Τουρισμός Ιστορία Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Συγκεντρωτικοί κατάλογοι  
Αρχική σελίδα  Περιβάλλον  Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών
Περιεχόμενα περιοχών
  Φυσική γεωγραφία
   Τόπος, Θέση, Γενική Περιγραφή (Γεωμορφολογικά στοιχεία)
  • Χάρτης περιοχής
  • Σημαντικές περιοχές από οικολογική άποψη (σύντομη περιγραφή)
  Γενικά ιστορικά στοιχεία για το περιβάλλον
  • Γενικά ιστορικά στοιχεία για το περιβάλλον για ολόκληρο το χώρο της Θράκης (εντός και εκτός Ελληνικών συνόρων)
  Κλίμα στο χθές και σήμερα
  • Κλίμα στο χθές και σήμερα
  Πολιτική Γεωγραφία
  • Που ανήκει διοικητικά (Νομός, Δήμος)
  • Νομικό καθεστώς-ιδιοκτησιακό καθεστώς
  • Τοποθέτηση στο Οδικό δίκτυο και παροχή υπηρεσιών
  • Πληθυσμός - Μεγάλα αστικά κέντρα
  Αβιοτικά στοιχεία
  • Έδαφος (γενική περιγραφή)
  • Υπέδαφος (γεωλογικά στοιχεία)
  Κλίμα
  • Τύποι κλίματος
  • Θερμοκρασία - Ελάχιστη, μέγιστη, Μέση/μήνα
  • Ηλιοφάνεια
  • Ομίχλη
  • Βροχή - Δροσιά - Υδατικές κατακρημνίσεις
  • Παγετοί-Χιόνι
  • Άνεμοι
  Νερά
  • Επιφανειακά
  • Υπόγεια
  • Ποιότητα νερών
  Ραδιενέργεια
  • Ραδιενέργεια
  Βιοτικά στοιχεία
  Κατώτερη χλωρίδα
  • Σχιζόφυτα (κατάλογος)
  • Φυκόφυτα (κατάλογος)
  • Μυκόφυτα (κατάλογος)
  • Λειχηνόφυτα (κατάλογος)
  • Βρυόφυτα (κατάλογος)
  Aνώτερη Χλωρίδα - Ζώνες βλαστήσεως
  Ευμεσογειακή ζώνη βλαστήσεως
  • Υποζώνη Oleo - Ceratonion. Κατώτερος - θερμότερος αυξητικός χώρος Oleo - Ceratonietum. Aνώτερος - ψυχρότερος αυξητικός χώρος Oleo - lentiscetum
  • Υποζώνη Quercion ilicis. Κατώτερος αυξητικός χώρος Adrachno - Quercetum ilicis. Ανώτερος αυξητικός χώρος Orno - Quercetum ilicis
  Παραμεσογειακή ζώνη βλαστήσεως
  • Υποζώνη Ostryo - Carpinion. Aυξητικός χώρος Quercetum cocciferae ή Cocciferetum. Αυξητικός χώρος Coccifero - Carpinetum. Αυξητικός χώρος Carpinetum orientalis
  • Υποζώνη Quercion confertae. Αυξητικός χώρος Quercetum confertae. Αυξητικός χώρος Tilio - Castanetum. Αυξητικός χώρος Quercetum montanum
  • Υποζώνη Quercion cocciferae
  Ζώνη δασών
  • Υποζώνη Abietionce phalonicae
  • Υποζώνη Fagion moesiacae. Αυξητικός χώρος Fagetum moesiacae. Αυξητικός χώρος Abietum borisii regis. Αυξητικός χώρος Abieti - Fagetum moesiacae
  • Ζώνη ψυχρόβιων κωνοφόρων (Vaccinio - Picetalia) (ορεινή, υπαλπική)
  Εξωδασική ζώνη υψηλών ορέων
  • Υποζώνη Astragalo - Daphniopn
  • Υποζώνη Junipero - Daphnion
  Aνώτερη Χλωρίδα
  • Υδροχαρής βλάστηση
  • Υγρά λιβάδια
  • Αλοφυτική βλάστηση
  • Αμμοθίνες
  • Οικότονοι
