Ôïõñéóìüò Éóôïñßá Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Συγκεντρωτικοί κατάλογοι  
Αρχική σελίδα  Περιβάλλον  Εύρεση ανά γεωγραφική περιοχή:    Αναζήτηση
Άλλο Κατάλογος πτηνών Κατάλογος παρατηρήσεων
Αρχεία

PODICIPEDIFORMES

   

Tachybaptus ruficollis

Νανοβουτηχτάρι

 

Podiceps cristatus

Σκουφοβουτηχτάρι

 

Podiceps nigricollis

Μαυροβουτηχτάρι

 

PELECANIFORMES

   

Phalacrocorax carbo

Κορμοράνος

 

Phalacrocorax aristotelis

Θαλασσοκόρακας

 

Phalacrocorax pygmaeus

Λαγγόνα

 

Pelecanus onocrotalus

Ροδοπελεκάνος

 

Pelecanus crispus

Αργυροπελεκάνος

 

CICONIIFORMES

   

Botaurus stellaris

Ήταυρος

 

Ixobrychus minutus

Μικροτσικνιάς

 

Nycticorax nycticorax

Νυχτοκόρακας

 

Ardeola ralloides

Κρυπτοτσικνιάς

 

Egretta garzetta

Λευκοτσικνιάς

 

Egretta alba

Αργυροτσικνιάς

 

Ardea cinerea

Σταχτοτσικνιάς

 

Ardea purpurea

Πορφυροτσικνιάς

 

Ciconia ciconia

Πελαργός

 

Ciconia nigra

Μαυροπελαργός

 

Plegadis falcinellus

Χαλκόκοτα

 

Platalea leucorodia

Χουλιαρομύτα

 

PHOENICOPTERIFORMES

   

Phoenicopterus ruber

Φοινικόπτερο

 

ANSERIFORMES

   

Cygnus olor

Κύκνος

 

Cygnus cygnus

Αγριόκυκνος

 

Anser albifrons

Ασπρομέτωπη

 

Anser erythropus

Νανόχηνα

 

Anser anser

Σταχτόχηνα

 

Tadorna ferruginea

Καστανόπαπια

 

Tadorna tadorna

Βαρβάρα

 

Anas penelope

Σφυριχτάρι

 

Anas strepera

Καπακλής

 

Anas crecca

Κιρκίρι

 

Anas platyrhynchos

Πρασινοκέφαλη

 

Anas acuta

Ψαλίδα

 

Anas querquedula

Σαρσέλα

 

Anas clypeata

Χουλιαρόπαπια

 

Netta rufina

Φερεντίνι

 

Aythya ferina

Γκισάρι

 

Aythya nyroca

Βαλτόπαπια

 

Aythya fuligula

Μαυροκέφαλη

 

Aythya marila

Μαριλόπαπια

 

Bucephala clangula

Βουκεφάλα

 

Mergus albellus

Νανοπρίστης

 

Oxyura leucocephala

Κεφαλούδι

 

ACCIPITRIFORMES

   

Pernis apivorus

Σφηκιάρης

 

Milvus migrans

Τσίφτης

 

Milvus milvus

Ψαλιδιάρης

 

Haliaeetus albicilla

Θαλασσαετός

 

Circaetus gallicus

Φιδαετός

 

Circus aeruginosus

Καλαμόκιρκος

 

Circus cyaneus

Βαλτόκιρκος

 

Circus macrourus

Στεπόκιρκος

 

Accipiter gentilis

Διπλοσάινο

 

Accipiter nisus

Τσιχλογέρακο

 

Accipiter brevipes

Σαϊνι

 

Buteo buteo

Γερακίνα

 

Buteo rufinus

Αετογερακίνα

 

Aquila pomarina

Κραυγαετός

 

Aquila clanga

Στικταετός

 

FALCONIFORMES

   

Falco naumanni

Κιρκινέζι

 

Falco tinnunculus

Βραχοκιρκίνεζο

 

Falco vespertinus

Μαυροκιρκίνεζο

 

Falco columbarius

Νανογέρακο

 

Falco subbuteo

Δενδρογέρακο

 

Falco biarmicus

Χρυσογέρακο

 

Falco peregrinus

Πετρίτης

 

GALLIFORMES

   

Perdix perdix

Καμπίσια πέρδικα

 

