Ôïõñéóìüò Éóôïñßá Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Συγκεντρωτικοί κατάλογοι  
Αρχική σελίδα  Περιβάλλον  Εύρεση ανά γεωγραφική περιοχή:    Αναζήτηση
Υδροχαρής βλάστηση Κατάλογος χλωρίδας Ενδημικά ή απειλούμενα είδη
Φυσική γεωγραφία
Γενική Περιγραφή 
Στοιχεία περιβάλλοντος
Κλίμα
Πολιτική Γεωγραφία
Νομός, Δήμος
Οδικό δίκτυο
Αβιοτικά στοιχεία
Υπέδαφος
• Κλίμα
• • Τύποι κλίματος
• • Θερμοκρασία
• Νερά
• • Επιφανειακά
• Ραδιενέργεια
Βιοτικά στοιχεία
Κατώτερη χλωρίδα
Aνώτερη Χλωρίδα - Ζώνες βλαστήσεως
Ευμεσογειακή ζώνη
Παραμεσογειακή ζώνη
• • • Υποζώνη Quercion confertae 
• • Ζώνη δασών
• • • Υποζώνη Fagion moesiacae
• • Εξωδασική ζώνη υψηλών ορέων
• Aνώτερη Χλωρίδα
• • Υδροχαρής βλάστηση 
• • Κατάλογος χλωρίδας 
• • • Ενδημικά ή απειλούμενα είδη
• Πανίδα
• • Γενική περιγραφή βιοτόπων
• • Αρθρόποδα
• • Αμφίβια 
• • • Ενδημικά ή απειλούμενα είδη
• • • • Περιοχές εξάπλωσης 
• • • • Κατάσταση πληθυσμού
• • • • Νομικό καθεστώς προστασίας
• • Ερπετά
• • • Ενδημικά ή απειλούμενα είδη 
• • • • Νομικό καθεστώς προστασίας
• • Μεγάλα Θηλαστικά
• • • Ενδημικά ή απειλούμενα είδη 
• • • • Περιοχές εξάπλωσης
• • • • Κατάσταση πληθυσμού
• • • • Νομικό καθεστώς προστασίας
• • • • Ειδικές δραστηριότητες
• • • Καταφύγια άγριας ζωής
• • Μικρά Θηλαστικά
• • • • Περιοχές εξάπλωσης
• • • • Κατάσταση πληθυσμού
• Καταφύγια άγριας ζωής
Βιότοποι
Στοιχεία βιοτόπων 
Ανθρώπινες δραστηριότητες
Περιγραφή δραστηριοτήτων
• • Πρωτογενής τομέας
• • • Γεωργικές καλλιέργειες 
• • • Κτηνοτροφία - Βόσκηση
• • • Δασικές εκμεταλλεύσεις
• • • Κυνήγι - Ψάρεμα
• • Δευτερογενής τομέας
• • • Τεχνικά έργα
• • Τριτογενής τομέας
• • • Τουρισμός
• • • Επιστημονικές καταγραφές
Βιβλιογραφία
Εικόνες

PTERIDOPHYTA

Hypolepidaceae

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn Φτέρη

Aspleniaceae

Asplenium adiantum-nigrum L.

Asplenium ceterach L.

Asplenium onopteris L.

Asplenium septentrionale (L.) Hoffm.

Asplenium trichomanes L. subsp. trichomanes

Athyriaceae

Athyrium filix-femina (L.) Roth

Cystopteris fragilis (L.) Benth.

Aspidiaceae

Dryopteris filix-mas (L.) Schott

Polypodiaceae

Polypodium vulgare L.

GYMNOSPERMAE

Pinaceae

Pinus brutia Ten. (intr.) Τραχεία πεύκη, Θασίτικο πεύκο (εισαχθέν είδος)

Pinus nigra Arnold (intr.) Μαυρόπευκο, Μαύρη πεύκη (εισαχθέν είδος)

Cupressaceae

Juniperus communis L. subsp. communis Αγριόκεδρο

ANGIOSPERMAE

Salicaceae

Salix alba L. subsp. alba Ασημοϊτιά

Salix amplexicaulis Bory & Chaub.

Juglandaceae

Juglans regia L. Καρυδιά

Betulaceae

Alnus glutinosa (L.) Gaertner Κλήθρο, Σκλήθρο

Corylaceae

Carpinus betulus L. Γαύρος

Carpinus orientalis Miller Σκυλόγαυρος

Coryllus avellana L. Φουντουκιά

Ostrya carpinifolia Scop. Οστρυά

Fagaceae

Fagus sylvatica L. Οξιά

Quercus frainetto Ten. Πλατύφυλλη βελανιδιά, Πλατύτσα

Quercus petraea (Mattuschka) Liebl. subsp. medwediewii (A. Camus) Menitsky

Urticaceae

Parietaria officinalis L. Περδικούλι, Περδικάκι

Santalaceae

Thesium divaricatum Mert. & Koch

Thesium linophyllon L. subsp. montanum Celak.

