Ôïõñéóìüò Éóôïñßá Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Συγκεντρωτικοί κατάλογοι  
Αρχική σελίδα  Περιβάλλον  Εύρεση ανά γεωγραφική περιοχή:    Αναζήτηση
Δασοσκεπείς εκτάσεις Κατάλογος πτηνών Ενδημικά ή απειλούμενα είδη
Φυσική γεωγραφία
1.1 Τόπος, Θέση, Γενική Περιγραφή (γεωμορφολογικά στοιχεία) 
Γενικά ιστορικά στοιχεία για το περιβάλλον
Κλίμα στο χθές και σήμερα
Πολιτική Γεωγραφία
4.1 Που ανήκει διοικητικά (Νομός, Δήμος)
4.2 Νομικό καθεστώς-ιδιοκτησιακό καθεστώς
4.3 Τοποθέτηση στο Οδικό δίκτυο και παροχή υπηρεσιών
Αβιοτικά στοιχεία
5.1 Έδαφος (γενική περιγραφή)
5.2 Υπέδαφος (γεωλογικά στοιχεία)
5.3 Κλίμα
5.3.1 Τύποι κλίματος
5.3.2 Θερμοκρασία - Ελάχιστη, μέγιστη, Μέση/μήνα
5.3.3 Ηλιοφάνεια
5.3.5 Βροχή - Δροσιά - Υδατικές κατακρημνίσεις
5.3.6 Παγετοί-Χιόνι
5.3.7 Άνεμοι
5.4 Νερά
5.4.1 Επιφανειακά 
5.4.2 Υπόγεια
5.4.3 Ποιότητα νερών
5.5 Ραδιενέργεια
Βιοτικά στοιχεία
6.1 Κατώτερη χλωρίδα
6.2 Aνώτερη Χλωρίδα - Ζώνες βλαστήσεως
6.2 Aνώτερη Χλωρίδα - Ζώνη ή ζώνες βλαστήσεως 
6.2.1 Ευμεσογειακή ζώνη βλαστήσεως
6.2.2 Παραμεσογειακή ζώνη βλαστήσεως
6.2.2.2 Υποζώνη Quercion confertae
6.2.3 Ζώνη δασών
6.2.5 Εξωδασική ζώνη υψηλών ορέων
6.3 Aνώτερη Χλωρίδα
6.3.6 Καλλιέργειες
6.3.7 Χέρσες εκτάσεις 
6.3.9 Δασοσκεπείς εκτάσεις
6.3.13 Κατάλογος χλωρίδας της περιοχής 
6.3.13.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4 Πανίδα
6.4.1 Γενική περιγραφή βιοτόπων (κύρια χαρακτηριστικά)
6.4.5 Αρθρόποδα (κατάλογος)
6.4.8 Ιχθείς (κατάλογος)
6.4.8.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.8.1.1 Περιοχές εξάπλωσης
6.4.9 Αμφίβια (κατάλογος)
6.4.9.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.9.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.10 Ερπετά (κατάλογος)
6.4.10.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.10.1.1 Περιοχές εξάπλωσης
6.4.10.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.11.1 Γενικά στοιχεία (μοναδικότητα της περιοχής - για την Ελλάδα, Μεσόγειο, Ευρώπη, Παγκόσμια)
6.4.11.2.6 Καλλιεργούμενες εκτάσεις
6.4.11.2.9 Δασοσκεπείς εκτάσεις
6.4.11.3 Κατάλογος των πτηνών της περιοχής 
6.4.11.5 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.11.5.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.12 Μεγάλα Θηλαστικά (κατάλογος)
6.4.12.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.12.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.13 Μικρά Θηλαστικά (κατάλογος)
6.4.13.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.13.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.5 Καταφύγια άγριας ζωής
Μερική ανάλυση των στοιχείων, που συνθέτουν τους βιοτόπους
Ανθρώπινες δραστηριότητες
8.1 Γενική περιγραφή δραστηριοτήτων και επιπτώσεων στην περιοχή
8.1.1 Πρωτογενής τομέας 
8.1.1.1 Γεωργικές καλλιέργειες (καλλιεργούμενες εκτάσεις, καλλιεργούμενα είδη, χρήση φυτοφαρμάκων, λιπάσματα, οικολογική γεωργία, άντληση νερών, μηχανική καλλιέργεια, αποστραγγιστικά κανάλια - ξεχερσώσεις, αναδασμοί, φωτιές, κ.λ.π.)
8.1.1.2 Κτηνοτροφία - Βόσκηση
8.1.1.6 Δασικές εκμεταλεύσεις και οδοποιία
8.1.3.1 Τουρισμός και τουριστικές δραστηριότητες (ενόχληση διαβιούντων ειδών, ελεύθερη κατασκήνωση, όριο τουριστικής ανάπτυξης, προδιαγραφές κτιρίων και γενικών δραστηριοτήτων, κ.λ.π.)
8.1.3.2 Επιστημονικές καταγραφές και δραστηριότητες
Βιβλιογραφία
Εικόνες

