25-10-2006
Άβδηρα

Μελκίδη Χρύσα
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας ? Θράκης

Η τοπική αρχιτεκτονική είναι η παραδοσιακή θρακική, επηρεασμένη από τους κινδύνους και τις επιβουλές της οθωμανικής περιόδου για την προστασία της πλούσιας χριστιανικής κοινότητας του 19ου αι., με επικοινωνία των σπιτιών με θυρίδες και διόδους διαφυγής. Χαρακτηριστικό δείγμα της αρχιτεκτονικής αυτής το διατηρημένο πυργόσπιτο του Παναγιώτη Παμουκτσόγλου, που στα μέσα του 19ου αι. εγκαταστάθηκε στα ?βδηρα, προερχόμενος από την Κωνσταντινούπολη, ασχολούμενος με το εμπόριο του καπνού. Το αρχοντικό Παμουκτσόγλου είναι καστρόσπιτο, τυπικό θρακικό πλατυμέτωπο με χαγιάτι ανοιχτό στην αυλή. Κρύπτες, κρυφά κλιμακοστάσια, δίοδος διαφυγής, καταπακτές, υπόγεια με ισχυρή λιθοδομή, σχεδόν απόρθητο για τα δεδομένα της εποχής του, που πιθανότατα τοποθετείται περί το 1860-70.

Πηγή: Έ. Σκαρλατίδου-Μ. Αναγνωστίδης, “Η οικογένεια και το αρχοντικό Παμουκτσόγλου στα ?βδηρα”, Θρακικά Χρονικά, τ. 38/1983, Ξάνθη, σ.σ. 207-219.


Το αρχοντικό Παμουκτσόγλου στα ?βδηρα.
(Φωτογραφία: ΙΠΕΤ)
Αρχοντικό Παμουκτσόγλου στα ?βδηρα. Κάτοψη ισογείου και ορόφου.
(Φωτογραφία: Πηγή: Έ. Σκαρλατίδου-Μ. Αναγνωστίδης, “Η οικογένεια και το αρχοντικό Παμουκτσόγλου στα ?βδηρα)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.