Ôïõñéóìüò Éóôïñßá Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Συγκεντρωτικοί κατάλογοι  
Αρχική σελίδα  Περιβάλλον  Εύρεση ανά γεωγραφική περιοχή:    Αναζήτηση
Υποαλπική ζώνη Κατάλογος χλωρίδας Ενδημικά ή απειλούμενα είδη
Αρχεία

Δένδρα-θάμνοι Κοινή ονομασία

Pinaceae

Pinus brutia Τραχεία πεύκη, Θασίτικο πεύκο

Cupressaceae

Juniperus oxycedrus L. subsp. oxycedrus Άρκευθος η οξύκεδρος, Αγριόκεδρο

Juniperus excelsa Άρκευθος η ψηλή, Αγριοκυπάρισσο

Juniperus foetidissima Άρκευθος η δυσοσμότατη, Βουνοκυπάρισσο

Taxaceae

Taxus baccata Ίταμος

Juglandaceae

Juglans regia Καρυδιά

Betulaceae

Alnus glutinosa Κλήθρο

Caprinus orientalis Γαύρος ο ανατολικός, Σκυλόγαυρος

Fagaceae

Castanea sativa Καστανιά

Quercus frainetto Πλατύφυλλη δρυς, Πλατίτσα

Quercus dalechampii Απόδισκη δρυς

Quercus pubescens Χνοώδης δρυς, Χνουδοβελανιδιά

Quercus ilex Αριά

Quercus coccifera Πουρνάρι, Πρίνος

Ulmaceae

Ulmus campestris Πεδινή φτελιά, Φτελιά, Καραγάτσι

Celtis australis Μελικουκιά

Berberidaceae

Berberis cretica

Platanaceae

Platanus orientalis Πλάτανος, Πλατάνι

Rosaceae

Rubus ulmifolius Βάτος, Βατομουριά

Rubus canescens Βάτος, Βατομουριά

Rosa sp. Αγριοτριανταφυλλιά

Pyrus amygdaliformis Γκορτσιά

Sorbus torminalis Αντιδυσερεντική σορβιά, Πρακανιά

Prunus spinosa Ακανθώδης προύνος, Τσαπουρνιά

Anacardiaceae

Pistacia terebinthus Κοκκορεβιθιά, Αγριοτσικουδιά

Aceraceae

Acer monspessulanum Σφενδάμι του Μονπελιέ, Μικρόφυλλο σφενδάμι

Acer orientale Ανατολικό σφενδάμι, Κρητικό σφενδάμι

Cistaceae

Cistus salvifolius Σφακομηλόφυλλος κίστος, Άσπρη λαδανιά

Cistus parviflorus Μικρανθής κίστος, Λαδανιά, Κουνούκλα

Myrtaceae

Myrtus communis Μυρτιά

Ericaceae

Arbutus unedo Κουμαριά

Arbutus adrachne Γλιστροκουμαριά, Αγριοκουμαριά, Αδράχτι

Erica arborea Δενδρώδες ρείκι

Erica manipuliflora Χαμορείκι, Ρείκι

Oleaceae

Fraxinus ornus Φράξος, Μελιός, Μέλεγος

Olea europaea subsp. oleaster Αγριελιά

Phillyrea latifolia Φυλλίκι

Apocynaceae

Nerium oleander Πικροδάφνη, Aροδάφνη

Verbenaceae

Vitex agnus castus Λυγαριά, Λυγιά

Caprifoliaceae

Sambucus nigra Κουφοξυλιά, Σαμπούκος

Αναρριχώμενα

Ranunculaceae

Clematis vitalba Κληματσίδα, Αγράμπελη

Caprifoliaceae

Lonicera etrusca Δασοαγιόκλημα

Vitaceae

Vitis vinifera subsp. sylvesrtis Αγριάμπελο, Αγριοστάφυλο

Araliaceae

Hedera helix Κισσός

Liliaceae

Smilax aspera Αρκουδόβατος

Υποβλάστηση

Pteridofyta

Hypolepidaceae

Pteridium aquilinum Φτέρη

Athyriaceae

Cystopteris fragilis

Angiospermae

Caryophyllaceae

Arenaria biflora

Arenaria filicaulis

Minuartia recurva

Cerastium brachypetalum subsp. roeseri

Herniaria degenii (Hermann) Chaudhri

Scleranthus perennis subsp. marginatus

Silene viridiflora

Silene samothracica (Rech. fil.) Greuter

Silene mulicaulis Guss. subsp. genistifolia (Halacsy) Melzheimer

Dianthus pinifolius subsp. pinifolius

Dianthus gracilis Sibth. & Sm. subsp. gracilis

Ranunculaceae

Ranunculus sartorianus

Papaveraceae

Corydalis densiflora

Brassicaceae (Cruciferae)

Arabis bryoides

Alyssum degenianum Ny… r… dy

Erysimum horizontale Candargy

Crassulaceae

Sedum annuum

Rosaceae

Potentilla geoides subsp. halacsyana

Fabaceae (Leguminosae)

Genista carinalis

Lathyrus laxiflorus

Coronilla varia

Vicia sp.

Trifollium sp.

Euphorbiaceae

Euphorbia deflexa

Geraniaceae

Geranium mole subsp. mole

Geranium licidum

Hypericaceae (Guttiferae)

Hypericum athoum Boiss. & Orph.

Hypericum olympicum

Hypericum cerastoides

Violaceae

Viola reichenbachiana

Onagraceae

Epilobium obscurum

Umbelliferae

Eryngium sp.

Pimpinella tragium subsp. tragium

Convolvulaceae

Cuscuta approximata

Boraginaceae

Anchusa officinalis

Labiatae

Mentha sp. Αγριομέντα

Salvia officinalis Φασκομηλιά

Thymus sp. Θυμάρι

Sideritis perfoliata susp. athoa

Stachys cretica subsp. lesbiaca

Teucrium chamaedry subsp. lydicum

Scrophulariaceae

Scrophularia scopolii

Scrophularia spinulescens

Veronica arvensis

Veronica verna

Veronica hederifolia

Veronica sartoriana

Verbascum sp.

Orobanche

Orobanche alba

Rubiaceae

Asperula aristata L. subsp. thessula (Boiss. & Heldr.) Hayek

Crucianella angustifolia

Galium rotundifolium

Galium verum

Galium verticillatum

Galium samothracicum Rech.

Galium anisophyllon Vill. subsp. plabeium (Boiss. & Heldr.) Ehrend

Galium capreum Crendl

Plantaginaceae

Plantago holosteum

Campanulaceae

Asyneuma limonifolium

Asteraceae (Compositae)

Anthemis cretica L. subsp. cretica

Solidago virgaurea Χρυσόβεργα

Carduus tmoleus

Hieracium pannosum

Liliaceae

Scilla bifolia

Allium vineale

Juncaceae

Juncus sp. Βούρλο

Poaceae (Gramineae)

Bellardiochloa variegata

Brachypodium sylvaticum subsp. sylvaticum

Koeleria lobata

Araceae

Dracunculus vulgaris Δρακοντιά

Arum sp. Το φαΐ του φιδιού

Orchidaceae

Orchis pallens