ΤΑΞΗ Podicipediformes

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Podicipitidae

Tachybaptus ruficollis Νανοβουτηχτάρι

ΤΑΞΗ Ciconiiformes

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Ardeidae

Ixobrychus minutus Μικροτσικνιάς

Nycticorax nycticorax Νυχτοκόρακας

Egretta garzetta Λευκοτσικνιάς

Ardea cinerea Σταχτοτσικνιάς

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Ciconiidae

Ciconia nigra Μαυροπελαργός

Ciconia ciconia Πελαργός

ΤΑΞΗ Anseriformes

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Anatidae

Anas platyrhynchos Πρασινοκέφαλη

ΤΑΞΗ Accipitriformes

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Accipitridae

Pernis apivorus Σφηκιάρης

Milvus migrans Τσίφτης

Neophron percnopterus Ασπροπάρης

Gyps fulvus Όρνιο

Aegypius monachus Μαυρόγυπας

Circaetus gallicus Φιδαετός

Circus aeruginosus Καλαμόκιρκος

Circus cyaneus Βαλτόκιρκος

Accipiter gentilis Διπλοσάινο

Accipiter nisus Τσιχλογέρακο

Accipiter brevipes Σαϊνι

Buteo buteo Γερακίνα

Aquila pomarina Κραυγαετός

Aquila chrysaetos Χρυσαετός

Hieraaetus pennatus Σταυραετός

ΤΑΞΗ Falconiformes

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Falconidae

Falco tinnunculus Βραχοκιρκίνεζο

Falco subbuteo Δενδρογέρακο

Falco eleonorae Μαυροπετρίτης

Falco peregrinus Πετρίτης

ΤΑΞΗ Galliformes

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Phasianidae

Alectoris chukar Νησιώτικη πέρδικα

Coturnix coturnix Ορτύκι

ΤΑΞΗ Gruiformes

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Rallidae

Rallus aquaticus Νεροκοτσέλα

Gallinula chloropus Νερόκοτα

ΤΑΞΗ Charadriiformes

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Charadriidae

Charadrius dubius Ποταμοσφυριχτής

Charadrius hiaticula Αμμοσφυριχτής

Vanellus vanellus Καλημάνα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Scolopacidae

Gallinago gallinago Μπεκατσίνι

Scolopax rusticola Μπεκάτσα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Laridae

Larus ridibundus Καστανοκέφαλος Γλάρος

Larus cachinans Ασημόγλαρος

ΤΑΞΗ Columbiformes

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Columbidae

Columba livia Αγριοπερίστερο

Columba palumbus Φάσσα

Streptopelia decaocto Δεκοχτούρα

Streptopelia turtur Τρυγόνι

ΤΑΞΗ Cuculiformes

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Cuculidae

Cuculus canorus Κούκος

ΤΑΞΗ Strigiformes

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Tytonidae

Tyto alba Τυτώ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Strigidae

Otus scops Γκιώνης

Bubo bubo Μπούφος

Athene noctua Κουκουβάγια

Strix aluco Χουχουριστής

Asio otus Νανόμπουφος

ΤΑΞΗ Caprimulgiformes

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Caprimulgidae

Caprimulgus europaeus Γιδοβύζι

ΤΑΞΗ Apodiformes

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Apodidae

Apus apus Σταχτάρα

Apus pallidus Ωχροταχτάρα

Apus melba Σκεπαρνάς

ΤΑΞΗ Coraciiformes

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Meropidae

Merops apiaster Μελισσοφάγος

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Coraciidae

Coracias garrulus Χαλκοκουρούνα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Alcedinidae

Alcedo atthis Αλκυόνα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Upupidae

Upupa epops Τσαλαπετεινός

 

ΤΑΞΗ Piciformes

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Picidae

Picus canus Σταχτοτσικλιτάρα

Picus viridis Δρυοκολάπτης

Dendrocopos major Παρδαλοτσικλιτάρα

Dendrocopos syriacus Βαλκανοτσικλιτάρα

ΤΑΞΗ Passeriformes

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Alaudidae

Melanocorypha calandra Γαλιάντρα

Calandrella brachydactyla Μικρογαλιάντρα

Galerida cristata Κατσουλιέρης

Lullula arborea Δενδροσταρήθρα

Alauda arvensis Σταρήθρα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Hirundinidae

