Ôïõñéóìüò Éóôïñßá Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Συγκεντρωτικοί κατάλογοι  
Αρχική σελίδα  Περιβάλλον  Εύρεση ανά γεωγραφική περιοχή:    Αναζήτηση
Δασοσκεπείς εκτάσεις Κατάλογος πτηνών Κατάλογος παρατηρήσεων
Αρχεία

GAVIIFORMES

Gavia stellata

Κηλιδοβούτι

Gavia arctica

Λαμπροβούτι

PODICIPEDIFORMES

Tachybaptus ruficollis

Νανοβουτηχτάρι

Podiceps cristatus

Σκουφοβουτηχτάρι

Podiceps grisegena

Κοκκινοβουτηχτάρι

Podiceps auritus

Χειμωνοβουτηχτάρι

Podiceps nigricollis

Μαυροβουτηχτάρι

PROCELLARIIFORMES

Puffinus yelkouan

Μύχος

PELECANIFORMES

Phalacrocorax carbo

Κορμοράνος

Phalacrocorax aristotelis

Θαλασσοκόρακας

Phalacrocorax pygmaeus

Λαγγόνα

Pelecanus onocrotalus

Ροδοπελεκάνος

Pelecanus crispus

Αργυροπελεκάνος

CICONIIFORMES

Botaurus stellaris

Ήταυρος

Ixobrychus minutus

Μικροτσικνιάς

Nycticorax nycticorax

Νυχτοκόρακας

Ardeola ralloides

Κρυπτοτσικνιάς

Egretta garzetta

Λευκοτσικνιάς

Egretta alba

Αργυροτσικνιάς

Ardea cinerea

Σταχτοτσικνιάς

Ardea purpurea

Πορφυροτσικνιάς

Ciconia ciconia

Πελαργός

Ciconia nigra

Μαυροπελαργός

Plegadis falcinellus

Χαλκόκοτα

Platalea leucorodia

Χουλιαρομύτα

PHOENICOPTERIFORMES

Phoenicopterus ruber

Φοινικόπτερο

ANSERIFORMES

Cygnus olor

Κύκνος

Cygnus cygnus

Αγριόκυκνος

Anser fabalis

Χωραφόχηνα

Anser albifrons

Ασπρομέτωπη

Anser anser

Σταχτόχηνα

Branta ruficollis

Κοκκινόχηνα

Tadorna ferruginea

Καστανόπαπια

Tadorna tadorna

Βαρβάρα

Anas penelope

Σφυριχτάρι

Anas strepera

Καπακλής

Anas crecca

Κιρκίρι

Anas platyrhynchos

Πρασινοκέφαλη

Anas acuta

Ψαλίδα

Anas querquedula

Σαρσέλα

Anas clypeata

Χουλιαρόπαπια

Netta rufina

Φερεντίνι

Aythya ferina

Γκισάρι

Aythya nyroca

Βαλτόπαπια

Aythya fuligula

Μαυροκέφαλη

Melanitta nigra

Μαυρόπαπια

Melanitta fusca

Βελουδόπαπια

Bucephala clangula

Βουκεφάλα

Mergus albellus

Νανοπρίστης

Mergus serrator

Σκουφοπρίστης

ACCIPITRIFORMES

Pernis apivorus

Σφηκιάρης

Milvus migrans

Τσίφτης

Milvus milvus

Ψαλιδιάρης

Haliaeetus albicilla

Θαλασσαετός

Neophron percnopterus

Ασπροπάρης

Gyps fulvus

Όρνιο

Circaetus gallicus

Φιδαετός

Circus aeruginosus

Καλαμόκιρκος

Circus cyaneus

Βαλτόκιρκος

Circus macrourus

Στεπόκιρκος

Circus pygargus

Λιβαδόκιρκος

Accipiter gentilis

Διπλοσάινο

Accipiter nisus

Τσιχλογέρακο

Accipiter brevipes

Σαϊνι

Buteo buteo

Γερακίνα

Buteo rufinus

Αετογερακίνα

Buteo lagopus

Χιονογερακίνα

Aquila pomarina

Κραυγαετός

Aquila clanga

Στικταετός

Aquila heliaca

Βασιλαετός

Aquila chrysaetos

Χρυσαετός

Hieraaetus pennatus

Σταυραετός

Pandion haliaetus

Ψαραετός

FALCONIFORMES

Falco naumanni

Κιρκινέζι

Falco tinnunculus

Βραχοκιρκίνεζο

Falco vespertinus

Μαυροκιρκίνεζο

Falco columbarius

Νανογέρακο

Falco subbuteo

Δενδρογέρακο

Falco eleonorae

Μαυροπετρίτης

Falco biarmicus

Χρυσογέρακο

Falco peregrinus

Πετρίτης

GALLIFORMES

Coturnix coturnix