  • Καλλιέργειες
  • Χέρσες εκτάσεις
  • Βραχότοποι
  • Δασοσκεπείς εκτάσεις. Παραλίμνια-παραποτάμια δάση. Πεδινές δασικές εκτάσεις. Ημιορεινές δασικές εκτάσεις. Ορεινές δασικές εκτάσεις
  • Βοσκότοποι
  • Υποαλπική ζώνη
  • Άλλο
  • Κατάλογος χλωρίδας της περιοχής
  • Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
  Πανίδα
  • Γενική περιγραφή βιοτόπων (κύρια χαρακτηριστικά)
  • Πρωτόζωα (κατάλογος)
  • Μετάζωα (κατάλογος)
  • Μαλάκια (κατάλογος)
  • Αρθρόποδα (κατάλογος)
  • Ακράνια (κατάλογος)
  • Κυκλόστομοι (κατάλογος)
  • Ιχθείς (κατάλογος)
  • Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
  • Περιοχές εξάπλωσης
  • Κατάσταση πληθυσμού
  • Νομικό καθεστώς προστασίας
  • Ιστορικά στοιχεία (είδη που υπήρχαν και δεν απαντώνται σήμερα)
  • Ειδικές δραστηριότητες (εμπλουτισμοί, απαγορεύσεις ψαρέματος, συστηματικές δειγματοληψίες, υβριδισμοί κ.ά.)
  • Αμφίβια (κατάλογος)
  • Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
  • Περιοχές εξάπλωσης
  • Κατάσταση πληθυσμού
  • Νομικό καθεστώς προστασίας
  • Ιστορικά στοιχεία (είδη που υπήρχαν και δεν απαντώνται σήμερα)
  • Ειδικές δραστηριότητες (εμπλουτισμοί, απαγορεύσεις συλλογής, συστηματικές δειγματοληψίες, υβριδισμοί κ.ά.)
  • Ερπετά (κατάλογος)
  • Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
  • Περιοχές εξάπλωσης
  • Κατάσταση πληθυσμού
  • Νομικό καθεστώς προστασίας
  • Ιστορικά στοιχεία (είδη που υπήρχαν και δεν απαντώνται σήμερα)
  • Ειδικές δραστηριότητες (εμπλουτισμοί, απαγορεύσεις συλλογής, συστηματικές δειγματοληψίες, υβριδισμοί κ.ά.)
  • Γενικά στοιχεία (μοναδικότητα της περιοχής - για την Ελλάδα, Μεσόγειο, Ευρώπη, Παγκόσμια)
  • Περιγραφή σημαντικών βιοτόπων, κατανομή στο χώρο
  • Θάλασσα
  • Λιμνοθάλασσες
  • Αμμοθίνες
  • Υγρά λιβάδια
  • Χέρσες εκτάσεις
  • Καλλιεργούμενες εκτάσεις
  • Αστικό περιβάλλον (χωριά-πόλεις)
  • Βραχότοποι
  • Δασοσκεπείς εκτάσεις. Παραλίμνια-παραποτάμια δάση. Πεδινές δασικές εκτάσεις. Ημιορεινές δασικές εκτάσεις. Ορεινές δασικές εκτάσεις.
  • Βοσκότοποι
  • Υποαλπική ζώνη
  • Άλλο
  • Κατάλογος των πτηνών της περιοχής
  • Κατάλογος μεσοχειμωνιάτικων παρατηρήσεων κατά έτη
  • Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
  • Περιοχές εξάπλωσης
  • Κατάσταση πληθυσμού
  • Νομικό καθεστώς προστασίας
  • Ιστορικά στοιχεία (είδη που υπήρχαν και δεν απαντώνται σήμερα, είδη που εμφανίζονται σήμερα ενώ δεν υπήρχαν στο παρελθόν)
  • Ειδικές δραστηριότητες (απελευθερώσεις, απαγορεύσεις κυνηγιού, δακτυλιώσεις, περιθάλψεις, καταμετρήσεις πληθυσμών, συστηματικές παρατηρήσεις)
