράξοι (Fraxinus spp.), σφενδάμια (Acer spp.) κ.ά. Σε υποβαθμισμένες και νότιες θέσεις παρατηρείται μετάπτωση του δρυοδάσους σε φυτικές διαπλάσεις των αείφυλλων πλατύφυλλων. Σε αυτές τις θέσεις τα κυρίαρχα είδη δέντρων και θάμνων είναι το Φυλλίκι (Phillyrea media) και το Παλιούρι (Paliurus spina-christi). Σε μία μικρή περιοχή σε μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις, έχουν πραγματοποιηθεί τεχνητές αναδασώσεις με Μαύρη Πεύκη (Pinus nigra subsp. pallasiana).


Καρποφόρα δέντρα και θάμνοι φυτρώνουν στα ξέφωτα και προσφέρουν πλούσια τροφή στην άγρια πανίδα. Γκορτσιά (Pyrus amygdaliformis)
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.