Τουρισμός Ιστορία Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Συγκεντρωτικοί κατάλογοι  
Αρχική σελίδα  Περιβάλλον  Συγκεντρωτικοί κατάλογοι

 

Υπάρχουν 48 εγγραφές στη σελίδα:   1
A/A Τάξη Οικογένεια Είδος Κοινό όνομα
1 Ιχθείς γλυκού νερού Acipenseridae Acipenser sturio Μουρούνα, Ξυρίχι
2 Ιχθείς γλυκού νερού Anguillidae Anguilla anguilla Χέλι
3 Ιχθείς γλυκού νερού Atherinidae Atherina boyeri Αθερίνα
4 Ιχθείς γλυκού νερού Clupeidae Αlosa caspia vistonica Θρίτσα
5 Ιχθείς γλυκού νερού Clupeidae Αlosa fallax nilotina Σαρδελομάνα
6 Ιχθείς γλυκού νερού Cobitidae Cobitis stroumicae Θρακοβελονίτσα
7 Ιχθείς γλυκού νερού Cobitidae Sabanejewia aurata balcanica Χρυσοβελονίτσα
8 Ιχθείς γλυκού νερού Cyprinidae Alburnus alburnus stroumicae Σίρκο
9 Ιχθείς γλυκού νερού Cyprinidae Aspius aspius Κυνηγός, Ασπρογρίβαδο
10 Ιχθείς γλυκού νερού Cyprinidae Barbus cyclolepis Βιργιάνα
11 Ιχθείς γλυκού νερού Cyprinidae Carassius auratus gibelio Πεταλούδα
12 Ιχθείς γλυκού νερού Cyprinidae Carassius carassius Κοντόψαρο, Κουτσουράς
13 Ιχθείς γλυκού νερού Cyprinidae Chalcalburnus chalcoides Γελάρτζα
14 Ιχθείς γλυκού νερού Cyprinidae Chondrostoma nasus Γιλάρι, Σύρτι
15 Ιχθείς γλυκού νερού Cyprinidae Chondrostoma vardarensis Γουρουνομύτης
16 Ιχθείς γλυκού νερού Cyprinidae Cyprinus carpio Σαζάνι, Γριβάδι, Κυπρίνος
17 Ιχθείς γλυκού νερού Cyprinidae Gobio gobio bulgaricus Γυφτόψαρο
18 Ιχθείς γλυκού νερού Cyprinidae Hypophthalmichthys molitrix Ασημοκυπρίνος
19 Ιχθείς γλυκού νερού Cyprinidae Leucaspius delineatus Μικροσίρκο
20 Ιχθείς γλυκού νερού Cyprinidae Leuciscus borysthenicus Τσαϊλάκι
21 Ιχθείς γλυκού νερού Cyprinidae Leuciscus cephalus macedonicus Τυλινάρι
22 Ιχθείς γλυκού νερού Cyprinidae Rhodeus sericeus amarus Φλασκούνι
23 Ιχθείς γλυκού νερού Cyprinidae Rutilus rutilus mariza Τσιρώνι
24 Ιχθείς γλυκού νερού Cyprinidae Scardinius erythrophthalmus Κοκκινοφτέρα
25 Ιχθείς γλυκού νερού Cyprinidae Tinca tinca Χρυσόψαρο, Γλήνι
26 Ιχθείς γλυκού νερού Cyprinidae Vimba melanops Μαλαμίδα, Ποταμόψαρο
27 Ιχθείς γλυκού νερού Cyprinidae Αbramis brama Πλατάνα, Λεστιά
28 Ιχθείς γλυκού νερού Esocidae Esox lucius Τούρνα
29 Ιχθείς γλυκού νερού Gobiidae Knipowitchia caucasica Ποντογωβιός
30 Ιχθείς γλυκού νερού Gobiidae Proterorhinus marmoratus Ρινογωβιός
31 Ιχθείς γλυκού νερού Gobiidae Zosterisessor ophiocephalus Πρασινογωβιός
32 Ιχθείς γλυκού νερού Mugilidae Chelon labrosus Πλαταρίδα, Βελανίτσα
33 Ιχθείς γλυκού νερού Mugilidae Liza aurata Μυξινάρι
34 Ιχθείς γλυκού νερού Mugilidae Liza ramada Τζεράνι, Μαυράκι, Λαφκίνος
35 Ιχθείς γλυκού νερού Mugilidae Liza saliens Γάστρος, Κεφαλάς
36 Ιχθείς γλυκού νερού Mugilidae Mugil cephalus Κεφάλι
37 Ιχθείς γλυκού νερού Mugilidae Oedalechilus labeo Γρέντζος
38 Ιχθείς γλυκού νερού Percidae Perca fluviatilis Περκί
39 Ιχθείς γλυκού νερού Percidae Stizostedion lucioperca Φασί, Αλευρίκι, Ποταμολαύρακο
40 Ιχθείς γλυκού νερού Pleuronectidae Platichthys flesus Φασί
41 Ιχθείς γλυκού νερού Poeciliidae Gabbusia affinis holbrooki Κουνουπόψαρο
42 Ιχθείς γλυκού νερού Salmonidae Salmo trutta Πέστροφα
43 Ιχθείς γλυκού νερού Serranidae Dicentrarchus labrax Λαβράκι
44 Ιχθείς γλυκού νερού Siluridae Silurus glanis Γουλιανός
45 Ιχθείς θαλάσσης Sardina pilchardus Σαρδέλλα
46 Ιχθείς θαλάσσης Solea vulgaris Γλώσσα
47 Ιχθείς θαλάσσης Sparus auratus Τσιπούρα
48 Ιχθείς θαλάσσης Trachurus trachurus Σαφρίδι