Ôïõñéóìüò Éóôïñßá Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Συγκεντρωτικοί κατάλογοι  
Αρχική σελίδα  Περιβάλλον  Εύρεση ανά γεωγραφική περιοχή:    Αναζήτηση
Καλλιεργούμενες εκτάσεις Κατάλογος πτηνών Κατάλογος παρατηρήσεων
Αρχεία

GAVIIFORMES

 

Gavia arctica

Λαμπροβούτι

PODICIPEDIFORMES

 

Tachybaptus ruficollis

Νανοβουτηχτάρι

Podiceps cristatus

Σκουφοβουτηχτάρι

Podiceps auritus

Χειμωνοβουτηχτάρι

Podiceps nigricollis

Μαυροβουτηχτάρι

PROCELARIFORMES

 

Puffinus yelkouan

Μύχος

PELECANIFORMES

 

Phalacrocorax carbo

Κορμοράνος

Phalacrocorax aristotelis

Θαλασσοκόρακας

Phalacrocorax pygmaeus

Λαγγόνα

Pelecanus onocrotalus

Ροδοπελεκάνος

Pelecanus crispus

Αργυροπελεκάνος

CICONIIFORMES

 

Ixobrychus minutus

Μικροτσικνιάς

Ardeola ralloides

Κρυπτοτσικνιάς

Egretta garzetta

Λευκοτσικνιάς

Egretta alba

Αργυροτσικνιάς

Ardea cinerea

Σταχτοτσικνιάς

Ardea purpurea

Πορφυροτσικνιάς

Ciconia ciconia

Πελαργός

Plegadis falcinellus

Χαλκόκοτα

Platalea leucorodia

Χουλιαρομύτα

PHOENICOPTERIFORMES

 

Phoenicopterus ruber

Φοινικόπτερο

ANSERIFORMES

 

Cygnus olor

Κύκνος

Cygnus cygnus

Αγριόκυκνος

Anser albifrons

Ασπρομέτωπη

Anser erythropus

Νανόχηνα

Anser anser

Σταχτόχηνα

Branta ruficollis

Κοκκινόχηνα

Tadorna ferruginea

Καστανόπαπια

Tadorna tadorna

Βαρβάρα

Anas penelope

Σφυριχτάρι

Anas strepera

Καπακλής

Anas crecca

Κιρκίρι

Anas platyrhynchos

Πρασινοκέφαλη

Anas acuta

Ψαλίδα

Anas querquedula

Σαρσέλα

Anas clypeata

Χουλιαρόπαπια

Netta rufina

Φερεντίνι

Aythya ferina

Γκισάρι

Aythya nyroca

Βαλτόπαπια

Aythya fuligula

Μαυροκέφαλη

Aythya marila

Μαριλόπαπια

Clangula hyemalis

Χιονόπαπια

Melanitta fusca

Βελουδόπαπια

Bucephala clangula

Βουκεφάλα

Mergus albellus

Νανοπρίστης

Mergus serrator

Σκουφοπρίστης

Oxyura leucocephala

Κεφαλούδι

ACCIPITRIFORMES

 

Milvus migrans

Τσίφτης

Circus aeruginosus

Καλαμόκιρκος

Circus cyaneus

Βαλτόκιρκος

Accipiter nisus

Τσιχλογέρακο

Buteo buteo

Γερακίνα

Pandion haliaetus

Ψαραετός

FALCONIFORMES

 

Falco tinnunculus

Βραχοκιρκίνεζο

Falco vespertinus

Μαυροκιρκίνεζο

Falco columbarius

Νανογέρακο

Falco biarmicus

Χρυσογέρακο

Falco peregrinus

Πετρίτης

GRUIFORMES

 

Rallus aquaticus

Νεροκοτσέλα

Porzana porzana

Στικτοπουλάδα

Gallinula chloropus

Νερόκοτα

Fulica atra

Φαλαρίδα

CHARADRIIFORMES

 

