Ôïõñéóìüò Éóôïñßá Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Συγκεντρωτικοί κατάλογοι  
Αρχική σελίδα  Περιβάλλον  Εύρεση ανά γεωγραφική περιοχή:    Αναζήτηση
Σημαντικότεροι βιοτόποι Κατάλογος πτηνών Ενδημικά ή απειλούμενα είδη
Φυσική γεωγραφία
1.1 Τόπος, Θέση, Γενική Περιγραφή (γεωμορφολογικά στοιχεία)
Γενικά ιστορικά στοιχεία για το περιβάλλον
Κλίμα στο χθές και σήμερα
Πολιτική Γεωγραφία
4.1 Που ανήκει διοικητικά (Νομός, Δήμος)
4.3 Τοποθέτηση στο Οδικό δίκτυο και παροχή υπηρεσιών
Αβιοτικά στοιχεία
5.2 Υπέδαφος (γεωλογικά στοιχεία)
5.3 Κλίμα
5.3.1 Τύποι κλίματος
5.4 Νερά
5.5 Ραδιενέργεια
Βιοτικά στοιχεία
6.1 Κατώτερη χλωρίδα
6.2 Aνώτερη Χλωρίδα - Ζώνες βλαστήσεως
6.2.1 Ευμεσογειακή ζώνη βλαστήσεως
6.2.2 Παραμεσογειακή ζώνη βλαστήσεως
6.2.2.1 Υποζώνη Ostryo - Carpinion
6.2.2.2 Υποζώνη Quercion confertae 
6.2.3 Ζώνη δασών
6.2.3.2 Υποζώνη Fagion moesiacae
6.2.5 Εξωδασική ζώνη υψηλών ορέων
6.3 Aνώτερη Χλωρίδα
6.3.5 Οικότονοι 
6.3.13 Κατάλογος χλωρίδας της περιοχής
6.4 Πανίδα
6.4.1 Γενική περιγραφή βιοτόπων (κύρια χαρακτηριστικά)
6.4.5 Αρθρόποδα (κατάλογος)
6.4.8 Ιχθείς (κατάλογος)
6.4.8.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.9 Αμφίβια (κατάλογος)
6.4.9.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.9.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.10 Ερπετά (κατάλογος)
6.4.10.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.10.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.11.1 Γενικά στοιχεία (μοναδικότητα της περιοχής - για την Ελλάδα, Μεσόγειο, Ευρώπη, Παγκόσμια)
6.4.11.2 Περιγραφή σημαντικών βιοτόπων, κατανομή στο χώρο
6.4.11.3 Κατάλογος των πτηνών της περιοχής 
6.4.11.5 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.11.5.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.11.5.5 Ειδικές δραστηριότητες (απελευθερώσεις, απαγορεύσεις κυνηγιού, δακτυλιώσεις, περιθάλψεις, καταμετρήσεις πληθυσμών, συστηματικές παρατηρήσεις)
6.4.11.6 Καταφύγια άγριας ζωής στον παρακείμενο χώρο, άμεσα συνδεδεμένα με την περιοχή
6.4.12 Μεγάλα Θηλαστικά (κατάλογος)
6.4.12.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη 
6.4.12.1.1 Περιοχές εξάπλωσης
6.4.12.1.2 Κατάσταση πληθυσμού
6.4.12.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.5 Καταφύγια άγριας ζωής
Μερική ανάλυση των στοιχείων, που συνθέτουν τους βιοτόπους
Μερική ανάλυση των στοιχείων, που συνθέτουν τους βιοτόπους (χλωρίδα, πανίδα), Επισήμανση ιδιαιτεροτήτων
Ανθρώπινες δραστηριότητες
8.1 Γενική περιγραφή δραστηριοτήτων και επιπτώσεων στην περιοχή
8.1.1 Πρωτογενής τομέας
8.1.1.1 Γεωργικές καλλιέργειες (καλλιεργούμενες εκτάσεις, καλλιεργούμενα είδη, χρήση φυτοφαρμάκων, λιπάσματα, οικολογική γεωργία, άντληση νερών, μηχανική καλλιέργεια, αποστραγγιστικά κανάλια - ξεχερσώσεις, αναδασμοί, φωτιές, κ.λ.π.)
8.1.1.2 Κτηνοτροφία - Βόσκηση
8.1.1.4 Μελισσοκομία
8.1.1.6 Δασικές εκμεταλεύσεις και οδοποιία
8.1.1.7 Κυνήγι - Ψάρεμα
8.1.2 Δευτερογενής τομέας
8.1.2.1 Βιοτεχνία - βιομηχανία (απόβλητα, ρύπανση, θόρυβος, κίνηση)
8.1.2.2 Τεχνικά έργα (αμμοληψίες, διανοίξεις οδών, βαριά μηχανήματα, εκρήξεις κ.λ.π.)
8.1.3 Τριτογενής τομέας
8.1.3.1 Τουρισμός και τουριστικές δραστηριότητες (ενόχληση διαβιούντων ειδών, ελεύθερη κατασκήνωση, όριο τουριστικής ανάπτυξης, προδιαγραφές κτιρίων και γενικών δραστηριοτήτων, κ.λ.π.)
8.1.3.2 Επιστημονικές καταγραφές και δραστηριότητες
Βιβλιογραφία
Εικόνες

