Ôïõñéóìüò Éóôïñßá Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Συγκεντρωτικοί κατάλογοι  
Αρχική σελίδα  Περιβάλλον  Εύρεση ανά γεωγραφική περιοχή:    Αναζήτηση
Ενδημικά ή απειλούμενα είδη Νομικό καθεστώς προστασίας Στοιχεία βιοτόπων
Αρχεία

Erinaceus concolor: περιλαμβάνεται στον κατάλογο του Π.Δ. 67/80

Talpa caeca: περιλαμβάνεται στον κατάλογο του Π.Δ. 67/80

Crocidura leucodon: περιλαμβάνεται στον κατάλογο του Π.Δ. 67/80

Rhinolophus ferrumequinum: περιλαμβάνεται στον κατάλογο του Π.Δ. 67/80, και στους καταλόγους της EC Habitat Directive (92/43/EEC)

Rhinolophus hipposideros: περιλαμβάνεται στον κατάλογο του Π.Δ. 67/80, και στους καταλόγους της EC Habitat Directive (92/43/EEC)

Rhinolophus blasii: περιλαμβάνεται στον κατάλογο του Π.Δ. 67/80, και στους καταλόγους της EC Habitat Directive (92/43/EEC)

Eptesicus serotinus: περιλαμβάνεται στον κατάλογο του Π.Δ. 67/80

Myotis capaccinii: περιλαμβάνεται στον κατάλογο του Π.Δ. 67/80, και στους καταλόγους της EC Habitat Directive (92/43/EEC)

Myotis myotis: περιλαμβάνεται στον κατάλογο του Π.Δ. 67/80, και στους καταλόγους της EC Habitat Directive (92/43/EEC)

Nyctalus noctula: περιλαμβάνεται στον κατάλογο του Π.Δ. 67/80

Pipistrellus nathusii: περιλαμβάνεται στον κατάλογο του Π.Δ. 67/80

Pipistrellus pipistrellus: περιλαμβάνεται στον κατάλογο του Π.Δ. 67/80

Sciurus vulgaris: περιλαμβάνεται στον κατάλογο του Π.Δ. 67/80

Citellus citellus: περιλαμβάνεται στον κατάλογο του Π.Δ. 67/80, και στους καταλόγους της EC Habitat Directive (92/43/EEC)

Dryomis nitedula: περιλαμβάνεται στον κατάλογο του Π.Δ. 67/80

Glis glis: περιλαμβάνεται στον κατάλογο του Π.Δ. 67/80

Cricetulus migratorius: περιλαμβάνεται στον κατάλογο του Π.Δ. 67/80