Aristolochiaceae

Aristolochia clematitis L.

Polygonaceae

Persicaria maculosa S.F. Gray

Rumex acetosella L. subsp. acetoselloides (Balansa) Nijs Ξινάκι, Ξινήθρα

Rumex conglomeratus Murray

Amaranthaceae

Amaranthus powellii S. Watson

Amaranthus retroflexus L. Αγριόβλητο

Caryophyllaceae

Arenaria filicaulis Fenzl subsp. filicaulis

Cerastium banaticum (Rochel) Stendel subsp. banaticum

Cerastium rectum Friv. subsp. petricola (Pancie) Gartner

Dianthus cruentus Griseb.

Dianthus armeria L.

Dianthus gracilis Sm. subsp. drenowskianus (Rech. Fil.) Strid

Dianthus pinifolius Sm. subsp. pinifolius

Dianthus pinifolius Sm. subsp. tenuicaulis (Turril) Strid

Gypsophila muralis L.

Herniaria incana Lam.

Minuartia recurva (All.) Schinz. & Thell. subsp. condensata (C. Presl) Greuter & Burget

Minuartia recurva (All.) Schinz. & Thell. subsp. recurva

Petrorhagia thessala (Boiss.) P.W. Ball & Heywood

Sagina procumbens L.

Saponaria officinalis L. Σαπουνόχορτο, Τσουένι

Scleranthus perrenis L. subsp. dichotomus (Schur) Nyman

Scleranthus perrenis L. subsp. marginatus (Guss.) Nyman

Silene armeria L.

Silene dichotoma Ehrh.

Silene flavescens Waldst. & Kit. subsp. flavescens

Silene lerchenfeldiana Baumg.

Silene saxifraga L.

Silene sendtneri Boiss. subsp. balcanica (Formanek) Greuter

Silene waldsteinii Griseb.

Stellaria graminea L.

Lychnis coronaria (L.) Desr. Γαρύφαλλο του βουνού, Σταυρουδάκι

Ranunculaceae

Clematis vitalba L. Αγράμπελη, Κληματσίδα

Ranunculus fontanus C. Presl

Ranunculus polyanthemos Boreau

Papaveraceae

Papaver dubium L. subsp. lecoqii (Lamotte) Syme

Papaver rhoeas L. var. rhoeas Παπαρούνα, Κουτσουνίδα

Brassicaceae (Cruciferae)

Alyssum murale Waldst. & Kit

Berteroa incana (L.) DC. subsp. stricta (Boiss. & Heldr.) Stoj. & Stefanov

Rorripa thracica (Griseb.) Fritsch

Crassulaceae

Sedum album L.

Sedum grisebachii Boiss. & Heldr.

Jovibarba heuffelii (Schott) A. & D. Love Κάλος

Sempervivum marmoreum Griseb. Κάλος

Saxifragaceae

Chrysosplenium alternifolium L.

Saxifraga paniculata Miller

Platanaceae

Platanus orientalis L. Πλάτανος, Πλατάνι

Rosaceae

Agrimonia procera Wallr.

Cotoneaster integerrimus Medicus

Cotoneaster mebrodensis (Guss.) C. Koch

Geum urbanum L.

Malus dasyphylla Borkh.

Malus sylvestris Miller Αγριοκορομηλιά

Potentilla reptans L.

Potentilla argentea L.

Potentilla geoides M. Bieb. subsp. regis-borisii (Stoj.) Strid

Potentilla haynaldiana Janka

Rosa arvensis Hudson

Rosa jundzillii Besser

Rubus hirtus Waldst. & Kit.

Rubus discolor Weihe & Nees

Sorbus aria (L.) Crantz subsp. aria Σορβιά, Ασημοσορβιά

Sorbus aucuparia L. Αγριοσορβιά

Sorbus domestica L. Ήμερη σορβιά

Prunus avium (L.) L. Αγριοκερασιά

Fabaceae (Leguminosae)

Coronilla varia L.

Melilotus alba Medicus

Vicia cracca L. subsp. stenophylla (Velen.) C.D. Preston

Galega officinalis L.

Astragalus glycyphyllos L.

Chamaecytisus albus (Hacq.) Rothm.

Chamaecytisus absinthoides (Janka) Kuzmanov

Genista carinalis Griseb.

Lathyrus niger (L.) Bernh.

Lotus corniculatus L.

Trifolium aureum Pollich

Trifolium campestre Schreber

Trifolium pratense L.

Oxalidaceae

Oxalis corniculata L..

Linaceae

Linum tenuifolium L.

Linum hirsutum L.

