Ôïõñéóìüò Éóôïñßá Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Συγκεντρωτικοί κατάλογοι  
Αρχική σελίδα  Περιβάλλον  Εύρεση ανά γεωγραφική περιοχή:    Αναζήτηση
Υποαλπική ζώνη Κατάλογος χλωρίδας Ενδημικά ή απειλούμενα είδη
Φυσική γεωγραφία
Γενική Περιγραφή 
Στοιχεία περιβάλλοντος
Κλίμα
Πολιτική Γεωγραφία
Νομός, Δήμος
Οδικό δίκτυο
Αβιοτικά στοιχεία
Υπέδαφος
• Κλίμα
• • Τύποι κλίματος
• Νερά
• Ραδιενέργεια
Βιοτικά στοιχεία
Κατώτερη χλωρίδα
Aνώτερη Χλωρίδα - Ζώνες βλαστήσεως
Ευμεσογειακή ζώνη
Παραμεσογειακή ζώνη
• • • Υποζώνη Quercion confertae 
• • Ζώνη δασών
• • • Υποζώνη Fagion moesiacae
• • Εξωδασική ζώνη υψηλών ορέων
• Aνώτερη Χλωρίδα
• • Υποαλπική ζώνη
• • Κατάλογος χλωρίδας
• • • Ενδημικά ή απειλούμενα είδη 
• Πανίδα
• • Γενική περιγραφή βιοτόπων 
• • Αρθρόποδα
• • Αμφίβια 
• • • Ενδημικά ή απειλούμενα είδη
• • • • Περιοχές εξάπλωσης
• • • • Νομικό καθεστώς προστασίας
• • Ερπετά 
• • • Ενδημικά ή απειλούμενα είδη 
• • • • Περιοχές εξάπλωσης
• • • • Νομικό καθεστώς προστασίας
• • • • Υποαλπική ζώνη
• • • Κατάλογος πτηνών
• • • Ενδημικά ή απειλούμενα είδη
• • • • Νομικό καθεστώς προστασίας
• • Μεγάλα Θηλαστικά
• • • Ενδημικά ή απειλούμενα είδη
• • • • Νομικό καθεστώς προστασίας
• • • Καταφύγια άγριας ζωής
• Καταφύγια άγριας ζωής
Βιότοποι
Ανθρώπινες δραστηριότητες
Περιγραφή δραστηριοτήτων
• • Πρωτογενής τομέας
• • • Κτηνοτροφία - Βόσκηση
• • • Δασικές εκμεταλλεύσεις
Βιβλιογραφία
Εικόνες

PTERIDOPHYTA

Hypolepidaceae

Pteridium aquilinum (L.) Kahn Φτέρη

Aspleniaceae

Asplenium trichomanes L. subsp. trichomanes

Asplenium septentrionale (L.) Hoffm.

Polypodiaceae

Polypodium vulgare L.

GYMNOSPERMAE

Pinaceae

Pinus brutia Ten. (intr.) Τραχεία πεύκη, Θασίτικο πεύκο (εισαχθέν είδος)

Pinus nigra Arnold (intr.) Μαυρόπευκο (εισαχθέν είδος)

Pinus sylvestris L. (intr.) Αγριόπευκο, Δασική πεύκη (εισαχθέν είδος)

ANGIOSPERMAE

Salicaceae

Populus tremula L. Αγριόλευκα

Juglandaceae

Juglans regia L. (cult.) Καρυδιά

Corylaceae

Carpinus orientalis Miller Σκυλόγαυρος

Fagaceae

Fagus moesiaca (K. Maly) Czecz. Ανατολική οξιά

Quercus polycarpa Schur

Quercus pubescens Willd. subsp. anatolica O.Schwarz Χνουδοβελανιδιά, Χνοώδης δρυς

Quercus cerris L. Τσέρο, Τσέρνο

Polygonaceae

Rumex acetosella L. subsp. acetoselloides (Balansa) Den Nijs Ξινάκι, Ξινήθρα

Rumex cristatus DC.

Caryophyllaceae

Arenaria filicaulis Fenzl. subsp. filicaulis

Arenaria filicaulis Fenzl subsp. graeca (Boiss.) McNeill

Minuartia hirsuta (Bieb.) Hand-Mazz. subsp. falcata

Minuartia garckeana (Ascherson & Sint.) Mattf.