Coturnix coturnix

Ορτύκι

 

GRUIFORMES

   

Rallus aquaticus

Νεροκοτσέλα

 

Porzana porzana

Στικτοπουλάδα

 

Gallinula chloropus

Νερόκοτα

 

Fulica atra

Φαλαρίδα

 

CHARADRIIFORMES

   

Haematopus ostralegus

Στρειδοφάγος

 

Himantopus himantopus

Καλαμοκανάς

 

Recurvirostra avosetta

Αβοκέτα

 

Burhinus oedicnemus

Πετροτριλίδα

 

Glareola pratincola

Νεροχελίδονο

 

Charadrius dubius

Ποταμοσφυριχτής

 

Charadrius hiaticula

Αμμοσφυριχτής

 

Charadrius alexandrinus

Θαλασσοσφυριχτής

 

Pluvialis apricaria

Βροχοπούλι

 

Pluvialis squatarola

Αργυροπούλι

 

Hoplopterus spinosus

Αγκαθοκαλημάνα

 

Vanellus vanellus

Καλημάνα

 

Calidris alba

Λευκοσκαλίδρα

 

Calidris minuta

Νανοσκαλίδρα

 

Calidris temminckii

Σταχτοσκαλίδρα

 

Calidris ferruginea

Δρεπανοσκαλίδρα

 

Calidris alpina

Λασποσκαλίδρα

 

Limicola falcinellus

Μπεκατσινοσκαλίδρα

 

Philomachus pugnax

Μαχητής

 

Lymnocryptes minimus

Κουφομπεκάτσινο

 

Gallinago gallinago

Μπεκατσίνι

 

Limosa limosa

Λιμόζα

 

Numenius phaeopus

Σιγλίγουρος

 

Numenius arquata

Τουρλίδα

 

Tringa erythropus

Μαυρότρυγγας

 

Tringa totanus

Κοκκινοσκέλης

 

Tringa stagnatilis

Βαλτότρυγγας

 

Tringa nebularia

Πρασινοσκέλης

 

Tringa ochropus

Δασότρυγγας

 

Tringa glareola

Λασπότρυγγας

 

Actitis hypoleucos

Ποταμότρυγγας

 

Larus melanocephalus

Μαυροκέφαλος γλάρος

 

Larus minutus

Νανόγλαρος

 

Larus ridibundus

Καστανοκέφαλος γλάρος

 

Larus genei

Λεπτόραμφος γλάρος

 

Larus audouinii

Αιγαιόγλαρος

 

Larus canus

Θυελλόγλαρος

 

Larus cacchinans

Ασημόγλαρος

 

Gelochelidon nilotica

Γελογλάρονο

 

Sterna caspia

Καρατζάς

 

Sterna sanvicensis

Χειμωνογλάρονο

 

Sterna hirundo

Ποταμογλάρονο

 

Sterna albifrons

Νανογλάρονο

 

Chlidonias hybridus

Μουστακογλάρονο

 

Chlidonias niger

Μαυρογλάρονο

 

Chlidonias leucopterus

Αργυρογλάρονο

 

COLUMBIFORMES

   

Streptopelia decaocto

Δεκοχτούρα

 

Streptopelia turtur

Τρυγόνι

 

CUCULIFORMES

   

Cuculus canorus

Κούκος

 

STRIGIFORMES

   

Tyto alba

Τυτώ

 

Otus scops

Γκιώνης

 

Athene noctua

Κουκουβάγια

 

Asio otus

Νανόμπουφος

 

CAPRIMULGIFORMES

   

Caprimulgus europaeus

Γιδοβύζι

 

APODIFORMES

   

Apus apus

Σταχτάρα

 

Apus melba

Σκεπαρνάς

 

CORACIIFORMES

   

Alcedo atthis

Αλκυόνα

 

Merops apiaster

Μελισσοφάγος

 

Coracias garrulus

Χαλκοκουρούνα

 

Upupa epops

Τσαλαπετεινός

 

PICIFORMES

   

Dendrocopos syriacus

Βαλκανοτσικλιτάρα

 

PASSERIFORMES

   

Melanocorypha calandra

Γαλιάντρα

 

Calandrella brachydactyla

Μικρογαλιάντρα

 

Galerida cristata

Κατσουλιέρης

 

