28/09/2006
Νικήσιανη - Παγγαίο: ΕΔΑΦΟΣ / ΥΠΕΔΑΦΟΣ

Πάντσογλου Χρήστος
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Η ευρύτερη περιοχή της Νηκίσιανης περιλαμβάνει και τις τρείς βασικές κατηγορίες πετρωμάτων που συνιστούν το βραχώδες υπόβαθρο της περιοχής. Υπάρχουν δηλαδή πετρώματα: α) μεταμορφωμένα (μάρμαρα, γνεύσιοι και σχιστόλιθοι), β) εκρηξιγενή (γρανοδιορίτες) και γ) ιζηματογενή, που εδώ εκπροσωπούνται από εδαφικούς σχηματισμούς, ποικίλης κοκκομετρίας (με έντονη την παρουσία αργίλων). Είναι οι αποσαθρωμένες μορφές-προϊόντα των προηγουμένων σκληρών πετρωμάτων. (α και β) που εμφανίζονται και με τη βραχώδη και με την εδαφική τους μορφή και έχουν σημαντικές έως μικρές επιφανειακές εξαπλώσεις. Επίσης, εμφανίζονται και εδαφικές αποθέσεις μικτής, κυρίως αδρομερούς κοκκομετρίας (από αμμο-ιλύες και κροκάλες) ποταμοχειμάρριας προέλευσης και τεταρτογενούς ηλικίας (πρόσφατοι, γεωλογικά, σχηματισμοί). Το περισσότερο εκτεταμένο πέτρωμα είναι τα Μάρμαρα (ασβεστιτικού και δολομιτικού τύπου) με μεγάλα συνολικά πάχη και ποικίλου εύρους επιμέρους στρώσεις, που εμφανίζουν, κατά θέσεις, καρστικοποίηση (δηλ. διάλυση, με αποτέλεσμα την δημιουργία κενών αλλά και παραγωγή αργιλικού κακκινο-εδάφους, υπολείμματος της καρστικοποίησης). Ακολουθούν οι γνεύσιοι, σχιστογνεύσιοι και αμφιβολίτες, ενώ μικρή τοπική παρουσία έχουν οι γρανοδιορίτες. Στην επιφάνεια της ευρύτερης περιοχής, εκτός των προαναφερθέντων πετρωμάτων-σχηματισμών, εμφανίζονται στα χαμηλά πεδινά υψόμετρα και ποταμοχειμάρριες εδαφικές προσχώσεις-αποθέσεις τεταρτογενούς-νεογενούς ηλικίας (δηλ. γεωλογικά πολύ νέα-πρόσφατα). Τα εδαφικά αυτά τεταρτογενή υλικά είναι ποικίλης κοκομετρικής διαβάθμισης και πάχους, που μεταβάλλονται κατά θέσεις, και αποτελούνται κυρίως από μείγματα ή ενστρώσεις από αργιλοϊλύες (μικρή, σχετικά, αναλογία) άμμους, χαλίκια και κροκάλες με παρουσία ή όχι συνδετικού, κυρίως ασβεστιτικού, υλικού.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.