Cerastium banaticum (Rochel) Heuff. subsp. banaticum

Scleranthus perennis L. subsp. marginatus (Guss.) Arcangeli

Silene waldsteinii Griseb.

Silene lerchenfeldiana Baumg.

Dianthus cruentus Griseb. subsp. turcicus (Velen.) Stoj. & Acht.

Dianthus gracilis Sibth. & Sm. subsp. gracilis

Ranunculaceae

Thalictrum minus L. subsp. olympicum (Boiss. & Heldr.) Strid

Consolida regalis S.F. Gray subsp. paniculata (Host0 Soo

Brassicaceae (Cruciferae)

Alyssum murale Waldst. & Kit.

Crassulaceae

Sempervivum ruthenicum Schnittspahn

Jovibarba heuffelii (Schott) A. & D. Love Κάλος

Sedum telephicum L.

Saxifragaceae

Saxifraga rotundifolia L. subsp. rotundifolia

Rosaceae

Rubus idaeus L. Σμεουριά, Σμέουρα

Prunus avium L. Αγριοκερασιά

Rosa heckeliana Tratt.

Fabaceae (Leguminosae)

Genista lydia Boiss.

Spartium junceum L. (intr.) Σπάρτο

Robinia pseudoacacia L. (intr.) Ακακία

Coronilla varia L..

Geraniaceae

Geranium macrorrhizum L.

Geranium robertianum L.

Hypericaceae (Guttiferae)

Hypericum linarioides Bosse

Hypericum olympicum L.

Hypericum montbretii Spach

Hypericum aucheri Jaub. & Spach.

Hypericum perforatum L. Βάλσαμο, Βαλσαμόχορτο

Violaceae

Viola reichenbachiana Jordan ex Boreau

Viola seresiana Erben

Cistaceae

Helianthemum nummularium (L.) Miller subsp. nummularium

Onagraceae

Epilobium angustifolium L.

Epilobium hirsutum L.

Epilobium montanum L.

Epilobium lanceolatum Sebastiani & Mauri

Apiaceae (Umbelliferae)

Anthriscus nemorosa (Bieb.) Sprengel

Selinum silaifolium (Jacq.) G. Beck

Ericaceae

Calluna vulgaris (L.) Hull

Vaccinium vitis-idaea L.

Vaccinium uliginosum L. subsp. microphyllum (Lange) Bocher

Primulaceae

Lysimachia atropurpurea L.

Lysimachia punctata L.

Gentianaceae

Gentianella bulgarica (Velen.) Holub

Asclepiadaceae

Vincetoxicum hirundinaria Medicus subsp. nivale (Boiss. & Heldr.) Markgraf

Convolvulaceae

Convolvulus cantabrica L.

Boraginaceae

Myosotis sylvatica Ehrh. ex Hoffm. subsp. cyanea (Boiss. & Heldr. ex Hayek) Vestergren

Myosotis nemorosa Besser

Lamiaceae (Labiatae)

Stachys angustifolia Bieb.

Stachys sylvatica L.

Stachys alpina L.

Stachys germanica L.

Thymus atticus Celak

Salvia sclarea L.

Scrophulariaceae

Verbascum nigrum L. subsp. abietinum (Bordas) Ferguson

Verbascum speciosum Schrader subsp. speciosum

Verbascum humile Janka

Scrophularia aestivalis Griseb.

Scrophularia scopolii Hoppe subsp. scopolii

Scrophularia laciniata Waldst. & Kit.

Linaria genistifolia (L.) Miller

Rubiaceae

Galium hellenicum Krendl

Campanulaceae

Campanula persicifolia L.

Jasione heldreichii Boiss. & Orph.

Asteraceae (Compositae)

Anthemis tinctoria L. subsp. tinctoria

Anthemis carpatica (Wield) Grierson subsp. columnae (Ten.) Franzen

Achillea crithmifolia Waldst. & Kt.

Doronicum austriacum Jacq.

Senecio hercynicus Herborg.

Hieracium hoppeanum Schultes subsp. testimoniale Nageli ex Peter

Liliaceae

Asphodeline taurica (Pallas ex Bieb.) Kunth

Erythronium dens-canis L.

Poaceae (Gramineae)

Bellardiochloa variegata (Lam.) Kerguelen

Sesleria robusta Schot, Nyman & Kotschy

Koeleria lobata (Bieb.) Roemer & Schultes

Calamagrostis arundinacea (L.) Roth

Phleum montanum C. Koch

Cyperaceae

Carex ovalis Good