Ôïõñéóìüò Éóôïñßá Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Συγκεντρωτικοί κατάλογοι  
Αρχική σελίδα  Περιβάλλον  Εύρεση ανά γεωγραφική περιοχή:    Αναζήτηση
Άλλο Κατάλογος πτηνών Ενδημικά ή απειλούμενα είδη
Φυσική γεωγραφία
1.1 Τόπος, Θέση, Γενική Περιγραφή (γεωμορφολογικά στοιχεία) 
Γενικά ιστορικά στοιχεία για το περιβάλλον
Κλίμα στο χθές και σήμερα
Πολιτική Γεωγραφία
4.1 Που ανήκει διοικητικά (Νομός, Δήμος)
4.2 Νομικό καθεστώς-ιδιοκτησιακό καθεστώς
4.3 Τοποθέτηση στο Οδικό δίκτυο και παροχή υπηρεσιών
Αβιοτικά στοιχεία
5.2 Υπέδαφος (γεωλογικά στοιχεία)
5.3 Κλίμα
5.3.1 Τύποι κλίματος
5.3.4 Ομίχλη
5.4 Νερά
5.5 Ραδιενέργεια
Βιοτικά στοιχεία
6.1 Κατώτερη χλωρίδα
6.2 Aνώτερη Χλωρίδα - Ζώνες βλαστήσεως
6.2.1 Ευμεσογειακή ζώνη βλαστήσεως
6.2.2 Παραμεσογειακή ζώνη βλαστήσεως
6.2.2.2 Υποζώνη Quercion confertae
6.2.3 Ζώνη δασών
6.2.5 Εξωδασική ζώνη υψηλών ορέων
6.3 Aνώτερη Χλωρίδα
6.3.1 Υδροχαρής βλάστηση
6.3.8 Βραχότοποι
6.3.13 Κατάλογος χλωρίδας της περιοχής 
6.3.13.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη 
6.4 Πανίδα
6.4.5 Αρθρόποδα (κατάλογος)
6.4.9 Αμφίβια (κατάλογος) 
6.4.9.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.9.1.1 Περιοχές εξάπλωσης
6.4.9.1.2 Κατάσταση πληθυσμού
6.4.9.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.10 Ερπετά (κατάλογος)
6.4.10.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.10.1.1 Περιοχές εξάπλωσης
6.4.10.1.2 Κατάσταση πληθυσμού
6.4.10.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.11.1 Γενικά στοιχεία (μοναδικότητα της περιοχής - για την Ελλάδα, Μεσόγειο, Ευρώπη, Παγκόσμια)
6.4.11.2 Περιγραφή σημαντικών βιοτόπων, κατανομή στο χώρο
6.4.11.2.6 Καλλιεργούμενες εκτάσεις
6.4.11.2.7 Αστικό περιβάλλον (χωριά-πόλεις)
6.4.11.2.8 Βραχότοποι
6.4.11.2.9 Δασοσκεπείς εκτάσεις
6.4.11.2.12 Άλλο
6.4.11.3 Κατάλογος των πτηνών της περιοχής
6.4.11.5 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.11.5.1 Περιοχές εξάπλωσης
6.4.11.5.2 Κατάσταση πληθυσμού
6.4.11.5.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.11.5.4 Ιστορικά στοιχεία (είδη που υπήρχαν και δεν απαντώνται σήμερα, είδη που εμφανίζονται σήμερα ενώ δεν υπήρχαν στο παρελθόν)
6.4.11.5.5 Ειδικές δραστηριότητες (απελευθερώσεις, απαγορεύσεις κυνηγιού, δακτυλιώσεις, περιθάλψεις, καταμετρήσεις πληθυσμών, συστηματικές παρατηρήσεις)
6.4.11.6 Καταφύγια άγριας ζωής στον παρακείμενο χώρο, άμεσα συνδεδεμένα με την περιοχή
6.4.13 Μικρά Θηλαστικά (κατάλογος)
6.4.13.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.13.1.1 Περιοχές εξάπλωσης
6.4.13.1.2 Κατάσταση πληθυσμού
6.4.13.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.5 Καταφύγια άγριας ζωής
Μερική ανάλυση των στοιχείων, που συνθέτουν τους βιοτόπους
Μερική ανάλυση των στοιχείων, που συνθέτουν τους βιοτόπους (χλωρίδα, πανίδα), επισήμανση ιδιαιτεροτήτων 
Ανθρώπινες δραστηριότητες
8.1 Γενική περιγραφή δραστηριοτήτων και επιπτώσεων στην περιοχή
8.1.2.2 Τεχνικά έργα (αμμοληψίες, διανοίξεις οδών, βαριά μηχανήματα, εκρήξεις κ.λ.π.)
8.1.3.1 Τουρισμός και τουριστικές δραστηριότητες (ενόχληση διαβιούντων ειδών, ελεύθερη κατασκήνωση, όριο τουριστικής ανάπτυξης, προδιαγραφές κτιρίων και γενικών δραστηριοτήτων, κ.λ.π.) 
8.1.3.2 Επιστημονικές καταγραφές και δραστηριότητες
Βιβλιογραφία
Εικόνες

