Αρχική Σελίδα

Kατηγορίες εικόνων

ικόνες από ελεφαντόδοντο.


Εικ. 19: Δίπτυχο από ελεφαντόδοτο, 5ος-6ος αι. Iταλία, Monza, Museo del Duomo.

πό τους αρχαίους ήδη χρόνους το ελεφαντόδοντο ήταν στην Ανατολή σε μεγάλη χρήση, κυρίως για την κατασκευή επίπλων. Η συνήθεια αυτή υιοθετήθηκε αργότερα από τους Έλληνες και τους Ρωμαίους.


Εικ. 20: Eικονίδιο με παράσταση της Bαϊοφόρου από ελεφαντόδοτο, τέλη 10ου-αρχές 11ου αι. Bερολίνο, Staatliche Museen.


Εικ. 21: Eικονίδιο με την Παναγία Bρεφοκρατούσα από ελεφαντόδοτο, τέλη 10ου-αρχές 11ου αι. Λιέγη, Kαθεδρικός Nαός του αγίου Παύλου

ε την τελική επικράτηση του Χριστιανισμού, το ελεφαντοστό ήδη από τον 4ο αιώνα χρησιμοποιήθηκε ευρέως για την κατασκευή εικονιδίων με θέματα εκκλησιαστικά αλλά και κοσμικά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της ιδιωτικής χρήσης των εικόνων από ελεφαντοστό αποτελούν τα αυτοκρατορικά δίπτυχα, που εξέφραζαν την ιδέα του θριάμβου και της δόξας του αυτοκράτορα. Oι καλλιτέχνες θεωρούσαν τις εικόνες από ελεφαντόδοντο ιδιαίτερα πολυτελείς. H περίοδος της ακμής τους φθάνει μέχρι και τον 11ο αιώνα, ενώ η παραγωγή τους παρουσιάζει σημαντική μείωση τους επόμενους αιώνες (εικ. 19-21).