Ôïõñéóìüò Éóôïñßá Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Συγκεντρωτικοί κατάλογοι  
Αρχική σελίδα  Περιβάλλον  Εύρεση ανά γεωγραφική περιοχή:    Αναζήτηση
Υγρά λιβάδια Κατάλογος πτηνών Κατάλογος παρατηρήσεων
Φυσική γεωγραφία
1.1 Τόπος, Θέση, Γενική Περιγραφή (γεωμορφολογικά στοιχεία) 
Γενικά ιστορικά στοιχεία για το περιβάλλον
Κλίμα στο χθές και σήμερα
Πολιτική Γεωγραφία
Αβιοτικά στοιχεία
5.2 Υπέδαφος (γεωλογικά στοιχεία)
5.3 Κλίμα
5.3.1 Τύποι κλίματος
5.4 Νερά
5.5 Ραδιενέργεια
Βιοτικά στοιχεία
6.1 Κατώτερη χλωρίδα
6.2 Aνώτερη Χλωρίδα - Ζώνες βλαστήσεως
6.2.1 Ευμεσογειακή ζώνη βλαστήσεως
6.2.2 Παραμεσογειακή ζώνη βλαστήσεως
6.2.3 Ζώνη δασών
6.2.5 Εξωδασική ζώνη υψηλών ορέων
6.3 Aνώτερη Χλωρίδα
6.3.13 Κατάλογος χλωρίδας της περιοχής
6.3.13.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη 
6.4 Πανίδα
6.4.5 Αρθρόποδα (κατάλογος)
6.4.9 Αμφίβια (κατάλογος)
6.4.9.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.9.1.1 Περιοχές εξάπλωσης
6.4.9.1.2 Κατάσταση πληθυσμού
6.4.9.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.11.1 Γενικά στοιχεία (μοναδικότητα της περιοχής - για την Ελλάδα, Μεσόγειο, Ευρώπη, Παγκόσμια)
6.4.11.2 Περιγραφή σημαντικών βιοτόπων, κατανομή στο χώρο
6.4.11.2.2 Λιμνοθάλασσες
6.4.11.2.4 Υγρά λιβάδια
6.4.11.3 Κατάλογος των πτηνών της περιοχής 
6.4.11.4 Κατάλογος μεσοχειμωνιάτικων παρατηρήσεων κατά έτη
6.4.11.5 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.11.5.1 Περιοχές εξάπλωσης
6.4.11.5.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.11.5.4 Ιστορικά στοιχεία (είδη που υπήρχαν και δεν απαντώνται σήμερα, είδη που εμφανίζονται σήμερα ενώ δεν υπήρχαν στο παρελθόν)
6.4.11.5.5 Ειδικές δραστηριότητες (απελευθερώσεις, απαγορεύσεις κυνηγιού, δακτυλιώσεις, περιθάλψεις, καταμετρήσεις πληθυσμών, συστηματικές παρατηρήσεις)
6.4.11.6 Καταφύγια άγριας ζωής στον παρακείμενο χώρο, άμεσα συνδεδεμένα με την περιοχή
6.4.12 Μεγάλα Θηλαστικά (κατάλογος)
6.4.12.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.13 Μικρά Θηλαστικά (κατάλογος)
6.4.13.1.1 Περιοχές εξάπλωσης
6.4.13.1.2 Κατάσταση πληθυσμού
6.4.13.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.5 Καταφύγια άγριας ζωής
Μερική ανάλυση των στοιχείων, που συνθέτουν τους βιοτόπους
Ανθρώπινες δραστηριότητες
8.1.3.2 Επιστημονικές καταγραφές και δραστηριότητες
Βιβλιογραφία
Εικόνες