CICONIIFORMES

Ciconia ciconia

Πελαργός

Ciconia nigra

Μαυροπελαργός

ACCIPITRIFORMES

Pernis apivorus

Σφηκιάρης

Gypaetus barbatus

Γυπαετός

Neophron percnopterus

Ασπροπάρης

Gyps fulvus

Όρνιο

Aegypius monachus

Μαυρόγυπας

Circaetus gallicus

Φιδαετός

Circus aeruginosus

Καλαμόκιρκος

Circus cyaneus

Βαλτόκιρκος

Circus macrourus

Στεπόκιρκος

Circus pygargus

Λιβαδόκιρκος

Accipiter gentilis

Διπλοσάινο

Accipiter nisus

Τσιχλογέρακο

Accipiter brevipes

Σαϊνι

Buteo buteo

Γερακίνα

Buteo rufinus

Αετογερακίνα

Aquila pomarina

Κραυγαετός

Aquila heliaca

Βασιλαετός

Aquila chrysaetos

Χρυσαετός

Hieraaetus pennatus

Σταυραετός

FALCONIFORMES

Falco naumanni

Κιρκινέζι

Falco tinnunculus

Βραχοκιρκίνεζο

Falco vespertinus

Μαυροκιρκίνεζο

Falco subbuteo

Δενδρογέρακο

Falco eleonorae

Μαυροπετρίτης

Falco peregrinus

Πετρίτης

GALLIFORMES

Alectoris chukar

Νησιώτικη πέρδικα

CHARADRIIFORMES

Charadrius dubius

Ποταμοσφυριχτής

Scolopax rusticola

Μπεκάτσα

Actitis hypoleucos

Ποταμότρυγγας

COLUMBIFORMES

Columba oenas

Φασσοπερίστερο

Columba palumbus

Φάσσα

Streptopelia decaocto

Δεκοχτούρα

Streptopelia turtur

Τρυγόνι

CUCULIFORMES

Cuculus canorus

Κούκος

STRIGIFORMES

Tyto alba

Τυτώ

Otus scops

Γκιώνης

Bubo bubo

Μπούφος

Athene noctua

Κουκουβάγια

Strix aluco

Χουχουριστής

Asio otus

Νανόμπουφος

CAPRIMULGIFORMES

Caprimulgus europaeus

Γιδοβύζι

APODIFORMES

Apus apus

Σταχτάρα

Apus melba

Σκεπαρνάς

CORACIIFORMES

Alcedo atthis

Αλκυόνα

Merops apiaster

Μελισσοφάγος

Coracias garrulus

Χαλκοκουρούνα

Upupa epops

Τσαλαπετεινός

PICIFORMES

Jynx torquilla

Στραβολαίμης

Picus viridis

Δρυοκολάπτης

Dendrocopos syriacus

Βαλκανοτσικλιτάρα

Dendrocopos medius

Μεσοτσικλιτάρα

Dendrocopos minor

Νανοτσικλιτάρα

PASSERIFORMES

Galerida cristata

Κατσουλιέρης

Lullula arborea

Δενδροσταρήθρα

Alauda arvensis

Σταρήθρα

Riparia riparia

Οχθοχελίδονο

Ptyonoprogne rupestris

Βραχοχελίδονο

Hirundo rustica

Χελιδόνι

Hirundo daurica

Δενδροχελίδονο

Delichon urbica

Σπιτοχελίδονο

Anthus campestris

Χαμοκελάδα

Anthus trivialis

Δενδροκελάδα

Anthus pratensis

Λιβαδοκελάδα

Motacilla flava

Κιτρινοσουσουράδα

Motacilla cinerea

Σταχτοσουσουράδα

Motacilla alba

Λευκοσουσουράδα

Cinclus cinclus

Νεροκότσυφας

Troglodytes troglodytes

Τρυποφράχτης

Prunella modularis

Θαμνοψάλτης

Cercotrichas galactotes

Κουφαηδόνι

Erithacus rubecula

