Τουρισμός Ιστορία Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Συγκεντρωτικοί κατάλογοι  
Αρχική σελίδα  Περιβάλλον  Συγκεντρωτικοί κατάλογοι

 

Υπάρχουν 43 εγγραφές στη σελίδα:   1
A/A Τάξη Οικογένεια Είδος Κοινό όνομα Φωτογραφίες
1 CHIROPTERA Rhinolophidae Rhinolophus blasii Ρινόλοφος του Blasius  
2 CHIROPTERA Rhinolophidae Rhinolophus euryale Μεσορινόλοφος  
3 CHIROPTERA Rhinolophidae Rhinolophus ferrumequinum Τρανορινόλοφος  
4 CHIROPTERA Rhinolophidae Rhinolophus hipposideros Μικρορινόλοφος  
5 CHIROPTERA Vespertilionidae Eptesius serotinus Τρανονυχτερίδα  
6 CHIROPTERA Vespertilionidae Myotis bechsteini Μυώτιδα του Bechstein  
7 CHIROPTERA Vespertilionidae Myotis blythi Μικρομυωτίδα  
8 CHIROPTERA Vespertilionidae Myotis capaccinii Ποδαρομυωτίδα  
9 CHIROPTERA Vespertilionidae Myotis myotis Τρανομυωτίδα  
10 CHIROPTERA Vespertilionidae Myotis mystacinus Μουστακονυχτερίδα  
11 CHIROPTERA Vespertilionidae Nyctalus lasiopterus Μεγάλος νυκτοβάτης  
12 CHIROPTERA Vespertilionidae Nyctalus noctula Νυκτοβάτης  
13 CHIROPTERA Vespertilionidae Pipistrellus nathusii Νυχτερίδα του Nathusius  
14 CHIROPTERA Vespertilionidae Pipistrellus pipistrellus Νανονυχτερίδα  
15 CHIROPTERA Vespertilionidae Plecotus austriacus Μεσογειακή ωτονυχτερίδα  
16 INSECTIVORA Erinaceidae Erinaceus concolor Σκαντζόχοιρος  
17 INSECTIVORA Soricidae Crocidura leucodon Χωραφομυγαλίδα  
18 INSECTIVORA Soricidae Crocidura suaveolens Κηπομυγαλίδα  
19 INSECTIVORA Soricidae Neomys anomalus Βαλτομυγαλίδα  
20 INSECTIVORA Soricidae Neomys fodiens Νερομυγαλίδα  
21 INSECTIVORA Soricidae Sorex araneus Κοινή μυγαλίδα  
22 INSECTIVORA Talpidae Talpa europaea Ασπάλακας  
23 INSECTIVORA Talpidae Talpa romana Ρωμαϊκός Ασπάλακας  
24 RODENTIA Arvicolidae Arvicola terrestris Νεροαρουραίος  
25 RODENTIA Arvicolidae Clethrionomys glareolus Δασοσκαπτοποντικός  
26 RODENTIA Arvicolidae Microtus arvalis Αρουραίος  
27 RODENTIA Arvicolidae Microtus epiroticus Αρουραίος της Ηπείρου  
28 RODENTIA Arvicolidae Microtus guentheri Αρουραίος της Μεσογείου
29 RODENTIA Arvicolidae Pitymys subterraneus Σκαπτοποντικός  
30 RODENTIA Cricetidae Cricetulus migratorius Νανοκρικετός  
31 RODENTIA Gliridae Dryomys nitedula Δενδρομυωξός  
32 RODENTIA Gliridae Glis glis Δασομυωξός  
33 RODENTIA Muridae Apodemys agrarius Αγροποντικός  
34 RODENTIA Muridae Apodemys flavicolis Κρικοποντικός  
35 RODENTIA Muridae Apodemys sylvaticus Δασοποντικός  
36 RODENTIA Muridae Micromys minutus Νανοποντικός  
37 RODENTIA Muridae Mus abbotti Σταχτοποντικός του Abbott  
38 RODENTIA Muridae Mus domesticus Σταχτοποντικός  
39 RODENTIA Muridae Rattus norvegicus Δεκατιστής  
40 RODENTIA Muridae Rattus rattus Μαυροποντικός  
41 RODENTIA Sciuridae Citellus citellus Σπερμόφιλος
42 RODENTIA Sciuridae Sciurus vulgaris Σκίουρος  
43 RODENTIA Spalacidae Spalax leucodon Μικροτυφλοποντικός