Τουρισμός Ιστορία Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Συγκεντρωτικοί κατάλογοι  
Αρχική σελίδα  Περιβάλλον  Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών
Περιεχόμενα περιοχών
  Φυσική γεωγραφία
  • Τόπος, Θέση, Γενική Περιγραφή (Γεωμορφολογικά στοιχεία)
  • Χάρτης περιοχής
  • Σημαντικές περιοχές από οικολογική άποψη (σύντομη περιγραφή)
  Γενικά ιστορικά στοιχεία για το περιβάλλον
  • Γενικά ιστορικά στοιχεία για το περιβάλλον για ολόκληρο το χώρο της Θράκης (εντός και εκτός Ελληνικών συνόρων)
  Κλίμα στο χθές και σήμερα
  • Κλίμα στο χθές και σήμερα
  Πολιτική Γεωγραφία
  • Που ανήκει διοικητικά (Νομός, Δήμος)
  • Νομικό καθεστώς-ιδιοκτησιακό καθεστώς
   Τοποθέτηση στο Οδικό δίκτυο και παροχή υπηρεσιών
  • Πληθυσμός - Μεγάλα αστικά κέντρα
  Αβιοτικά στοιχεία
  • Έδαφος (γενική περιγραφή)
  • Υπέδαφος (γεωλογικά στοιχεία)
  Κλίμα
  • Τύποι κλίματος
  • Θερμοκρασία - Ελάχιστη, μέγιστη, Μέση/μήνα
  • Ηλιοφάνεια
  • Ομίχλη
  • Βροχή - Δροσιά - Υδατικές κατακρημνίσεις
  • Παγετοί-Χιόνι
  • Άνεμοι
  Νερά
  • Επιφανειακά
  • Υπόγεια
  • Ποιότητα νερών
  Ραδιενέργεια
  • Ραδιενέργεια
  Βιοτικά στοιχεία
  Κατώτερη χλωρίδα
  • Σχιζόφυτα (κατάλογος)
  • Φυκόφυτα (κατάλογος)
  • Μυκόφυτα (κατάλογος)
  • Λειχηνόφυτα (κατάλογος)
  • Βρυόφυτα (κατάλογος)
  Aνώτερη Χλωρίδα - Ζώνες βλαστήσεως
  Ευμεσογειακή ζώνη βλαστήσεως
  • Υποζώνη Oleo - Ceratonion. Κατώτερος - θερμότερος αυξητικός χώρος Oleo - Ceratonietum. Aνώτερος - ψυχρότερος αυξητικός χώρος Oleo - lentiscetum
  • Υποζώνη Quercion ilicis. Κατώτερος αυξητικός χώρος Adrachno - Quercetum ilicis. Ανώτερος αυξητικός χώρος Orno - Quercetum ilicis
  Παραμεσογειακή ζώνη βλαστήσεως
  • Υποζώνη Ostryo - Carpinion. Aυξητικός χώρος Quercetum cocciferae ή Cocciferetum. Αυξητικός χώρος Coccifero - Carpinetum. Αυξητικός χώρος Carpinetum orientalis
  • Υποζώνη Quercion confertae. Αυξητικός χώρος Quercetum confertae. Αυξητικός χώρος Tilio - Castanetum. Αυξητικός χώρος Quercetum montanum
  • Υποζώνη Quercion cocciferae
  Ζώνη δασών
  • Υποζώνη Abietionce phalonicae
  • Υποζώνη Fagion moesiacae. Αυξητικός χώρος Fagetum moesiacae. Αυξητικός χώρος Abietum borisii regis. Αυξητικός χώρος Abieti - Fagetum moesiacae
  • Ζώνη ψυχρόβιων κωνοφόρων (Vaccinio - Picetalia) (ορεινή, υπαλπική)
  Εξωδασική ζώνη υψηλών ορέων
  • Υποζώνη Astragalo - Daphniopn
  • Υποζώνη Junipero - Daphnion
  Aνώτερη Χλωρίδα
  • Υδροχαρής βλάστηση
  • Υγρά λιβάδια
  • Αλοφυτική βλάστηση
  • Αμμοθίνες
