Ôïõñéóìüò Éóôïñßá Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Συγκεντρωτικοί κατάλογοι  
Αρχική σελίδα  Περιβάλλον  Εύρεση ανά γεωγραφική περιοχή:    Αναζήτηση
Τριτογενής τομέας Βιβλιογραφία
Φυσική γεωγραφία
1.1 Τόπος, Θέση, Γενική Περιγραφή (γεωμορφολογικά στοιχεία) 
Γενικά ιστορικά στοιχεία για το περιβάλλον
Κλίμα στο χθές και σήμερα
Πολιτική Γεωγραφία
4.1 Που ανήκει διοικητικά (Νομός, Δήμος)
Αβιοτικά στοιχεία
5.3 Κλίμα
5.3.1 Τύποι κλίματος
5.4 Νερά
5.4.1 Επιφανειακά
5.4.3 Ποιότητα νερών
5.5 Ραδιενέργεια
Βιοτικά στοιχεία
6.1 Κατώτερη χλωρίδα
6.2 Aνώτερη Χλωρίδα - Ζώνες βλαστήσεως
6.2 Aνώτερη Χλωρίδα - Ζώνη ή ζώνες βλαστήσεως 
6.2.1 Ευμεσογειακή ζώνη βλαστήσεως
6.2.2 Παραμεσογειακή ζώνη βλαστήσεως
6.2.3 Ζώνη δασών
6.2.5 Εξωδασική ζώνη υψηλών ορέων
6.3 Aνώτερη Χλωρίδα
6.3 Aνώτερη Χλωρίδα - Περιγραφή σημαντικών βιοτόπων, κατανομή στο χώρο 
6.3.6 Καλλιέργειες
6.3.13 Κατάλογος χλωρίδας της περιοχής
6.4 Πανίδα
6.4.5 Αρθρόποδα (κατάλογος)
6.4.8 Ιχθείς (κατάλογος)
6.4.8.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.8.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.9 Αμφίβια (κατάλογος)
6.4.9.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.9.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.10 Ερπετά (κατάλογος)
6.4.10.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.10.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.11.3 Κατάλογος των πτηνών της περιοχής 
6.4.11.5 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.11.5.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.11.6 Καταφύγια άγριας ζωής στον παρακείμενο χώρο, άμεσα συνδεδεμένα με την περιοχή
6.4.12 Μεγάλα Θηλαστικά (κατάλογος)
6.4.12.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.12.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.12.2 Καταφύγια άγριας ζωής στον παρακείμενο χώρο, άμεσα συνδεδεμένα με τον βιότοπο
6.4.13 Μικρά Θηλαστικά (κατάλογος)
6.4.13.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.13.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.5 Καταφύγια άγριας ζωής
6.5 Καταφύγια άγριας ζωής στον παρακείμενο χώρο, άμεσα συνδεδεμένα με τον βιότοπο
Μερική ανάλυση των στοιχείων, που συνθέτουν τους βιοτόπους
Ανθρώπινες δραστηριότητες
8.1.1 Πρωτογενής τομέας
8.1.2 Δευτερογενής τομέας
8.1.2.1 Βιοτεχνία - βιομηχανία (απόβλητα, ρύπανση, θόρυβος, κίνηση)
8.1.3 Τριτογενής τομέας
Βιβλιογραφία
Εικόνες

Αθανασίου X. & Σ. Κλαδαρά (1996): ``Μελέτη αποκατάστασης λ\θ Δράνας στο δέλτα ποταμού Έβρου `` WWF ΕΛΛΑΣ . Θεσσαλονίκη, σ. 30.

Beaucournu J. C. : fauna Graeciae. Catalogue des Siphonaptθres de la Grθce III. Sociιtι Zoologique Hellιnique. Athens 1988

CORINE Biotops - Data Bank fot the Natural Environment of Greece (1994). National Technical University of Athens.

Ζαλίδης, Χ.Γ. και Α.Λ. Μαντζαβέλας (Συντονιστές έκδοσης) (1994): Απογραφή Ελληνικών υγροτόπων ως φυσικών πόρων (1994). Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). xviii + 587 σελ.

Franguedakis-Tsolis E. (1977): An immunochemical study of three populations of the ground squirrel, Citellus citellus, in Greece. Mammalia, 41(1): 62 - 66.

Franguedakis-Tsolis E. & J. C. Ondrias (1985): Geographic Variation of the Ground Squirrel in Greece. Saugetierk. Mitt. 32: 185 - 198.

