23/02/2007
Δέλτα Νέστου - Λιμνοθάλασσες Αγιάσματος: ΠΑΝΙΔΑ

Πάντσογλου Χρήστος
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Στο Δέλτα του Νέστου συναντούμε 254 είδη πουλιών. Έχουν παρατηρηθεί 7 απειλούμενα είδη παγκοσμίως. Συγκεκριμένα αυτά είναι ο Αργυροπελεκάνος (Pelecanus crispus),η Κοκκινόχηνα (Branta ruficollis),η Βαλτόπαπια (Aythya nyroca), ο Στικταετός (Aquila clanga),ο Βασιλαετός (Aquila heliaca),το Κιρκινέζι (Falco naumanni) και η Λεπτομύτα (Numenius tenuirostris). Δώδεκα είδη πουλιών χαρακτηρίζονται σαν κινδυνεύοντα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Σε εθνικό επίπεδο, 70 είδη πτηνών από αυτά που βρίσκονται στο Δέλτα, αναφέρονται στο <<Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Σπονδυλόζωων της Ελλάδας>>, από τα οποία 1 χαρακτηρίζεται ως εκλίπον, 19 κινδυνεύουν με εξαφάνιση, 21 είναι τρωτά και 8 είναι σπάνια. Ογδόντα ένα είδη περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της οδηγίας για τα πουλιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης(79/409).
Το Δέλτα του Νέστου είναι η σημαντικότερη περιοχή στην Ελλάδα για την αναπαραγωγή της Αγκαθοκαλημάνας (Hoplopterus spinosus), ενώ εδώ διασώζεται ο τελευταίος φυσικός πληθυσμός του άγριου Κολχικού Φασιανού (Phasianus colchicus).
Για όλους αυτούς τους λόγους, οι υγρότοποι του Δέλτα προστατεύονται με τη Σύμβαση Ramsar, ως διεθνούς σημασίας βιότοποι για τα υδρόβια πτηνά. Τα σημαντικότερα θηλαστικά που καταγράφονται στους αλμυρόβαλτους στην περιοχή είναι το Τσακάλι (Canis aureus) και η Βίδρα (Lutra lutra).
Στις λιμνοθάλασσες της περιοχής τρέφονται και αναπαράγονται καλαμοκανάδες, τρίγγες, αβοκέτες, γλαρόνια, ερωδιοί, κύκνοι και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα είδη που διαφοροποιούνται κατά περιοχή και εποχή του χρόνου.


Η Αγκαθοκαλημάνα (Vanellus spinosus) είναι το σπανιότερο πουλί της περιοχής, μια και οι όχθες του Νέστου αποτελούν το βορειότερο σημείο διάδοσης του πουλιού στην Ευρώπη.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)
Ο Μελισσοφάγος (Merops apiaster) ένα από τα ομορφότερα πουλιά της ελληνικής φύσης, καλοκαιρινός επισκέπτης στην περιοχή, φωλιάζει σε μεγάλους αριθμούς στις αμμώδεις εκτάσεις στο Δέλτα.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)
Ο Αργυροτσικνιάς (Egretta alba) ψαρεύει υπομονετικά στα λιμνάζοντα νερά του ποταμού.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)
Ο Κραυγαετός (Aquila pomarina), ένας μεσαίου μεγέθους αετός, συχνάζει σε όλη την περιοχή του Δέλτα και τρέφεται κυρίως με μικρά θηλαστικά.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.