Ôïõñéóìüò Éóôïñßá Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Συγκεντρωτικοί κατάλογοι  
Αρχική σελίδα  Περιβάλλον  Εύρεση ανά γεωγραφική περιοχή:    Αναζήτηση
Άλλο Κατάλογος πτηνών Ενδημικά ή απειλούμενα είδη
Φυσική γεωγραφία
1.1 Τόπος, Θέση, Γενική Περιγραφή (γεωμορφολογικά στοιχεία) 
Γενικά ιστορικά στοιχεία για το περιβάλλον
Κλίμα στο χθές και σήμερα
Πολιτική Γεωγραφία
4.1 Που ανήκει διοικητικά (Νομός, Δήμος)
4.2 Νομικό καθεστώς-ιδιοκτησιακό καθεστώς
4.3 Τοποθέτηση στο Οδικό δίκτυο και παροχή υπηρεσιών
Αβιοτικά στοιχεία
5.1 Έδαφος (γενική περιγραφή)
5.2 Υπέδαφος (γεωλογικά στοιχεία)
5.3 Κλίμα
5.3.1 Τύποι κλίματος
5.3.2 Θερμοκρασία - Ελάχιστη, μέγιστη, Μέση/μήνα
5.3.3 Ηλιοφάνεια
5.3.5 Βροχή - Δροσιά - Υδατικές κατακρημνίσεις
5.3.6 Παγετοί-Χιόνι
5.3.7 Άνεμοι
5.4 Νερά
5.4.1 Επιφανειακά
5.4.3 Ποιότητα νερών
5.5 Ραδιενέργεια
Βιοτικά στοιχεία
6.1 Κατώτερη χλωρίδα
6.2 Aνώτερη Χλωρίδα - Ζώνες βλαστήσεως
6.2.1 Ευμεσογειακή ζώνη βλαστήσεως
6.2.2 Παραμεσογειακή ζώνη βλαστήσεως
6.2.2.2 Υποζώνη Quercion confertae
6.2.3 Ζώνη δασών
6.2.5 Εξωδασική ζώνη υψηλών ορέων
6.3 Aνώτερη Χλωρίδα
6.3.6 Καλλιέργειες
6.3.9 Δασοσκεπείς εκτάσεις 
6.3.13 Κατάλογος χλωρίδας της περιοχής
6.3.13.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4 Πανίδα
6.4.1 Γενική περιγραφή βιοτόπων (κύρια χαρακτηριστικά) 
6.4.5 Αρθρόποδα (κατάλογος)
6.4.8 Ιχθείς (κατάλογος)
6.4.8.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.9 Αμφίβια (κατάλογος)
6.4.9.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.9.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.10 Ερπετά (κατάλογος)
6.4.10.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.10.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.11.1 Γενικά στοιχεία (μοναδικότητα της περιοχής - για την Ελλάδα, Μεσόγειο, Ευρώπη, Παγκόσμια)
6.4.11.2 Περιγραφή σημαντικών βιοτόπων, κατανομή στο χώρο
6.4.11.2.9 Δασοσκεπείς εκτάσεις 
6.4.11.2.12 Άλλο 
6.4.11.3 Κατάλογος των πτηνών της περιοχής
6.4.11.5 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.11.5.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.12 Μεγάλα Θηλαστικά (κατάλογος)
6.4.12.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.12.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.13 Μικρά Θηλαστικά (κατάλογος)
6.4.13.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.13.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.5 Καταφύγια άγριας ζωής
Μερική ανάλυση των στοιχείων, που συνθέτουν τους βιοτόπους
Ανθρώπινες δραστηριότητες
8.1 Γενική περιγραφή δραστηριοτήτων και επιπτώσεων στην περιοχή
8.1.1 Πρωτογενής τομέας
8.1.1.1 Γεωργικές καλλιέργειες (καλλιεργούμενες εκτάσεις, καλλιεργούμενα είδη, χρήση φυτοφαρμάκων, λιπάσματα, οικολογική γεωργία, άντληση νερών, μηχανική καλλιέργεια, αποστραγγιστικά κανάλια - ξεχερσώσεις, αναδασμοί, φωτιές, κ.λ.π.)
8.1.1.2 Κτηνοτροφία - Βόσκηση
8.1.3 Τριτογενής τομέας
8.1.3.1 Τουρισμός και τουριστικές δραστηριότητες (ενόχληση διαβιούντων ειδών, ελεύθερη κατασκήνωση, όριο τουριστικής ανάπτυξης, προδιαγραφές κτιρίων και γενικών δραστηριοτήτων, κ.λ.π.)
8.1.3.2 Επιστημονικές καταγραφές και δραστηριότητες
Βιβλιογραφία
Εικόνες