PODICIPEDIFORMES

Tachybaptus ruficollis

Νανοβουτηχτάρι

PELECANIFORMES

Phalacrocorax carbo

Κορμοράνος

Phalacrocorax pygmaeus

Λαγγόνα

CICONIIFORMES

Nycticorax nycticorax

Νυχτοκόρακας

Egretta garzetta

Λευκοτσικνιάς

Egretta alba

Αργυροτσικνιάς

Ardea cinerea

Σταχτοτσικνιάς

Ciconia ciconia

Πελαργός

Ciconia nigra

Μαυροπελαργός

ANSERIFORMES

Tadorna ferruginea

Καστανόπαπια

Anas penelope

Σφυριχτάρι

Anas crecca

Κιρκίρι

Anas platyrhynchos

Πρασινοκέφαλη

Anas querquedula

Σαρσέλα

Aythya ferina

Γκισάρι

ACCIPITRIFORMES

Pernis apivorus

Σφηκιάρης

Milvus migrans

Τσίφτης

Haliaeetus albicilla

Θαλασσαετός

Neophron percnopterus

Ασπροπάρης

Gyps fulvus

Όρνιο

Aegypius monachus

Μαυρόγυπας

Circaetus gallicus

Φιδαετός

Circus aeruginosus

Καλαμόκιρκος

Circus cyaneus

Βαλτόκιρκος

Circus macrourus

Στεπόκιρκος

Circus pygargus

Λιβαδόκιρκος

Accipiter gentilis

Διπλοσάινο

Accipiter nisus

Τσιχλογέρακο

Accipiter brevipes

Σαϊνι

Buteo buteo

Γερακίνα

Buteo rufinus

Αετογερακίνα

Buteo lagopus

Χιονογερακίνα

Aquila pomarina

Κραυγαετός

Aquila clanga

Στικταετός

Aquila heliaca

Βασιλαετός

Aquila chrysaetos

Χρυσαετός

Hieraaetus pennatus

Σταυραετός

Pandion haliaetus

Ψαραετός

FALCONIFORMES

Falco naumanni

Κιρκινέζι

Falco tinnunculus

Βραχοκιρκίνεζο

Falco vespertinus

Μαυροκιρκίνεζο

Falco columbarius

Νανογέρακο

Falco subbuteo

Δενδρογέρακο

Falco eleonorae

Μαυροπετρίτης

Falco biarmicus

Χρυσογέρακο

Falco peregrinus

Πετρίτης

GALLIFORMES

Alectoris chukar

Νησιώτικη πέρδικα

Coturnix coturnix

Ορτύκι

Phasianus colchicus

Φασιανός

GRUIFORMES

Rallus aquaticus

Νεροκοτσέλα

Gallinula chloropus

Νερόκοτα

Fulica atra

Φαλαρίδα

CHARADRIIFORMES

Haematopus ostralegus

Στρειδοφάγος

Himantopus himantopus

Καλαμοκανάς

Burhinus oedicnemus

Πετροτριλίδα

Glareola pratincola

Νεροχελίδονο

Charadrius dubius

Ποταμοσφυριχτής

Charadrius alexandrinus

Θαλασσοσφυριχτής

Vanellus vanellus

Καλημάνα

Calidris minuta

Νανοσκαλίδρα

Calidris ferruginea

Δρεπανοσκαλίδρα

Calidris alpina

Λασποσκαλίδρα

Philomachus pugnax

Μαχητής

Gallinago gallinago

Μπεκατσίνι

Gallinago media

Διπλομπεκάτσινο

Scolopax rusticola

Μπεκάτσα

Limosa limosa

Λιμόζα

Numenius arquata

Τουρλίδα

Tringa totanus

Κοκκινοσκέλης

Tringa stagnatilis

Βαλτότρυγγας

Tringa nebularia

Πρασινοσκέλης

Tringa ochropus