GAVIIFORMES

Gavia arctica

Λαμπροβούτι

PODICIPEDIFORMES

Tachybaptus ruficollis

Νανοβουτηχτάρι

Podiceps cristatus

Σκουφοβουτηχτάρι

Podiceps nigricollis

Μαυροβουτηχτάρι

PELECANIFORMES

Phalacrocorax carbo

Κορμοράνος

Phalacrocorax pygmaeus

Λαγγόνα

Pelecanus crispus

Αργυροπελεκάνος

CICONIIFORMES

Ardeola ralloides

Κρυπτοτσικνιάς

Egretta garzetta

Λευκοτσικνιάς

Egretta alba

Αργυροτσικνιάς

Ardea cinerea

Σταχτοτσικνιάς

Ciconia ciconia

Πελαργός

Plegadis falcinellus

Χαλκόκοτα

Platalea leucorodia

Χουλιαρομύτα

PHOENICOPTERIFORMES

Phoeni0copterus ruber

Φοινικόπτερο

ANSERIFORMES

Cygnus olor

Κύκνος

Cygnus cygnus

Αγριόκυκνος

Anser erythropus

Νανόχηνα

Tadorna ferruginea

Καστανόπαπια

Tadorna tadorna

Βαρβάρα

Anas penelope

Σφυριχτάρι

Anas strepera

Καπακλής

Anas crecca

Κιρκίρι

Anas platyrhynchos

Πρασινοκέφαλη

Anas acuta

Ψαλίδα

Anas querquedula

Σαρσέλα

Anas clypeata

Χουλιαρόπαπια

Netta rufina

Φερεντίνι

Aythya ferina

Γκισάρι

Aythya nyroca

Βαλτόπαπια

Mergus serrator

Σκουφοπρίστης

ACCIPITRIFORMES

Milvus migrans

Τσίφτης

Circus aeruginosus

Καλαμόκιρκος

Circus cyaneus

Βαλτόκιρκος

Accipiter nisus

Τσιχλογέρακο

Buteo buteo

Γερακίνα

Aquila clanga

Στικταετός

FALCONIFORMES

Falco tinnunculus

Βραχοκιρκίνεζο

Falco columbarius

Νανογέρακο

Falco subbuteo

Δενδρογέρακο

GRUIFORMES

Rallus aquaticus

Νεροκοτσέλα

Fulica atra

Φαλαρίδα

CHARADRIIFORMES

Haematopus ostralegus

Στρειδοφάγος

Himantopus himantopus

Καλαμοκανάς

Recurvirostra avosetta

Αβοκέτα

Charadrius dubius

Ποταμοσφυριχτής

Charadrius hiaticula

Αμμοσφυριχτής

Charadrius alexandrinus

Θαλασσοσφυριχτής

Pluvialis squatarola

Αργυροπούλι

Hoplopterus spinosus

Αγκαθοκαλημάνα

Vanellus vanellus

Καλημάνα

Calidris canutus

Χοντροσκαλίδρα

Calidris alba

Λευκοσκαλίδρα

Calidris minuta

Νανοσκαλίδρα

Calidris temminckii

Σταχτοσκαλίδρα

Calidris alpina

Λασποσκαλίδρα

Philomachus pugnax

Μαχητής

Gallinago gallinago

Μπεκατσίνι

Limosa limosa

Λιμόζα

Limosa lapponica

Ακτοτούρλι

Numenius phaeopus

Σιγλίγουρος

Numenius arquata

Τουρλίδα

Tringa erythropus

Μαυρότρυγγας

Tringa totanus

Κοκκινοσκέλης

Tringa stagnatilis

Βαλτότρυγγας

Tringa nebularia

Πρασινοσκέλης

Tringa ochropus

Δασότρυγγας

Tringa glareola

Λασπότρυγγας

Actitis hypoleucos

Ποταμότρυγγας

Arenaria interpres

Χαλικοκυλιστής

Larus melanocephalus

Μαυροκέφαλος γλάρος

Larus minutus

Νανόγλαρος

Larus ridibundus

Καστανοκέφαλος γλάρος

Larus genei

Λεπτόραμφος γλάρος

Larus canus

Θυελλόγλαρος

Larus fuscus

Μελανόγλαρος

Larus cacchinans

Ασημόγλαρος

Sterna sanvicensis

Χειμωνογλάρονο

Sterna hirundo

Ποταμογλάρονο

Sterna albifrons

Νανογλάρονο

Chlidonias hybridus

Μουστακογλάρονο

STRIGIFORMES

Tyto alba

Τυτώ

Athene noctua

Κουκουβάγια

APODIFORMES

Apus apus

Σταχτάρα

Apus melba

Σκεπαρνάς

CORACIIFORMES

Alcedo atthis

Αλκυόνα

Merops apiaster

Μελισσοφάγος

PASSERIFORMES

Melanocorypha calandra

Γαλιάντρα

Galerida cristata

Κατσουλιέρης

Alauda arvensis

Σταρήθρα

Hirundo rustica

Χελιδόνι

Delichon urbica

Σπιτοχελίδονο

Corvus corone

Κουρούνα

Sturnus vulgaris

Ψαρόνι

Passer domesticus

Σπουργίτης

Passer hispaniolensis

Χωραφοσπουργίτης

Miliaria calandra

Τσιφτάς