Ορτύκι

Phasianus colchicus

Φασιανός

GRUIFORMES

Rallus aquaticus

Νεροκοτσέλα

Porzana parva

Μικροπουλάδα

Gallinula chloropus

Νερόκοτα

Fulica atra

Φαλαρίδα

Grus grus

Γερανός

CHARADRIIFORMES

Haematopus ostralegus

Στρειδοφάγος

Himantopus himantopus

Καλαμοκανάς

Recurvirostra avosetta

Αβοκέτα

Burhinus oedicnemus

Πετροτριλίδα

Glareola pratincola

Νεροχελίδονο

Charadrius dubius

Ποταμοσφυριχτής

Charadrius hiaticula

Αμμοσφυριχτής

Charadrius alexandrinus

Θαλασσοσφυριχτής

Pluvialis apricaria

Βροχοπούλι

Pluvialis squatarola

Αργυροπούλι

Hoplopterus spinosus

Αγκαθοκαλημάνα

Vanellus vanellus

Καλημάνα

Calidris alba

Λευκοσκαλίδρα

Calidris minuta

Νανοσκαλίδρα

Calidris temminckii

Σταχτοσκαλίδρα

Calidris ferruginea

Δρεπανοσκαλίδρα

Calidris alpina

Λασποσκαλίδρα

Limicola falcinellus

Μπεκατσινοσκαλίδρα

Philomachus pugnax

Μαχητής

Lymnocryptes minimus

Κουφομπεκάτσινο

Gallinago gallinago

Μπεκατσίνι

Gallinago media

Διπλομπεκάτσινο

Scolopax rusticola

Μπεκάτσα

Limosa limosa

Λιμόζα

Limosa lapponica

Ακτοτούρλι

Numenius phaeopus

Σιγλίγουρος

Numenius tenuirostris

Λεπτομύτα

Numenius arquata

Τουρλίδα

Tringa erythropus

Μαυρότρυγγας

Tringa totanus

Κοκκινοσκέλης

Tringa stagnatilis

Βαλτότρυγγας

Tringa nebularia

Πρασινοσκέλης

Tringa ochropus

Δασότρυγγας

Tringa glareola

Λασπότρυγγας

Actitis hypoleucos

Ποταμότρυγγας

Arenaria interpres

Χαλικοκυλιστής

Larus melanocephalus

Μαυροκέφαλος γλάρος

Larus minutus

Νανόγλαρος

Larus ridibundus

Καστανοκέφαλος γλάρος

Larus genei

Λεπτόραμφος γλάρος

Larus canus

Θυελλόγλαρος

Larus fuscus

Μελανόγλαρος

Larus cacchinans

Ασημόγλαρος

Gelochelidon nilotica

Γελογλάρονο

Sterna caspia

Καρατζάς

Sterna sanvicensis

Χειμωνογλάρονο

Sterna hirundo

Ποταμογλάρονο

Sterna albifrons

Νανογλάρονο

Chlidonias hybridus

Μουστακογλάρονο

Chlidonias niger

Μαυρογλάρονο

Chlidonias leucopterus

Αργυρογλάρονο

COLUMBIFORMES

Columba livia

Αγριοπερίστερο

Columba oenas

Φασσοπερίστερο

Columba palumbus

Φάσσα

Streptopelia decaocto

Δεκοχτούρα

Streptopelia turtur

Τρυγόνι

CUCULIFORMES

Clamator glandarius

Κισσόκουκος

Cuculus canorus

Κούκος

STRIGIFORMES

Tyto alba

Τυτώ

Otus scops

Γκιώνης

Athene noctua

Κουκουβάγια

Strix aluco

Χουχουριστής

Asio otus

Νανόμπουφος

Asio flammeus

Βαλτόμπουφος

CAPRIMULGIFORMES

Caprimulgus europaeus

Γιδοβύζι

APODIFORMES

Apus apus

Σταχτάρα

Apus melba

Σκεπαρνάς

CORACIIFORMES

Alcedo atthis

Αλκυόνα

Merops apiaster

Μελισσοφάγος

Coracias garrulus

Χαλκοκουρούνα

Upupa epops

Τσαλαπετεινός

PICIFORMES

Dendrocopos major

Παρδαλοτσικλιτάρα

Dendrocopos syriacus

Βαλκανοτσικλιτάρα

Dendrocopos minor

Νανοτσικλιτάρα

PASSERIFORMES

Melanocorypha calandra

Γαλιάντρα

Calandrella brachydactyla

Μικρογαλιάντρα

Galerida cristata

Κατσουλιέρης

Lullula arborea

Δενδροσταρήθρα

Alauda arvensis

Σταρήθρα

Riparia riparia