buy naltrexone no prescription

buy naltrexone

melatonin weed

melatonin weed ilcuoreinafrica.org

Για την συμπλήρωση του καταλόγου των πουλιών της περιοχής χρησιμοποιήθηκαν προσωπικές παρατηρήσεις, όπως και φίλων ορνιθολόγων. Η περιοχή του Άρδα και ιδιαίτερα το δυτικότερο τμήμα του, χρησιμοποιείται από πολλά είδη για την μετανάστευση προς το Βορρά την άνοιξη. Από αυτά τα είδη, έχουν συμπεριληφθεί στον κατάλογο, μόνο εκείνα τα είδη τα οποία παρατηρήθηκαν ότι χρησιμοποιούν πραγματικά την περιοχή (ξεκούραση, τροφοληψία), ενώ δεν αναφέρθηκαν είδη τα οποία απλώς περνάνε σε μεγάλο ύψος πάνω από τον Άρδα. Επιπλέον μερικά από τα παρακάτω είδη, χρησιμοποιούν αυτή την περιοχή μόνο το χειμώνα, καθώς δεν προσφέρει σημαντικούς χώρους φωλεοποίησης.

ΤΑΞΗ Podicipediformes

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Podicipitidae

Tachybaptus ruficollis Νανοβουτηχτάρι

Podiceps cristatus Σκουφοβουτηχτάρι

Podiceps nigricollis Μαυροβουτηχτάρι

ΤΑΞΗ Pelecaniformes

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Phalacrocoracidae

Phalacrocorax carbo Κορμοράνος

ΤΑΞΗ Ciconiiformes

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Ardeidae

Ixobrychus minutus Μικροτσικνιάς

Nycticorax nycticorax Νυχτοκόρακας

Egretta garzetta Λευκοτσικνιάς

Egretta alba Αργυροτσικνιάς

Ardea cinerea Σταχτοτσικνιάς

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Ciconiidae

Ciconia nigra Μαυροπελαργός

Ciconia ciconia Πελαργός

ΤΑΞΗ Anseriformes

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Anatidae

Cygnus olor Κύκνος

Anas platyrhynchos Πρασινοκέφαλη

ΤΑΞΗ Accipitriformes

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Accipitridae

Pernis apivorus Σφηκιάρης

Milvus migrans Τσίφτης

Milvus milvus Ψαλιδιάρης

Circaetus gallicus Φιδαετός

Circus aeruginosus Καλαμόκιρκος

Circus cyaneus Βαλτόκιρκος

Circus macrourus Στεπόκιρκος

Circus pygargus Λιβαδόκιρκος

Accipiter gentilis Διπλοσάινο

Accipiter nisus Τσιχλογέρακο

Accipiter brevipes Σαϊνι

Buteo buteo Γερακίνα

Aquila pomarina Κραυγαετός

Aquila clanga Στικταετός

Aquila chrysaetos Χρυσαετός

Hieraaetus pennatus Σταυραετός

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Pandionidae

Pandion haliaetus Ψαραετός

ΤΑΞΗ Falconiformes

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Falconidae

Falco tinnunculus Βραχοκιρκίνεζο

Falco vespertinus Μαυροκιρκίνεζο

Falco columbarius Νανογέρακο

Falco subbuteo Δενδρογέρακο

Falco eleonorae Μαυροπετρίτης

Falco cherrug Στεπογέρακο

Falco peregrinus Πετρίτης

ΤΑΞΗ Galliformes

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Phasianidae

Alectoris chukar Νησιώτικη πέρδικα

Coturnix coturnix Ορτύκι

ΤΑΞΗ Gruiformes

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Rallidae

Gallinula chloropus Νερόκοτα

Fulica atra Φαλαρίδα

ΤΑΞΗ Charadriiformes

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Charadriidae

Charadrius dubius Ποταμοσφυριχτής

Charadrius hiaticula Αμμοσφυριχτής

Vanellus vanellus Καλημάνα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Scolopacidae

Calidris minuta Νανοσκαλίδρα

Calidris alpina Λασποσκαλίδρα

Gallinago media Διπλομπεκάτσινο

Tringa ochropos Δασότρυγγας

Actitis hypoleucos Ποταμότρυγγας

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Laridae

Larus melanocephalus Μαυροκέφαλος Γλάρος

Larus ridibundus Καστανοκέφαλος Γλάρος

Larus cachinans Ασημόγλαρος

ΤΑΞΗ Columbiformes

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Columbidae

Columba livia domesticus Περιστέρι

Columba oenas Φασσοπερίστερο

Columba palumbus Φάσσα

Streptopelia decaocto Δεκοχτούρα

Streptopelia turtur Τρυγόνι

ΤΑΞΗ Cuculiformes

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Cuculidae

Cuculus canorus Κούκος

ΤΑΞΗ Strigiformes

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Strigidae

Otus scops Γκιώνης

Athene noctua Κουκουβάγια

Asio otus Νανόμπουφος

Strix aluco Χουχουριστής

ΤΑΞΗ Caprimulgiformes

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Caprimulgidae

Caprimulgus europaeus Γιδοβύζι

ΤΑΞΗ Apodiformes

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Apodidae

Apus apus Σταχτάρα

Apus pallidus Ωχροταχτάρα

Apus melba Σκεπαρνάς

ΤΑΞΗ Coraciiformes

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Meropidae

Merops apiaster Μελισσοφάγος

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Coraciidae

Coracias garrulus Χαλκοκουρούνα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Alcedinidae