Hacker, H. : Die Noctuidae Griechenlands (Lepidoptera, Noctuidae). Herbipoliana. Buchreihe zyr Lepidopterologie, Band 2.

Hatzinikolis, E.N. (1986): The genus Tetranychus Dufour 1932, in Greece (Acari: Tetranychidae). Biol. Gallo-Hellenica, 12: 383-388

Hatzinikolis, E.N. (1986): The genus Bryobia Koch 1836, in Greece (Acari: Bryobiidae). Biol. Gallo-Hellenica, 12.: 389-393

Hatzinikolis, E.N. (1987): A revision of Tenuipalpid of Greece (Acari: Tenuipalpidae). Entomol. Hellenica, 5 (2): 47-60

Ingrisch, S. und Pavicevic D (1985): Zur Faunistik, Systematik und φkolischen Valenz der Orthopteren von Nordost- Griechenland. Mitt. Mόnch. Ent. Ges. 75: 45-77

Jδch, M.A. (1990): Revision of the Palearctic species of the genus Ochthebius LEACH. V. The subgenus Asiobates (Coloeptera: Hydraenidae). Koleopterol. Rund. Zoolog.-Botan. Ges. Wiener Coleopterol. Verein, 60

Katsoyannos, P. (1994): First record of twenty three species of aphids (Homoptera: Aphidoidea) in Greece. Ann. Inst. Phytopathol. Benaki, 17 (1): 25-33.

Κουτσαφτίκης, Α. (1974): Συστηματική οικολογική και ζωογεωγραφική έρευνα των Ροπαλοκέρων (Λεπιδόπτερα) της ηπειρωτικής Ελλάδος. Διατριβή επί Υφηγεσία. Αθήνα, 1974

Μαυρομμάτης, Γ. (1980): Το Βιοκλίμα της Ελλάδος. Σχέσεις κλίματος και φυσικής βλαστήσεως. Βιοκλιματικοί χάρτες. Δασική Έρευνα, 1 (Παράρτημα), σ. 63.

Πανώρας, Α., Ι. Μαυρουδής, Γ. Ζαλίδης, Ξ. Δημητριάδης και Σ. Χατζηγιαννάκης (1995): `Εδαφολογική μελέτη των περί την τέως λιμνοθάλασσα Δρανα αγροτικών εκτάσεων``. WWF ΕΛΛΑΣ- Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων. Θεσσαλονίκη, σελ. 51.

Παρασκευόπουλος-Γεωργιάδης Ε.Π.Ε. και Ν.Κριάρης (Μελετητές) (1989): Μελέτη διαχείρισης βιοτόπων του δέλτα στις εκβολές ποταμού Έβρου. Νομαρχιακό Ταμείο Έβρου. Τόμοι I, II & III.

Peus, F. (1978): Flφhe aus dem Mittelmeergebiet (Insecta, Siphonaptera) IX. Thrakien Folia Parasitologica (Praha) 25:49-60

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ RAMSAR. ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ: ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ. Υ.Πε.Χω.Δ.Ε., Αθήνα 1986

Πρόγραμμα Ταχείας Παρέμβασης στο δέλτα Έβρου, WWF ΕΛΛΑΣ

Schφdl, S. (1991): Revision der Gattung Berosus LEACH. 1. Teil : Die palδarktischen Arten der Untergattung Enoplurus (Coleoptera: Hydrophilidae). Koleopterol. Rund. Zoolog.-Botan. Ges. Wiener Coleopterol. Verein, 61:11-135

Theischinger, G. and Koutsaftikis, A. 1974 (Recd 1975): Beitrδge zur Kenntnis der Odonaten - Fauna von Griechenland (I). Biol. Gallo-Hellenika, 5 (2): 333-342

ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΟΖΩΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία & Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Αθήνα 1992.

``Το Δέλτα του Εβρου``, WWF ΕΛΛΑΣ -ΤΕΔΚ Ν.ΕΒΡΟΥ. 1994 - έντυπο

Vohralí k, V. and Sofianidou Th. S. (1992): Small mammals (Insectivora, Rodentia) of Thrace, Greece. Acta Univ. Carolinae Biol., 36, pp. 341 - 369.

Willemse, F.: fauna Graeciae. Catalogue of the Orthroptera of Greece I. Hellenic Zoological Society. Athens, 1984