Radiola linoides Roth

Euphorbiaceae

Euphorbia amygdaloides L. subsp. amygdaloides

Euphorbia seguieriana Nicker

Euphorbia stricta L.

Polygalaceae

Polygala major Jacq.

Aceraceae

Acer campestre L Σφενδάμι πεδινό.

Acer heldreichii Boiss. Αγριοπλάτανος

Acer hyrcanum Fischer & C.A. Meyer subsp. intermedium (Pancic) Bornm.

Acer monspessulanum L. Μικρόφυλλο σφενδάμι

Acer tataricum L. Ανατολικό σφενδάμι

Rhamnaceae

Paliurus spina-christi Miller

Vitacae

Vitis vinifera L. subsp. sylvestris (C.C. Gmelin) Hegi

Tiliaceae

Tilia tomentosa Moench.

Malvaceae

Lavatera thuringiaca L. subsp. ambigua (DC.) Nyman

Hypericaceae (Guttiferae)

Hypericum perforatum L.

Hypericum cerastoides (Spach) N. Robson

Hypericum montbretii Spach

Hypericum quadrangulum L.

Cistaceae

Cistus incanus L. subsp. incanus

Lythraceae

Lythrum salicaria L.

Onagraceae

Epilobium hirsutum L.

Epilobium lanceolatum Sebast. & Mauri

Epilobium obscurum Schreber

Epilobium parviflorum Schreber

Epilobium roseum Schreber

Epilobium montanum L.

Circaea luteliana L.

Cornaceae

Cornus mas L.

Apiaceae (Umbelliferae)

Apium nodiflorum (L.) Lag.

Chaerophyllum temulentum

Chaerophyllum aureum L.

Ferulago sylvatica (Besser) Reichenb. subsp. confusa (Velen.) Hartvig

Daucus carota L.

Heracleum sphondylium L. subsp. ternatum (Velen.) Brummit

Oenanthe banatica Heuffel

Peucedanum austriacum (Jacq.) Koch

Sanicula europaea L.

Selinum silaifolium (Jacq.) G. Beck

Seseli peucedanoides (M. Bieb.) Koso-Polj.

Seseli rigidum Waldst. & Kit.

Tordylium maximum L.

Torilis japonica (Houtt.) DC.

Orlaya daucorlaya Murb.

Ericaceae

Vaccinium myrtillus L.

Bruckenthalia spiculifolia (Salisb.) Reichenb.

Primulaceae

Lysimachia punctata L.

Lysimachia nummularia L.

Oleaceae

Fraxinus ornus L.

Syringa vulgaris

Gentianaceae

Gentiana asclepiadea L.

Centaurium erythraea Rafn subsp. erythraea

Asclepiadaceae

Vincetoxicum hirundinaria Medicus subsp. nivale (Boiss. & Heldr.) Markgraf

Convolvulaceae

Calystegia silvatica (Kit.) Griseb.

Boraginaceae

Myosotis laxa Lehm. subsp. caespitosa (C.F. Schultz) Nordh.

Myosotis sicula Guss.

Myosotis sylvatica Ehrh. ex Hoffm. subsp. cyanea (Boiss. & Heldr. ex Hayek) Vestergren

Symphytum ottomanum Friv.

Lamiaceae (Labiatae)

Acinos alpinus (L.) Moench subsp. majoranifolius (Miller) P.W. Ball

Calamintha ascendens Jordan

Calamintha sylvatica Bromf.

Clinopodium vulgare L.

Galeopsis tetrahit L.

Melissa officinalis L. subsp. altissima (Sm.) Arcang. Μελισσάκι

Mentha longifolia (L.) Hudson Αγριοδυόσμος

Leonurus cardiaca L.

Micromeria dalmatica Bentham

Origanum vulgare L. Ρίγανη

Prunella vulgaris L.

Salvia glutinosa L.

Salvia verticillata L.

Satureja montana L.

Salvia sclarea L.

Salvia amplexicaulis Lam.

Scutellaria albida L. subsp. perhispida (Bornm.) Bothmer

Stachys angustifolia M. Bieb.

Stachys officinalis (L.) Trevisan

Stachys recta L. subsp. recta

Stachys tymphaea Hausskn.

Teucrium montanum L.

Teucrium chamaedrys L. subsp. chamaedrys

Thymus sibthorpii Bentham

Thymus thracicus Velen.

Solanaceae

Solanum dulcamara L.

Scrophulariaceae

Verbascum roripifolium (Halacsy) I.K. Ferguson

Digitalis lanata Ehrh. Κορακοβότανο, Χελιδονόχορτο

Digitalis viridiflora Lindley

Veronica dillenii Crantz

Euphrasia pectinata Ten.

Euphrasia rostkoviana Hayne

Gratiola officinalis L.