Alcedo atthis Αλκυόνα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Upupidae

Upupa epops Τσαλαπετεινός

ΤΑΞΗ Piciformes

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Picidae

Jynx torquilla Σταυρολαίμης

Picus canus Σταχτοτσικλιτάρα

Picus viridis Δρυοκολάπτης

Dendrocopos major Παρδαλοτσικλιτάρα

Dendrocopos syriacus Βαλκανοτσικλιτάρα

Dendrocopos medius Μεσοτσικλιτάρα

Dendrocopos minor Νανοτσικλιτάρα

ΤΑΞΗ Passeriformes

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Alaudidae

Melanocorypha calandra Γαλιάντρα

Calandrella brachydactyla Μικρογαλιάντρα

Galerida cristata Κατσουλιέρης

Lullula arborea Δενδροσταρήθρα

Alauda arvensis Σταρήθρα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Hirundinidae

Riparia riparia Οχθοχελίδονο

Hirundo rupestris Βραχοχελίδονο

Hirundo rustica Χελιδόνι

Hirundo daurica Δενδροχελίδονο

Delichon urbica Σπιτοχελίδονο

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Motacillidae

Anthus campestris Χαμοκελάδα

Anthus trivialis Δενδροκελάδα

Anthus spinoletta Νεροκελάδα

Motacilla flava Κιτρινοσουσουράδα

Motacilla cinerea Σταχτοσουσουράδα

Motacilla alba Λευκοσουσουράδα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Troglodytidae

Troglodytes troglodytes Τρυποφράχτης

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Turdidae

Erithacus rubecula Κοκκινολαίμης

Luscinia megarhynchos Αηδόνι

Saxicola rubetra Καστανολαίμης

Saxicola torquata Μαυρολαίμης

Oenanthe oenanthe Σταχτοπετρόκλης

Oenanthe hispanica Ασπροκώλα

Turdus merula Κότσυφας

Turdus pilaris Κερδότσιχλα

Turdus philomilos Τσίχλα

Turdus iliacus Κοκκινότσιχλα

Turdus viscivorus Τσατσάρα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Sylviidae

Cettia cetti cetti Ψευταηδόνι

Hippolais pallida Ωχροστριτσίδα

Sylvia melanocephala Μαυροτσιροβάκος

Sylvia hortensis Δενδροτσιροβάκος

Sylvia communis communis Θαμνοτσιροβάκος

Sylvia borin Κηποτσιροβάκος

Phylloscopus collybita Δενδροφυλλοσκόπος

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Muscicapidae

Muscicapa striata striata Μυγοχάφτης

Ficedula parva parva Νανομυγοχάφτης

Ficedula semitorquata Δρυομυγοχάφτης

Ficedula albicollis Κρικομυγοχάφτης

Ficedula hypoleuca Μαυρομυγοχάφτης

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Aegithalidae

Aegithalos caudatus Αιγίθαλος

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Paridae

Parus caeruleus Γαλαζοπαπαδίτσα

Parus major Καλόγερος

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Sittidae

Sitta europaea Δενδροτσοπανάκος

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Certhiidae

Certhia sp. Δεντροβάτης

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Oriolidae

Oriolus oriolus Συκοφάγος

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Laniidae

Lanius collurio Αετομάχος

Lanius senator Κοκκινοκεφαλάς

Lanius excubitor Διπλοκεφαλάς

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Corvidae

Garrulus glandarius Κίσσα

Pica pica pica Καρακάξα

Corvus monedula Κάργια

Corvus frugilegus Χαβαρόνι

Corvus corone Κουρούνα

Corvus corax corax Κόρακας

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Sturnidae

Sturnus vulgaris Ψαρόνι

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Passeridae

Passer domesticus Σπουργίτης

Passer montanus Δενδροσπουργίτης

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Fringillidae

Fringilla coelebs Σπίνος

Fringilla montifringilla Χειμωνόσπινος

Carduelis chloris Φλώρος

Carduelis spinus Λούγαρο

Carduelis cannabina Φανέτο

Carduelis carduelis Καρδερίνα

Serinus serinus Σκαρθάκι

Coccothraustes coccothraustes Χοντρομύτης

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Emberizidae

Emberiza citrinella Χρυσοτσίχλονο

Emberiza cirlus Σιρλοτσίχλονο

Emberiza schoeniclus Καλαμοτσίχλονο

Emberiza melanocephala Αμπελουργός

Miliaria calandra Τσιφτάς