Δασότρυγγας

Tringa glareola

Λασπότρυγγας

Actitis hypoleucos

Ποταμότρυγγας

Larus melanocephalus

Μαυροκέφαλος γλάρος

Larus minutus

Νανόγλαρος

Larus ridibundus

Καστανοκέφαλος γλάρος

Larus cacchinans

Ασημόγλαρος

Sterna hirundo

Ποταμογλάρονο

Sterna albifrons

Νανογλάρονο

Chlidonias hybridus

Μουστακογλάρονο

Chlidonias niger

Μαυρογλάρονο

COLUMBIFORMES

Columba livia

Αγριοπερίστερο

Columba oenas

Φασσοπερίστερο

Columba palumbus

Φάσσα

Streptopelia decaocto

Δεκοχτούρα

Streptopelia turtur

Τρυγόνι

CUCULIFORMES

Cuculus canorus

Κούκος

STRIGIFORMES

Tyto alba

Τυτώ

Otus scops

Γκιώνης

Bubo bubo

Μπούφος

Athene noctua

Κουκουβάγια

Strix aluco

Χουχουριστής

Asio otus

Νανόμπουφος

CAPRIMULGIFORMES

Caprimulgus europaeus

Γιδοβύζι

APODIFORMES

Apus apus

Σταχτάρα

Apus pallidus

Ωχροσταχτάρα

Apus melba

Σκεπαρνάς

CORACIIFORMES

Alcedo atthis

Αλκυόνα

Merops apiaster

Μελισσοφάγος

Coracias garrulus

Χαλκοκουρούνα

Upupa epops

Τσαλαπετεινός

PICIFORMES

Jynx torquilla

Στραβολαίμης

Picus canus

Σταχτοτσικλιτάρα

Picus viridis

Δρυοκολάπτης

Dryocopus martius

Μαυροτσικλιτάρα

Dendrocopos major

Παρδαλοτσικλιτάρα

Dendrocopos syriacus

Βαλκανοτσικλιτάρα

Dendrocopos medius

Μεσοτσικλιτάρα

Dendrocopos minor

Νανοτσικλιτάρα

PASSERIFORMES

Calandrella brachydactyla

Μικρογαλιάντρα

Galerida cristata

Κατσουλιέρης

Lullula arborea

Δενδροσταρήθρα

Alauda arvensis

Σταρήθρα

Eremophila alpestris

Χιονάδα

Riparia riparia

Οχθοχελίδονο

Ptyonoprogne rupestris

Βραχοχελίδονο

Hirundo rustica

Χελιδόνι

Hirundo daurica

Δενδροχελίδονο

Delichon urbica

Σπιτοχελίδονο

Anthus campestris

Χαμοκελάδα

Anthus trivialis

Δενδροκελάδα

Anthus pratensis

Λιβαδοκελάδα

Anthus cervinus

Κοκκινοκελάδα

Anthus spinoletta

Νεροκελάδα

Motacilla flava

Κιτρινοσουσουράδα

Motacilla cinerea

Σταχτοσουσουράδα

Motacilla alba

Λευκοσουσουράδα

Cinclus cinclus

Νεροκότσυφας

Troglodytes troglodytes

Τρυποφράχτης

Prunella modularis

Θαμνοψάλτης

Prunella collaris

Χιονοψάλτης

Erithacus rubecula

Κοκκινολαίμης

Luscinia megarhynchos

Αηδόνι

Phoenicurus ochruros

Καρβουνιάρης

Phoenicurus phoenicurus

Κοκκινούρης

Saxicola rubetra

Καστανολαίμης

Saxicola torquata

Μαυρολαίμης

Oenanthe oenanthe

Σταχτοπετρόκλης

Oenanthe pleschanka

Παρδαλοπετρόκλης

Oenanthe hispanica

Ασπροκώλα

Monticola saxatilis