Linaria genistifolia (L.) Miller

Scrophularia scopolii Hoppe

Scrophularia canina L. subsp. bicolor (Sibth. & Sm.) Greuter

Rhinanthus rumelicus Velen.

Orobanchaceae

Orobanche caryophyllacea Sm.

Rubiaceae

Asperula aristata L. fil. subsp. condensata (Boiss.) Ehrend. & Krendl

Asperula aristata L. fil. subsp. nestia (Rech. fil.) Ehrend. & Krendl

Asperula purpurea (L.) Ehrend. subsp. apiculata (Sm.) Ehrend.

Asperula purpurea (L.) Ehrend. subsp. purpurea

Cruciata laevipes Opiz

Galium agrophilum Krendl

Galium hellenicum Krendl

Galium verum L.

Rubia tinctorum L Βαφόριζα.

Caprifoliaceae

Sambucus ebulus L. Βούζι, Βουζιά

Valerianaceae

Valeriana officinalis L.

Valeriana montana L.

Dipsacaceae

Knautia arvensis (L.) Coulter

Scabiosa ochroleuca L.

Scabiosa triniifolia Friv.

Scabiosa webbiana D. Don

Campanulaceae

Campanula cervicaria L.

Campanula rapunculoides L.

Campanula persicifolia L.

Campanula lingulata Waldst. & Kit.

Campanula patula L.

Campanula rotundifolia L.

Campanula trachelium L. subsp. athoa (Boiss. & Heldr.) Hayek

Jasione heldreichii Boiss. & Orph.

Symphyandra wanneri (Rochel) Heuffel

Asteraceae (Compositae)

Achillea millefolium L. Χιλιόφυλλο

Achillea collina J. Becker ex Reichenb.

Anthemis montana L. subsp. columnae (Ten.) Franzen

Anthemis tinctoria L. subsp. tinctoria

Gnaphalium sylvaticum L.

Arctium minus Bernh.

Artemisia vulgaris L.

Carlina vulgaris L.

Centaurea cuneifolia Sibth. & Sm. subsp. pallida (Friv.) Hayek

Centaurea stenolepis A. Kerner

Leucanthemum praecox (Horvatic) Horvatic

Tanacetum parthenium (L.) Schulz Βασκανήθρα, Βάλσαμο

Tanacetum corymbosum (L.) Schultz

Petasites hybridus (L.) P. Gaertner, B. Mayer & Scherb. Κωλοπάνα

Cirsium appendiculatum Griseb.

Cirsium creticum (Lam.) D'Urv.

Echinops sphaerocephalus L. subsp. albidus (Boiss. & Spruner) Kozuh.

Erigeron acer L.

Eupatorium cannabinum L.

Filago arvensis L.

Filago minima (Sm.) Pers.

Filago vulgaris Lam.

Galinsoga parviflora Cav.

Hieracium pavichii Heuffel

Hieracium olympicum Boiss.

Hieracium pannosum Boiss.

Hieracium sparsum Friv.

Inula conyza (Gresselich) Meikle

Inula ensifolia L.

Inula verbascifolia (Willd.) Hausskn. subsp. aschersoniana (Janka) Tutin

Jurinea mollis (L.) Reichenb. subsp. anatolica (Boiss.) Stoj. & Stafanov

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.

Senecio germanicus Wallr.

Senecio viscosus L.

Senecio vulgaris L.

Solidago virgaurea L. Χρυσόβεργα

Liliaceae

Lilium candidum L. Κρίνος της Παναγιάς, Παρθενικός κρίνος

Allium flavum L. subsp. flavum

Allium sphaerocephalon L.

Juncaceae

Juncus articulatus L.

Juncus bufonius L.

Juncus compressus Jacq.

Juncus conglomeratus L.

Juncus effusus L.

Luzula luzuloides (Lam.) Dandy & Wilm.

Poaceae (Gramineae)

Agrostis capillaris L.

Agrostis gigantea Roth

Brachypodium sylvaticum (Hudson) P. Beauv.

Calamagrostis arundinacea (L.) Roth

Chrysopogon gryllus (L.) Trin.

Danthonia decumbens (L.) DC.

Deschampsia flexuosa (L.) Trin.

Elymus caninus (L.) L.

Festuca gigantea (L.) Vill.

Festuca heterophylla Lam.

Holcus lanatus L.

Holcus mollis L.

Koeleria cristata (L.) Pers.

Milium effusum L.

Bellaldiochloa variegata (Lam.) Kerguelen

Molinia caerulea (L.) Moench

Phleum montanum C. Koch

Poa compressa L.

Poa nemoralis L.

Rostraria cristata (L.) Tzvelev

Cyperaceae

Carex punctata Gaudin

Carex remota L.

Carex serotina Merat

Carex spicata Hudson

Carex sylvatica Hudson

Eleocharis palustris (L.) Roemer & Schultes