26/09/2006
Δέλτα Νέστου - Λιμνοθάλασσες Αγιάσματος: ΧΛΩΡΙΔΑ

Πάντσογλου Χρήστος
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Μεγάλη ποικιλία βιοτόπων χαρακτηρίζει το παράλιο οικοσύστημα. Οι επικρατέστεροι είναι: οι μικρές λίμνες και τα κανάλια με γλυκό νερό, οι καλαμιώνες, το παραποτάμιο δάσος, οι θαμνώνες με αρμυρίκια κυρίως στις όχθες του Νέστου κοντά στις εκβολές, οι εκτάσεις με αλοφυτικές φυτοκοινωνίες, και οι αμμοθίνες στην παράλια περιοχή.
Σε ορισμένες παραλίες έχουν γίνει αναδασώσεις με Θασίτικο Πεύκο και Παράλιο Πεύκο. Ο Κρίνος της Θάλασσας (Pancratium maritimum) που άλλοτε αφθονούσε στις αμμοθίνες, απειλείται σήμερα από τον τουρισμό. Το Λευκόϊο (Leucojum aestivum) που φύτρωνε σε υγρές πεδινές εκτάσεις, κινδυνεύει επίσης από τις αποξηράνσεις και τη σύγχρονη γεωργία, ενώ διασώζεται μόνο σε μια τοποθεσία, κοντά στο χωριό Εξοχή. Όπου ακόμα διασώζεται το αρχικό παραποτάμιο δάσος, αυτό σχηματίζεται από πλατάνια (Platanus orientalis), σκλήθρα (Alnus glutinosa), ασημόλευκες (Populus alba), μισχανθείς δρείς (Quercus pedunculiflora), νερόφραξους (Fraxinus angustifolia oxycarpa), φτελιές (Ulmus minor) και ιτιές (Salix alba).
Ανάμεσα στα δένδρα υπάρχουν και άλλα φυτά, θαμνώδη ή αναρριχώμενα, όπως κισσός, αγράμπελες, αρμυρίκια, άγρια κλίματα κλπ., καθώς επίσης και μουριές.
Δυστυχώς στη μεγαλύτερη έκταση του Δέλτα αυτή η φυσική βλάστηση έχει χαθεί και τη θέση της έχει πάρει η εντατική γεωργία με βαμβάκια, καλαμπόκια κ.ά., καθώς και η λευκοκαλλιέργεια.


Πλούσια και πυκνή η παρόχθια βλάστηση αγγίζει τους οικισμούς αλλά και τη ροή του νερού δημιουργώντας συχνά κατάφυτες νησίδες, ασφαλή καταφύγια των έμβιων οργανισμών.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.