Οχθοχελίδονο

Ptyonoprogne rupestris

Βραχοχελίδονο

Hirundo rustica

Χελιδόνι

Hirundo daurica

Δενδροχελίδονο

Delichon urbica

Σπιτοχελίδονο

Anthus campestris

Χαμοκελάδα

Anthus trivialis

Δενδροκελάδα

Anthus pratensis

Λιβαδοκελάδα

Anthus cervinus

Κοκκινοκελάδα

Anthus spinoletta

Νεροκελάδα

Motacilla flava

Κιτρινοσουσουράδα

Motacilla cinerea

Σταχτοσουσουράδα

Motacilla alba

Λευκοσουσουράδα

Troglodytes troglodytes

Τρυποφράχτης

Prunella modularis

Θαμνοψάλτης

Cercotrichas galactotes

Κουφαηδόνι

Erithacus rubecula

Κοκκινολαίμης

Luscinia megarhynchos

Αηδόνι

Phoenicurus ochruros

Καρβουνιάρης

Phoenicurus phoenicurus

Κοκκινούρης

Saxicola rubetra

Καστανολαίμης

Saxicola torquata

Μαυρολαίμης

Oenanthe isabellina

Αμμοπετρόκλης

Oenanthe oenanthe

Σταχτοπετρόκλης

Turdus merula

Κότσυφας

Turdus pilaris

Κεδρότσιχλα

Turdus philomelos

Τσίχλα

Turdus iliacus

Κοκκινότσιχλα

Turdus viscivorus

Τσαρτσάρα

Cettia cetti

Ψευταηδόνι

Cisticola juncidis

Κιστικόλη

Locustella luscinioides

Καλαμοτριλιστής

Acrocephalus schoenobaenus

Βουρλοποταμίδα

Acrocephalus palustris

Βαλτοποταμίδα

Acrocephalus scirpaceus

Καλαμοποταμίδα

Acrocephalus arundinaceus

Τσιχλοποταμίδα

Hippolais pallida

Ωχροστριτσίδα

Sylvia cantillans

Κοκκινοτσιροβάκος

Sylvia melanocephala

Μαυροτσιροβάκος

Sylvia hortensis

Δενδροτσιροβάκος

Sylvia curruca

Λαλοτσιροβάκος

Sylvia communis

Θαμνοτσιροβάκος

Sylvia borin

Κηποτσιροβάκος

Sylvia atricapilla

Μαυροσκούφης

Phylloscopus sibilatrix

Δασοφυλλοσκόπος

Phylloscopus collybita

Δενδροφυλλοσκόπος

Phylloscopus trochilus

Θαμνοφυλλοσκόπος

Regulus regulus

Χρυσοβασιλίσκος

Regulus ignicapillus

Βασιλίσκος

Muscicapa striata

Μυγοχάφτης

Ficedula semitorquata

Δρυομυγοχάφτης

Ficedula albicollis

Κρικομυγοχάφτης

Ficedula hypoleuca

Μαυρομυγοχάφτης

Panurus biarmicus

Μουστακαλής

Aegithalos caudatus

Αιγίθαλος

Parus caeruleus

Γαλαζοπαπαδίτσα

Parus major

Καλόγερος

Remiz pendulinus

Σακουλοπαπαδίτσα

Oriolus oriolus

Συκοφάγος

Lanius collurio

Αετομάχος

Lanius minor

Γαϊδουροκεφαλάς

Lanius senator

Κοκκινοκεφαλάς

Lanius nubicus

Παρδαλοκεφαλάς

Garrulus glandarius

Κίσσα

Pica pica

Καρακάξα

Corvus monedula

Κάργια

Corvus frugilegus

Χαβαρόνι

Corvus corone

Κουρούνα

Corvus corax

Κόρακας

Sturnus vulgaris

Ψαρόνι

Sturnus roseus

Αγιοπούλι

Passer domesticus

Σπουργίτης

Passer hispaniolensis

Χωραφοσπουργίτης

Passer montanus

Δενδροσπουργίτης

Fringilla coelebs

Σπίνος

Fringilla montifringilla

Χειμωνόσπινος

Serinus serinus

Σκαρθάκι

Carduelis chloris

Φλώρος

Carduelis carduelis

Καρδερίνα

Carduelis spinus

Λούγαρο

Carduelis cannabina

Φανέτο

Pyrrhula pyrrhula

Πύρρουλας

Coccothraustes coccothraustes

Χοντρομύτης

Emberiza citrinella

Χρυσοτσίχλονο

Emberiza cirlus

Σιρλοτσίχλονο

Emberiza schoeniclus

Καλαμοτσίχλονο

Emberiza melanocephala

Αμπελουργός

Miliaria calandra

Τσιφτάς