Κοκκινολαίμης

Luscinia luscinia

Τσιχλαηδόνι

Luscinia megarhynchos

Αηδόνι

Phoenicurus ochruros

Καρβουνιάρης

Phoenicurus phoenicurus

Κοκκινούρης

Saxicola rubetra

Καστανολαίμης

Saxicola torquata

Μαυρολαίμης

Oenanthe oenanthe

Σταχτοπετρόκλης

Oenanthe hispanica

Ασπροκώλα

Monticola saxatilis

Πετροκότσυφας

Monticola solitarius

Γαλαζοκότσυφας

Turdus torquatus

Χιονότσιχλα

Turdus merula

Κότσυφας

Turdus philomelos

Τσίχλα

Turdus viscivorus

Τσαρτσάρα

Acrocephalus palustris

Βαλτοποταμίδα

Hippolais pallida

Ωχροστριτσίδα

Hippolais olivetorum

Λιοστριτσίδα

Hippolais icterina

Κιτρινοστριτσίδα

Sylvia cantillans

Κοκκινοτσιροβάκος

Sylvia melanocephala

Μαυροτσιροβάκος

Sylvia hortensis

Δενδροτσιροβάκος

Sylvia nisoria

Ψαλτοτσιροβάκος

Sylvia curruca

Λαλοτσιροβάκος

Sylvia communis

Θαμνοτσιροβάκος

Sylvia borin

Κηποτσιροβάκος

Sylvia atricapilla

Μαυροσκούφης

Phylloscopus bonelli

Βουνοφυλλοσκόπος

Phylloscopus sibilatrix

Δασοφυλλοσκόπος

Phylloscopus collybita

Δενδροφυλλοσκόπος

Phylloscopus trochilus

Θαμνοφυλλοσκόπος

Muscicapa striata

Μυγοχάφτης

Ficedula parva

Νανομυγοχάφτης

Ficedula semitorquata

Δρυομυγοχάφτης

Ficedula albicollis

Κρικομυγοχάφτης

Ficedula hypoleuca

Μαυρομυγοχάφτης

Aegithalos caudatus

Αιγίθαλος

Parus palustris

Καστανοπαπαδίτσα

Parus lugubris

Κλειδωνάς

Parus caeruleus

Γαλαζοπαπαδίτσα

Parus major

Καλόγερος

Sitta europaea

Δενδροτσοπανάκος

Sitta neumayer

Βραχοτσοπανάκος

Certhia brachydactyla

Καμποδενδροβάτης

Oriolus oriolus

Συκοφάγος

Lanius collurio

Αετομάχος

Lanius minor

Γαϊδουροκεφαλάς

Lanius excubitor

Διπλοκεφαλάς

Lanius senator

Κοκκινοκεφαλάς

Lanius nubicus

Παρδαλοκεφαλάς

Garrulus glandarius

Κίσσα

Pica pica

Καρακάξα

Corvus corone

Κουρούνα

Corvus corax

Κόρακας

Sturnus vulgaris

Ψαρόνι

Sturnus roseus

Αγιοπούλι

Passer domesticus

Σπουργίτης

Passer hispaniolensis

Χωραφοσπουργίτης

Passer montanus

Δενδροσπουργίτης

Fringilla coelebs

Σπίνος

Fringilla montifringilla

Χειμωνόσπινος

Serinus serinus

Σκαρθάκι

Carduelis chloris

Φλώρος

Carduelis carduelis

Καρδερίνα

Carduelis spinus

Λούγαρο

Carduelis cannabina

Φανέτο

Pyrrhula pyrrhula

Πύρρουλας

Coccothraustes coccothraustes

Χοντρομύτης

Emberiza citrinella

Χρυσοτσίχλονο

Emberiza cirlus

Σιρλοτσίχλονο

Emberiza cia

Βουνοτσίχλονο

Emberiza hortulana

Βλάχος

Emberiza melanocephala

Αμπελουργός

Miliaria calandra

Τσιφτάς