  • Οικότονοι
  • Καλλιέργειες
  • Χέρσες εκτάσεις
  • Βραχότοποι
  • Δασοσκεπείς εκτάσεις. Παραλίμνια-παραποτάμια δάση. Πεδινές δασικές εκτάσεις. Ημιορεινές δασικές εκτάσεις. Ορεινές δασικές εκτάσεις
  • Βοσκότοποι
  • Υποαλπική ζώνη
  • Άλλο
  • Κατάλογος χλωρίδας της περιοχής
  • Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
  Πανίδα
  • Γενική περιγραφή βιοτόπων (κύρια χαρακτηριστικά)
  • Πρωτόζωα (κατάλογος)
  • Μετάζωα (κατάλογος)
  • Μαλάκια (κατάλογος)
  • Αρθρόποδα (κατάλογος)
  • Ακράνια (κατάλογος)
  • Κυκλόστομοι (κατάλογος)
  • Ιχθείς (κατάλογος)
  • Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
  • Περιοχές εξάπλωσης
  • Κατάσταση πληθυσμού
  • Νομικό καθεστώς προστασίας
  • Ιστορικά στοιχεία (είδη που υπήρχαν και δεν απαντώνται σήμερα)
  • Ειδικές δραστηριότητες (εμπλουτισμοί, απαγορεύσεις ψαρέματος, συστηματικές δειγματοληψίες, υβριδισμοί κ.ά.)
  • Αμφίβια (κατάλογος)
  • Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
  • Περιοχές εξάπλωσης
  • Κατάσταση πληθυσμού
  • Νομικό καθεστώς προστασίας
  • Ιστορικά στοιχεία (είδη που υπήρχαν και δεν απαντώνται σήμερα)
  • Ειδικές δραστηριότητες (εμπλουτισμοί, απαγορεύσεις συλλογής, συστηματικές δειγματοληψίες, υβριδισμοί κ.ά.)
  • Ερπετά (κατάλογος)
  • Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
  • Περιοχές εξάπλωσης
  • Κατάσταση πληθυσμού
  • Νομικό καθεστώς προστασίας
  • Ιστορικά στοιχεία (είδη που υπήρχαν και δεν απαντώνται σήμερα)
  • Ειδικές δραστηριότητες (εμπλουτισμοί, απαγορεύσεις συλλογής, συστηματικές δειγματοληψίες, υβριδισμοί κ.ά.)
  • Γενικά στοιχεία (μοναδικότητα της περιοχής - για την Ελλάδα, Μεσόγειο, Ευρώπη, Παγκόσμια)
  • Περιγραφή σημαντικών βιοτόπων, κατανομή στο χώρο
  • Θάλασσα
  • Λιμνοθάλασσες
  • Αμμοθίνες
  • Υγρά λιβάδια
  • Χέρσες εκτάσεις
  • Καλλιεργούμενες εκτάσεις
  • Αστικό περιβάλλον (χωριά-πόλεις)
  • Βραχότοποι
  • Δασοσκεπείς εκτάσεις. Παραλίμνια-παραποτάμια δάση. Πεδινές δασικές εκτάσεις. Ημιορεινές δασικές εκτάσεις. Ορεινές δασικές εκτάσεις.
  • Βοσκότοποι
  • Υποαλπική ζώνη
  • Άλλο
  • Κατάλογος των πτηνών της περιοχής
  • Κατάλογος μεσοχειμωνιάτικων παρατηρήσεων κατά έτη
  • Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
  • Περιοχές εξάπλωσης
  • Κατάσταση πληθυσμού
  • Νομικό καθεστώς προστασίας
  • Ιστορικά στοιχεία (είδη που υπήρχαν και δεν απαντώνται σήμερα, είδη που εμφανίζονται σήμερα ενώ δεν υπήρχαν στο παρελθόν)
