29/09/2006
Μουσθένη - Παγγαίο: ΕΔΑΦΟΣ / ΥΠΕΔΑΦΟΣ

Πάντσογλου Χρήστος
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Η ευρύτερη περιοχή της Μουσθένης περιλαμβάνει και τις τρείς βασικές κατηγορίες πετρωμάτων που συνιστούν το βραχώδες υπόβαθρο της περιοχής. Υπάρχουν δηλαδή πετρώματα: α) μεταμορφωμένα (μάρμαρα, γνεύσιοι και σχιστόλιθοι), β) εκρηξιγενή (γρανοδιορίτες) και γ) ιζηματογενή, που εδώ εκπροσωπούνται από εδαφικούς σχηματισμούς, μεικτής κοκκομετρίας (με χαρακτηριστική όμως, κατά θέσεις, παρουσία αργίλων). Είναι οι αποσαθρωμένες μορφές-προϊόντα των προηγουμένων σκληρών πετρωμάτων. (α και β) που εμφανίζονται και με τη βραχώδη και με την εδαφική τους μορφή και έχουν σημαντικές έως μικρές επιφανειακές εξαπλώσεις. Επίσης,. εμφανίζονται και εδαφικές αποθέσεις μικτής, κυρίως αδρομερούς κοκκομετρίας (από αμμο-ιλύες και κροκάλες) ποταμοχειμάρριας προέλευσης και τεταρτογενούς ηλικίας (πρόσφατοι, γεωλογικά, σχηματισμοί). Το περισσότερο εκτεταμένο πέτρωμα είναι οι γνευσιοι (βιοτιτικοί γνεύσιοι, ορθο-γνεύσιοι) και ακολουθούν οι τεταρτογενούς ηλικίας και μικτής κοκκομετρίας (κυρίως αδρομερείς) εδαφικοί σχηματισμοί. Τα μάρμαρα εμφανίζουν έντονη καρστικοποίηση (δηλ. διάλυση, με αποτέλεσμα την δημιουργία κενών αλλά και παραγωγή αργιλικού κακκινο-εδάφους, υπολείμματος της καρστικοποίησης).


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.