Alauda arvensis

Σταρήθρα

 

Riparia riparia

Οχθοχελίδονο

 

Ptyonoprogne rupestris

Βραχοχελίδονο

 

Hirundo rustica

Χελιδόνι

 

Hirundo daurica

Δενδροχελίδονο

 

Delichon urbica

Σπιτοχελίδονο

 

Anthus campestris

Χαμοκελάδα

 

Anthus pratensis

Λιβαδοκελάδα

 

Anthus cervinus

Κοκκινοκελάδα

 

Anthus spinoletta

Νεροκελάδα

 

Motacilla flava

Κιτρινοσουσουράδα

 

Motacilla cinerea

Σταχτοσουσουράδα

 

Motacilla alba

Λευκοσουσουράδα

 

Troglodytes troglodytes

Τρυποφράχτης

 

Prunella modularis

Θαμνοψάλτης

 

Cercotrichas galactotes

Κουφαηδόνι

 

Erithacus rubecula

Κοκκινολαίμης

 

Luscinia megarhynchos

Αηδόνι

 

Phoenicurus ochruros

Καρβουνιάρης

 

Saxicola rubetra

Καστανολαίμης

 

Saxicola torquata

Μαυρολαίμης

 

Oenanthe isabellina

Αμμοπετρόκλης

 

Oenanthe oenanthe

Σταχτοπετρόκλης

 

Turdus merula

Κότσυφας

 

Turdus philomelos

Τσίχλα

 

Turdus iliacus

Κοκκινότσιχλα

 

Turdus viscivorus

Τσαρτσάρα

 

Cettia cetti

Ψευταηδόνι

 

Cisticola juncidis

Κιστικόλη

 

Locustella luscinioides

Καλαμοτριλιστής

 

Acrocephalus schoenobaenus

Βουρλοποταμίδα

 

Acrocephalus scirpaceus

Καλαμοποταμίδα

 

Acrocephalus arundinaceus

Τσιχλοποταμίδα

 

Hippolais pallida

Ωχροστριτσίδα

 

Sylvia melanocephala

Μαυροτσιροβάκος

 

Sylvia communis

Θαμνοτσιροβάκος

 

Sylvia atricapilla

Μαυροσκούφης

 

Phylloscopus sibilatrix

Δασοφυλλοσκόπος

 

Phylloscopus collybita

Δενδροφυλλοσκόπος

 

Phylloscopus trochilus

Θαμνοφυλλοσκόπος

 

Regulus ignicapillus

Βασιλίσκος

 

Muscicapa striata

Μυγοχάφτης

 

Ficedula hypoleuca

Μαυρομυγοχάφτης

 

Panurus biarmicus

Μουστακαλής

 

Aegithalos caudatus

Αιγίθαλος

 

Parus caeruleus

Γαλαζοπαπαδίτσα

 

Parus major

Καλόγερος

 

Remiz pendulinus

Σακουλοπαπαδίτσα

 

Oriolus oriolus

Συκοφάγος

 

Lanius collurio

Αετομάχος

 

Lanius minor

Γαϊδουροκεφαλάς

 

Lanius senator

Κοκκινοκεφαλάς

 

Garrulus glandarius

Κίσσα

 

Pica pica

Καρακάξα

 

Corvus monedula

Κάργια

 

Corvus frugilegus

Χαβαρόνι

 

Corvus corone

Κουρούνα

 

Corvus corax

Κόρακας

 

Sturnus vulgaris

Ψαρόνι

 

Passer domesticus

Σπουργίτης

 

Passer hispaniolensis

Χωραφοσπουργίτης

 

Passer montanus

Δενδροσπουργίτης

 

Fringilla coelebs

Σπίνος

 

Fringilla montifringilla

Χειμωνόσπινος

 

Serinus serinus

Σκαρθάκι

 

Carduelis chloris

Φλώρος

 

Carduelis carduelis

Καρδερίνα

 

Carduelis cannabina

Φανέτο

 

Coccothraustes coccothraustes

Χοντρομύτης

 

Emberiza cirlus

Σιρλοτσίχλονο

 

Emberiza schoeniclus

Καλαμοτσίχλονο

 

Emberiza melanocephala

Αμπελουργός

 

Miliaria calandra

Τσιφτάς