03-04-2006
Ορεινή περιοχή Θερμών: ΕΔΑΦΟΣ / ΥΠΕΔΑΦΟΣ

Πάντσογλου Χρήστος
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Το μέγιστο τμήμα της περιοχής αυτής δομείται από μεταμορφωμένα πετρώματα (γνεύσιοι, σχιστόλιθοι, χαλαζίτες, αμφιβολίτες), στη βραχομάζα δε των πετρωμάτων αυτών εντοπίζονται ενστρώσεις μαρμάρων και σιπολινών κυρίως στη νότια - νοτιοδυτική περιοχή. Τα μεταμορφωμένα πετρώματα εμφανίζονται στεγανά με τέλεια σχιστότητα, μεγάλο πάχος και γενικά χαρακτηρίζονται από υψηλές μηχανικές αντοχές. Στην περιοχή Δημαρίου συναντούμε γρανίτες και γρανοδιορίτες. Στις κοιλάδες των υδρορευμάτων που συναρτούν το υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής εμφανίζονται χαλαρά, χονδρόκοκκα έως λεπτόκοκκα ιζήματα που αποτελούν προϊόντα μεταφοράς και απόθεσης.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.