  • Καταφύγια άγριας ζωής στον παρακείμενο χώρο, άμεσα συνδεδεμένα με την περιοχή
  • Μεγάλα Θηλαστικά (κατάλογος)
  • Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
  • Περιοχές εξάπλωσης
  • Κατάσταση πληθυσμού
  • Νομικό καθεστώς προστασίας
  • Ιστορικά στοιχεία (είδη που υπήρχαν και δεν απαντώνται σήμερα)
  • Ειδικές δραστηριότητες (απελευθερώσεις, απαγορεύσεις κυνηγιού, περιθάλψεις, καταμετρήσεις πληθυσμών, συστηματικές παρατηρήσεις)
  • Καταφύγια άγριας ζωής στον παρακείμενο χώρο, άμεσα συνδεδεμένα με τον βιότοπο
  • Μικρά Θηλαστικά (κατάλογος)
  • Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
  • Περιοχές εξάπλωσης
  • Κατάσταση πληθυσμού
  • Νομικό καθεστώς προστασίας
  • Ιστορικά στοιχεία (είδη που υπήρχαν και δεν απαντώνται σήμερα, είδη που εξαπλώθηκαν στην περιοχή πρόσφατα)
  Καταφύγια άγριας ζωής
  • Καταφύγια άγριας ζωής στον παρακείμενο χώρο, άμεσα συνδεδεμένα με τον βιότοπο
  Μερική ανάλυση των στοιχείων, που συνθέτουν τους βιοτόπους
  • Μερική ανάλυση των στοιχείων, που συνθέτουν τους βιοτόπους (χλωρίδα, πανίδα), Επισήμανση ιδιαιτεροτήτων
  Ανθρώπινες δραστηριότητες
  • Γενική περιγραφή δραστηριοτήτων και επιτώσεων στην περιοχή
  • Πρωτογενής τομέας
  • Γεωργικές καλλιέργειες (καλλιεργούμενες εκτάσεις, καλλιεργούμενα είδη, χρήση φυτοφαρμάκων, λιπάσματα, οικολογική γεωργία, άντληση νερών, μηχανική καλλιέργεια, αποστραγγιστικά κανάλια - ξεχερσώσεις, αναδασμοί, φωτιές, κ.λ.π.)
  • Κτηνοτροφία - Βόσκηση
  • Πτηνοτροφία
  • Μελισσοκομία
  • Αλιεία - Ιχθυοτροφεία - Αλυκές
  • Δασικές εκμεταλεύσεις και οδοποιία
  • Κυνήγι - Ψάρεμα
  • Δευτερογενής τομέας
  • Βιοτεχνία - βιομηχανία (απόβλητα, ρύπανση, θόρυβος, κίνηση)
  • Τεχνικά έργα (αμμοληψίες, διανοίξεις οδών, βαριά μηχανήματα, εκρήξεις κ.λ.π.)
  • Τριτογενής τομέας
  • Τουρισμός και τουριστικές δραστηριότητες (ενόχληση διαβιούντων ειδών, ελεύθερη κατασκήνωση, όριο τουριστικής ανάπτυξης, προδιαγραφές κτιρίων και γενικών δραστηριοτήτων, κ.λ.π.)
  • Επιστημονικές καταγραφές και δραστηριότητες
  • Βιβλιογραφία. Εκτενής και ταξινομημένη κατά θέμα με πλήρη αναφορά σε :Τίτλο του έργουΠερίληψηΈτος έκδοσηςΦορέας, ή εκδοτικός οίκοςΠου βρίσκεται σήμερα (βιβλιοθήκη, υπηρεσία κ.λ.π.)
Περιοχές

Άβαντας

Άβδηρα

Γαλάνη

Δαδιά

Δέλτα Έβρου

Δέλτα Νέστου

Δέρειο

Έβρος

Εχίνος

Θράκη

Λειβαδίτης

Μαρώνεια

Μεσημβρία

Μεταξάδες

Μητρικού

Παπίκιο

Πολύανθος

Πόρτο Λάγος

Ρίζια

Σαμοθράκη

Φανάρι