14/11/2006
Κάτω Νευροκόπι - Παγωνέρι - Ποταμοί: ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ

Πάντσογλου Χρήστος
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Η περιοχή είναι σχετικά αραιοκατοικημένη με ανθρώπινη παρουσία κοντά στους οικισμούς. Οι κάτοικοι στην κοιλάδα ασχολούνται με γεωργικές καλλιέργειες (κυρίως πατάτες, καλαμπόκια, φασόλια και σιτηρά), αλλά και κηπευτικά για ίδια χρήση, όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν. Επίσης υπάρχει κτηνοτροφία, κύρια βοοειδών αλλά και ημιάγριων χοίρων. Βορειότερα και όσο ανεβαίνουμε σε υψόμετρο οι κύριες ανθρώπινες δραστηριότητες περιορίζονται στην: δασοπονία (τεχνική ξυλεία οξιάς, στύλους Δ.Ε.Η. - Ο.Τ.Ε., τεχνική ξυλεία μαύρης πεύκης), την κτηνοτροφία αλλά και το κυνήγι προσελκύοντας κυνηγούς από πολλά μέρη της βόρειας Ελλάδας. Η περιοχή λόγω της γειτνίασης με το χιονοδρομικό κέντρο του Φαλακρού, τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει αύξηση στην οικοτουριστική δραστηριότητα.


Καλλιεργούμενοι αγροί ανάμεσα σε κοιλάδες, ρέματα και ξέφωτα, δημιουργούν ξεχωριστούς οικοτόπους στο ορεινό οικοσύστημα της κοιλάδας του Νευροκοπίου.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)
Φυσικοί φυτοφράκτες, που χρησιμεύουν ως καταφύγια και χώροι αναπαραγωγής, ανάμεσα σε αγρούς, καθώς και πολλά διαφορετικά καρποφόρα δέντρα και θάμνοι τροφοδοτούν την πανίδα της περιοχής, σε όλη τη διάρκεια του έτους. Κοιλάδα Μικροκλεισούρας.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)
Στην περιοχή εκτρέφονται ημιάγρια χοιρινά σε επιλεγμένες θέσεις, για τις ανάγκες της τοπικής αγοράς, αλλά και των μεγάλων αστικών κέντρων σε όλη την Ελλάδα.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)
Ο κάμπος στην κοιλάδα του Χρυσοκέφαλου, με την έντονη γεωργική εκμετάλλευση και στο βάθος τα όρη Βροντούς του νομού Σερρών.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.