Πετροκότσυφας

Monticola solitarius

Γαλαζοκότσυφας

Turdus merula

Κότσυφας

Turdus pilaris

Κεδρότσιχλα

Turdus philomelos

Τσίχλα

Turdus iliacus

Κοκκινότσιχλα

Turdus viscivorus

Τσαρτσάρα

Cettia cetti

Ψευταηδόνι

Acrocephalus schoenobaenus

Βουρλοποταμίδα

Acrocephalus scirpaceus

Καλαμοποταμίδα

Acrocephalus arundinaceus

Τσιχλοποταμίδα

Hippolais pallida

Ωχροστριτσίδα

Sylvia cantillans

Κοκκινοτσιροβάκος

Sylvia melanocephala

Μαυροτσιροβάκος

Sylvia hortensis

Δενδροτσιροβάκος

Sylvia curruca

Λαλοτσιροβάκος

Sylvia communis

Θαμνοτσιροβάκος

Sylvia borin

Κηποτσιροβάκος

Sylvia atricapilla

Μαυροσκούφης

Phylloscopus bonelli

Βουνοφυλλοσκόπος

Phylloscopus sibilatrix

Δασοφυλλοσκόπος

Phylloscopus collybita

Δενδροφυλλοσκόπος

Phylloscopus trochilus

Θαμνοφυλλοσκόπος

Regulus regulus

Χρυσοβασιλίσκος

Muscicapa striata

Μυγοχάφτης

Ficedula semitorquata

Δρυομυγοχάφτης

Ficedula albicollis

Κρικομυγοχάφτης

Ficedula hypoleuca

Μαυρομυγοχάφτης

Panurus biarmicus

Μουστακαλής

Aegithalos caudatus

Αιγίθαλος

Parus palustris

Καστανοπαπαδίτσα

Parus lugubris

Κλειδωνάς

Parus ater

Ελατοπαπαδίτσα

Parus caeruleus

Γαλαζοπαπαδίτσα

Parus major

Καλόγερος

Sitta europaea

Δενδροτσοπανάκος

Sitta neumayer

Βραχοτσοπανάκος

Certhia familiaris

Βουνοδενδροβάτης

Certhia brachydactyla

Καμποδενδροβάτης

Remiz pendulinus

Σακουλοπαπαδίτσα

Oriolus oriolus

Συκοφάγος

Lanius collurio

Αετομάχος

Lanius minor

Γαϊδουροκεφαλάς

Lanius senator

Κοκκινοκεφαλάς

Lanius nubicus

Παρδαλοκεφαλάς

Garrulus glandarius

Κίσσα

Pica pica

Καρακάξα

Corvus monedula

Κάργια

Corvus frugilegus

Χαβαρόνι

Corvus corone

Κουρούνα

Corvus corax

Κόρακας

Sturnus vulgaris

Ψαρόνι

Sturnus roseus

Αγιοπούλι

Passer domesticus

Σπουργίτης

Passer hispaniolensis

Χωραφοσπουργίτης

Passer montanus

Δενδροσπουργίτης

Fringilla coelebs

Σπίνος

Fringilla montifringilla

Χειμωνόσπινος

Serinus serinus

Σκαρθάκι

Carduelis chloris

Φλώρος

Carduelis carduelis

Καρδερίνα

Carduelis spinus

Λούγαρο

Carduelis cannabina

Φανέτο

Pyrrhula pyrrhula

Πύρρουλας

Coccothraustes coccothraustes

Χοντρομύτης

Emberiza citrinella

Χρυσοτσίχλονο

Emberiza cirlus

Σιρλοτσίχλονο

Emberiza cia

Βουνοτσίχλονο

Emberiza caesia

Σκουρόβλαχος

Emberiza schoeniclus

Καλαμοτσίχλονο

Emberiza melanocephala

Αμπελουργός

Miliaria calandra

Τσιφτάς