Riparia riparia Οχθοχελίδονο

Hirundo rupestris Βραχοχελίδονο

Hirundo rustica Χελιδόνι

Hirundo daurica Δενδροχελίδονο

Delichon urbica Σπιτοχελίδονο

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Motacillidae

Anthus campestris Χαμοκελάδα

Anthus trivialis Δενδροκελάδα

Anthus pratensis Λιβαδοκελάδα

Motacilla flava Κιτρινοσουσουράδα

Motacilla cinerea Σταχτοσουσουράδα

Motacilla alba Λευκοσουσουράδα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Troglodytidae

Troglodytes troglodytes Τρυποφράχτης

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Prunellidae

Prunella modularis Θαμνοψάλτης

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Turdidae

Erithacus rubecula Κοκκινολαίμης

Luscinia megarhynchos Αηδόνι

Phoenicurus ochruros Καρβουνιάρης

Phoenicurus phoenicurus Κοκκινούρης

Saxicola torquata Μαυρολαίμης

Saxicola rubetra Καστανολαίμης

Oenanthe isabellina Αμμοπετρόκλης

Oenanthe oenanthe Σταχτοπετρόκλης

Oenanthe hispanica Ασπροκώλα

Turdus merula Κότσυφας

Turdus pilaris Κεδρότσιχλα

Turdus philomilos Τσίχλα

Turdus iliacus Κοκκινότσιχλα

Turdus viscivorus Τσατσάρα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Sylviidae

Cettia cetti cetti Ψευταηδόνι

Hippolais pallida Ωχροστριτσίδα

Hippolais icterina Κιτρινοστριτσίδα

Sylvia cantillans Κοκκινοτσιροβάκος

Sylvia melanocephala Μαυροτσιροβάκος

Sylvia hortensis Δενδροτσιροβάκος

Sylvia communis Θαμνοτσιροβάκος

Sylvia borin Κηποτσιροβάκος

Sylvia atricapilla Μαυροσκούπης

Phylloscopus bonelli Βουνοφυλλοσκόπος

Phylloscopus collybita Δενδροφυλλοσκόπος

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Muscicapidae

Muscicapa striata striata Μυγοχάφτης

Ficedula parva parva Νανομυγοχάφτης

Ficedula albicollis Κρικομυγοχάφτης

Ficedula hypoleuca Μαυρομυγοχάφτης

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Aegithalidae

Aegithalos caudatus Αιγίθαλος

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Paridae

Parus lugubris Κλειδωνάς

Parus ater Ελατοπαπαδίτσα

Parus caeruleus Γαλαζοπαπαδίτσα

Parus major Καλόγερος

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Sittidae

Sitta europaea Δενδροτσοπανάκος

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Certhiidae

Certhia familiaris Βουνοδενδροβάτης

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Oriolidae

Oriolus oriolus Συκοφάγος

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Laniidae

Lanius collurio Αετομάχος

Lanius minor Γαϊδουροκεφαλάς

Lanius senator Κοκκινοκεφαλάς

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Corvidae

Garrulus glandarius Κίσσα

Pica pica Καρακάξα

Corvus monedula Κάργια

Corvus frugilegus Χαβαρόνι

Corvus corone Κουρούνα

Corvus corax Κόρακας

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Sturnidae

Sturnus vulgaris Ψαρόνι

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Passeridae

Passer domesticus Σπουργίτης

Passer hispanioliensis Χωραφοσπουργίτης

Passer montanus Δενδροσπουργίτης

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Fringillidae

Fringilla coelebs Σπίνος

Fringilla montifringilla Χειμωνόσπινος

Serinus serinus Σκαρθάκι

Carduelis chloris Φλώρος

Carduelis carduelis Καρδερίνα

Carduelis spinus Λούγαρο

Carduelis cannabina Φανέτο

Carduelis carduelis Καρδερίνα

Coccothraustes coccothraustes Χοντρομύτης

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Emberizidae

Emberiza citrinella Χρυσοτσίχλονο

Emberiza cirlus Σιρλοτσίχλονο

Emberiza hortulana Βλάχος

Emberiza caesia Σκουροβλάχος

Emberiza schoeniclus Καλαμοτσίχλονο

Emberiza melanocephala Αμπελουργός

Miliaria calandra Τσιφτάς