  • Ειδικές δραστηριότητες (απελευθερώσεις, απαγορεύσεις κυνηγιού, δακτυλιώσεις, περιθάλψεις, καταμετρήσεις πληθυσμών, συστηματικές παρατηρήσεις)
  • Καταφύγια άγριας ζωής στον παρακείμενο χώρο, άμεσα συνδεδεμένα με την περιοχή
  • Μεγάλα Θηλαστικά (κατάλογος)
  • Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
  • Περιοχές εξάπλωσης
  • Κατάσταση πληθυσμού
  • Νομικό καθεστώς προστασίας
  • Ιστορικά στοιχεία (είδη που υπήρχαν και δεν απαντώνται σήμερα)
  • Ειδικές δραστηριότητες (απελευθερώσεις, απαγορεύσεις κυνηγιού, περιθάλψεις, καταμετρήσεις πληθυσμών, συστηματικές παρατηρήσεις)
  • Καταφύγια άγριας ζωής στον παρακείμενο χώρο, άμεσα συνδεδεμένα με τον βιότοπο
  • Μικρά Θηλαστικά (κατάλογος)
  • Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
  • Περιοχές εξάπλωσης
  • Κατάσταση πληθυσμού
  • Νομικό καθεστώς προστασίας
  • Ιστορικά στοιχεία (είδη που υπήρχαν και δεν απαντώνται σήμερα, είδη που εξαπλώθηκαν στην περιοχή πρόσφατα)
  Καταφύγια άγριας ζωής
  • Καταφύγια άγριας ζωής στον παρακείμενο χώρο, άμεσα συνδεδεμένα με τον βιότοπο
  Μερική ανάλυση των στοιχείων, που συνθέτουν τους βιοτόπους
  • Μερική ανάλυση των στοιχείων, που συνθέτουν τους βιοτόπους (χλωρίδα, πανίδα), Επισήμανση ιδιαιτεροτήτων
  Ανθρώπινες δραστηριότητες
  • Γενική περιγραφή δραστηριοτήτων και επιτώσεων στην περιοχή
  • Πρωτογενής τομέας
  • Γεωργικές καλλιέργειες (καλλιεργούμενες εκτάσεις, καλλιεργούμενα είδη, χρήση φυτοφαρμάκων, λιπάσματα, οικολογική γεωργία, άντληση νερών, μηχανική καλλιέργεια, αποστραγγιστικά κανάλια - ξεχερσώσεις, αναδασμοί, φωτιές, κ.λ.π.)
  • Κτηνοτροφία - Βόσκηση
  • Πτηνοτροφία
  • Μελισσοκομία
  • Αλιεία - Ιχθυοτροφεία - Αλυκές
  • Δασικές εκμεταλεύσεις και οδοποιία
  • Κυνήγι - Ψάρεμα
  • Δευτερογενής τομέας
  • Βιοτεχνία - βιομηχανία (απόβλητα, ρύπανση, θόρυβος, κίνηση)
  • Τεχνικά έργα (αμμοληψίες, διανοίξεις οδών, βαριά μηχανήματα, εκρήξεις κ.λ.π.)
  • Τριτογενής τομέας
  • Τουρισμός και τουριστικές δραστηριότητες (ενόχληση διαβιούντων ειδών, ελεύθερη κατασκήνωση, όριο τουριστικής ανάπτυξης, προδιαγραφές κτιρίων και γενικών δραστηριοτήτων, κ.λ.π.)
  • Επιστημονικές καταγραφές και δραστηριότητες
  • Βιβλιογραφία. Εκτενής και ταξινομημένη κατά θέμα με πλήρη αναφορά σε :Τίτλο του έργουΠερίληψηΈτος έκδοσηςΦορέας, ή εκδοτικός οίκοςΠου βρίσκεται σήμερα (βιβλιοθήκη, υπηρεσία κ.λ.π.)
Περιοχές

Άβαντας

Γαλάνη

Δαδιά

Δέλτα Έβρου

Δέλτα Νέστου

Δέρειο

Εχίνος

Θράκη

Λειβαδίτης

Μαρώνεια

Μεταξάδες

Μητρικού

Παπίκιο

Πολύανθος

Πόρτο Λάγος

Ρίζια

Φανάρι