03-04-2006
Ορεινή περιοχή Θερμών: ΝΕΡΑ

Πάντσογλου Χρήστος
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

H περιοχή διασχίζεται από το Σακκόρεμα. Η ροή του είναι μικρή το μεγαλύτερο διάστημα του έτους. Μικρά αρδευτικά φράγματα έχουν κατασκευασθεί σε διάφορα σημεία της κοίτης, τα οποία όμως γρήγορα επιχωματώθηκαν. Τα νερά από το ρέμα Σακκόρεμα, χύνονται στο μικρό ποταμό Κόσυνθο, ο οποίος τελικά απολήγει στη λίμνη Βιστωνίδα.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.