20/12/2007
Ο Ιερός Ναός των Ταξιαρχών Δράμας

Δέσποινα Σκουλαρίκη
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Ε.Κ."Αθηνά"
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Ο ιερός ναός των Ταξιαρχών της Δράμας βρίσκεται στο κέντρο της πόλης επί της οδού Βενιζέλου και αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα γλυπτικής, αρχιτεκτονικής και ζωγραφικής της βυζαντινής περιόδου.

Πρόκειται για μονόχωρο καμαροσκεπή ναό της Παλαιολόγειας εποχής (1261 ? 1453 μ.Χ.), ο οποίος διαθέτει είσοδο στη νότια πλευρά του και συνδέεται με τμήμα του τείχους της πόλης με κτιστή κλίμακα ανόδου στη νότια και ανατολική πλευρά. Στα έτη 1861-1892 ο ναός υφίσταται μία σειρά ανακατασκευών, που οδηγούν σε σημαντικές αλλαγές και οι οποίες συνεχίζονται μέχρι να καταλήξει στη σημερινή μορφή του, της μονόχωρης ορθογώνιας βασιλικής, με δίρριχτη στέγη.

Ο ναός έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με το πλινθοπερίκλειστο σύστημα τοιχοποιίας, με εντοιχισμένα αρχαιότερα μάρμαρα και επιγραφές. Στον ανατολικό και νότιο τοίχο του έχουν έρθει στο φως σπαράγματα τοιχογραφιών, τα οποία χρονολογούνται λίγο πριν τα μέσα του 14ου αι. μ.Χ. Στις τοιχογραφίες, στις οποίες παριστάνεται ο κύκλος των Παθών του Χριστού και απεικονίζονται οι Ταξιάρχες, είναι εμφανής η αξιοποίηση της προοπτικής, καθώς και η πλαστικότητα και ο αυθορμητισμός στην απόδοση των χαρακτηριστικών των μορφών.

Ο ναός, ο οποίος σήμερα δεν λειτουργεί, έχει δεχθεί εργασίες αποκατάστασης του τέμπλου και συντήρησης των τοιχογραφιών.

Βιβλιογραφία


1.Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ, Μακεδονία, Αθήνα, 1997, σελ.146
2.Πέννας Χ., «Ταξιάρχες Δράμας», Η Δράμα και η Περιοχή της, Ιστορία και Πολιτισμός,, Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης (Δράμα, 24-25 Νοεμβρίου 1989), Δράμα 1996, σελ.157-195
3.Δαδάκη Στ., «Αναστήλωση του τέμπλου στο ναό των Ταξιαρχών Δράμας», Η Δράμα και η Περιοχή της, Ιστορία και Πολιτισμός 1, Β? Επιστημονική Συνάντηση (Δράμα, 18-22 Μαϊου 1994), Δράμα 1998, σελ. 287-293.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.