Αρχική Σελίδα  λήψη μέτρων προστασίας για τα μοναδικά στον κόσμο μνημεία που φιλοξενούνται στον ιδιαιτέρου κάλλους φυσικό περιβάλλον του Eλλαδικού Xώρου και δηλώνουν την χριστιανική τους προέλευση είναι επιτακτική

όγοι Προστασίας ρωτησεις-Απαντήσεις
νεργητική Συντήρηση ροληπτική Συντήρηση
οιχογραφιών ηφιδωτών
ειρογράφων ικόνων