Haematopus ostralegus

Στρειδοφάγος

Himantopus himantopus

Καλαμοκανάς

Recurvirostra avosetta

Αβοκέτα

Burhinus oedicnemus

Πετροτριλίδα

Glareola pratincola

Νεροχελίδονο

Charadrius dubius

Ποταμοσφυριχτής

Charadrius hiaticula

Αμμοσφυριχτής

Charadrius alexandrinus

Θαλασσοσφυριχτής

Pluvialis apricaria

Βροχοπούλι

Pluvialis squatarola

Αργυροπούλι

Hoplopterus spinosus

Αγκαθοκαλημάνα

Vanellus vanellus

Καλημάνα

Calidris alba

Λευκοσκαλίδρα

Calidris minuta

Νανοσκαλίδρα

Calidris temminckii

Σταχτοσκαλίδρα

Calidris ferruginea

Δρεπανοσκαλίδρα

Calidris alpina

Λασποσκαλίδρα

Philomachus pugnax

Μαχητής

Lymnocryptes minimus

Κουφομπεκάτσινο

Gallinago gallinago

Μπεκατσίνι

Limosa limosa

Λιμόζα

Numenius arquata

Τουρλίδα

Tringa erythropus

Μαυρότρυγγας

Tringa totanus

Κοκκινοσκέλης

Tringa stagnatilis

Βαλτότρυγγας

Tringa nebularia

Πρασινοσκέλης

Tringa ochropus

Δασότρυγγας

Tringa glareola

Λασπότρυγγας

Actitis hypoleucos

Ποταμότρυγγας

Arenaria interpres

Χαλικοκυλιστής

Phalaropus lobatus

Κολυμπότρυγγας

Larus melanocephalus

Μαυροκέφαλος γλάρος

Larus minutus

Νανόγλαρος

Larus ridibundus

Καστανοκέφαλος γλάρος

Larus genei

Λεπτόραμφος γλάρος

Larus canus

Θυελλόγλαρος

Larus cacchinans

Ασημόγλαρος

Gelochelidon nilotica

Γελογλάρονο

Sterna caspia

Καρατζάς

Sterna sanvicensis

Χειμωνογλάρονο

Sterna hirundo

Ποταμογλάρονο

Sterna albifrons

Νανογλάρονο

Chlidonias hybridus

Μουστακογλάρονο

Chlidonias niger

Μαυρογλάρονο

Chlidonias leucopterus

Αργυρογλάρονο

COLUMBIFORMES

 

Streptopelia decaocto

Δεκοχτούρα

Streptopelia turtur

Τρυγόνι

CUCULIFORMES

 

Cuculus canorus

Κούκος

STRIGIFORMES

 

Tyto alba

Τυτώ

Otus scops

Γκιώνης

Athene noctua

Κουκουβάγια

CAPRIMULGIFORMES

 

Caprimulgus europaeus

Γιδοβύζι

APODIFORMES

 

Apus apus

Σταχτάρα

Apus melba

Σκεπαρνάς

CORACIIFORMES

 

Alcedo atthis

Αλκυόνα

Merops apiaster

Μελισσοφάγος

Coracias garrulus

Χαλκοκουρούνα

Upupa epops

Τσαλαπετεινός

PASSERIFORMES

 

Melanocorypha calandra

Γαλιάντρα

Calandrella brachydactyla

Μικρογαλιάντρα

Galerida cristata

Κατσουλιέρης

Alauda arvensis

Σταρήθρα

Riparia riparia

Οχθοχελίδονο

Hirundo rustica

Χελιδόνι

Hirundo daurica

Δενδροχελίδονο

Delichon urbica

Σπιτοχελίδονο

Anthus campestris

Χαμοκελάδα

Anthus pratensis

Λιβαδοκελάδα

Anthus cervinus

Κοκκινοκελάδα

Anthus spinoletta

Νεροκελάδα

Motacilla flava

Κιτρινοσουσουράδα

Motacilla alba

Λευκοσουσουράδα

Cercotrichas galactotes

Κουφαηδόνι

Erithacus rubecula

Κοκκινολαίμης

Luscinia megarhynchos

Αηδόνι

Phoenicurus ochruros

Καρβουνιάρης

Saxicola rubetra

Καστανολαίμης

Saxicola torquata

Μαυρολαίμης

Oenanthe isabellina

Αμμοπετρόκλης

Oenanthe oenanthe

Σταχτοπετρόκλης

Turdus philomelos

Τσίχλα

Turdus iliacus

Κοκκινότσιχλα

Cettia cetti

Ψευταηδόνι

Cisticola juncidis

Κιστικόλη

Acrocephalus schoenobaenus

Βουρλοποταμίδα

Acrocephalus scirpaceus

Καλαμοποταμίδα

Acrocephalus arundinaceus

Τσιχλοποταμίδα

Hippolais pallida

Ωχροστριτσίδα

Sylvia communis

Θαμνοτσιροβάκος

Phylloscopus collybita

Δενδροφυλλοσκόπος

Muscicapa striata

Μυγοχάφτης

Lanius collurio

Αετομάχος

Lanius minor

Γαϊδουροκεφαλάς

Lanius senator

Κοκκινοκεφαλάς

Pica pica

Καρακάξα

Corvus monedula

Κάργια

Corvus frugilegus

Χαβαρόνι

Corvus corone

Κουρούνα

Sturnus vulgaris

Ψαρόνι

Passer domesticus

Σπουργίτης

Passer hispaniolensis

Χωραφοσπουργίτης

Passer montanus

Δενδροσπουργίτης

Fringilla coelebs

Σπίνος

Carduelis chloris

Φλώρος

Carduelis carduelis

Καρδερίνα

Carduelis cannabina

Φανέτο

Emberiza schoeniclus

Καλαμοτσίχλονο

Emberiza melanocephala

Αμπελουργός

Miliaria calandra

Τσιφτάς