Ortho-Logo-Paedia - OLP
 
  Αρχική σελίδα
  Σύνοψη έργου
  Στόχοι
  Τεχνολογία
  Συνεργαζόμενοι φορείς
  Επικοινωνία
  Δημοσιεύσεις & επιδείξεις
  Εσωτερικής χρήσης
 
    

webmaster at xanthi.ilsp.gr

Τελευταία ενημέρωση:
2003-06-17

Συνεργαζόμενοι φορείς
Ινστιτούτα/Τμήματα/Εργαστήρια όπου υλοποιείται το έργο
Αρμοδιότητες φορέων και αντιπρόσωποι


Συνεργαζόμενοι φορείς

Ρόλος Αριθμός Ονομασία Σύντομη
ονομασία
Χώρα Νομική
υπόσταση
CO 1 Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου ILSP EL GOV
CR 2 University of Sheffield USFD UK PNP
CR 3 Kungl Tekniska Högskolan KTH S GOV
CR 4 Universidad Politécnica de Madrid UPM E GOV
CR 5 ARCHES ARCHES F PRC/SARL
CR 6 ALTEC ΑΒΕΕ ALTEC EL ΑΒΕΕ
CR 7 Πρότυπο κέντρο παθολογίας ομιλίας και φωνής «Λόγος» Logos EL Ατομ.Επιχ.
AC 8 Barnsley District General Hospital NHS Trust BDGH UK GOV

Ινστιτούτα/Τμήματα/Εργαστήρια όπου υλοποιείται το έργο

Αρ. φορέα Σύντομη
ονομασία
Ινστιτούτο/Τμήμα/Εργαστήριο Σχετικοί σύνδεσμοι
2 USFD Speech and Hearing Research Group,
Department of Computer Science
The Stardust project
Optical Logo-Therapy
2 USFD School of Health and Related Research Sheffield Institute for Studies on Aging
3 KTH Department of Speech, Music, & Hearing SPECO - Pronunciation teaching for handicapped persons
4 UPM Departamento de Señales, Systemas y Radiocomunicaciones,
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación
Grupo de tratamiento de señales en comunicaciones
6 ALTEC Unisoft Software Business Unit
8 BDGH Research and Development Directorate Sheffield Institute for Studies on Aging

Αρμοδιότητες φορέων και αντιπρόσωποι

Αρ. φορέα Σύντομη
ονομασία
Ρόλος φορέα Αντιπρόσωπος
1 ILSP Η συνεισφορά του ΙΕΛ (ILSP) περιλαμβάνει οικονομική και διοικητική διαχείριση, επεξεργασία ομιλίας για την ελληνική γλώωσα, καθώς και σχεδίαση και ανάπτυξη των διεπαφών χρήστη. Ακόμα, το ΙΕΛ συντηρεί την ιστοσελίδα του έργου και είναι υπεύθυνο για τις επαφές με τους ελληνικούς φορείς-χρήστες και την παροχή τεχνικής υποστήριξης σε αυτούς. Αθανάσιος Πρωτόπαπας
2 USFD Ο κύριος ρόλος της ερευνητικής ομάδας ομιλίας και ακοής του τμήματος πληροφορικής (SpandH) είναι η ηγεσία στην ανάπτυξη του υποσυστήματος OPTACIA και η συνεισφορά στην ανάπτυξη του υποσυστήματος GRIFOS και σε άλλα ζητήματα ανάπτυξης λογισμικού. Η σχολή ερευνών υγείας και σχετικών θεμάτων (SCHARR) θα επικεντρώσει στον ορισμό προγραμμάτων λογοθεραπείας, θα έχει συμβουλευτικό ρόλο στη σχεδίαση της τεχνολογίας ομιλίας και θα ηγηθεί των δραστηριοτήτων δοκιμαστικής εφαρμογής του συστήματος. Phil Green
Pam Enderby
3 KTH Το KTH συντονίζει τη σχεδίαση και συλλογή περιεχόμενου για το σύστημα λογοθεραπείας OLP, συμπεριλαμβάνοντας τον ορισμό των πληθυσμών-χρηστών και τη σχεδίαση των προγραμμάτων λογοθεραπείας για κάθε ομάδα. Επίσης, το KTH συντονίζει τη συλλογή και οργάνωση της βάσης δεδομένων διαταραγμένης ομιλίας, συνεισφέρει στην ακαδημαϊκή και επαγγελματική διάχυση των αποτελεσμάτων και στις εφαρμογές τεχνολογίας ομιλίας, ενώ θα εφαρμόσει και θα αξιολογήσει το σύστημα OLP για τη σουηδική γλώσσα στην τοπική κλινική με έμφαση στα κωφά παιδιά. David House
Anne-Marie Öster
4 UPM Το UPM ηγείται της ανάπτυξης εργαλείων αναγνώρισης ομιλίας (GRIFOS) και διεπαφής του τμήματος αυτού με τα προγράμματα σύνθεσης ομιλίας. Η επεξεργασία της ομιλίας θα παράχει πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα της προφοράς των χρηστών. Ramón García
5 ARCHES Η κύρια αρμοδιότητα της ARCHES στο OLP αφορά στην αξιολόγηση και αποτίμηση της δουλειάς μέσα στο έργο, και περιλαμβάνει επίσης μια ουσιαστική συνεισφορά στις διαχειριστικές και συντονιστικές δραστηριότητες. Η ARCHES έχει σημαντικό ρόλο και στις δραστηριότητες διάχυσης και συνεισφέρει επίσης στον ορισμό προδιαγραφών κατά την πρώτη φάση του έργου. Jean-Paul Lefevre
6 ALTEC Η ALTEC είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη τεχνολογίας πληροφορικής σε τμήματα γενικής λειτουργικότητας και την μετάβαση της εφαρμογή σε διαδικτυακό περιβάλλον. Η ALTEC θα επιχειρήσει να διοχετεύσει τις εξελίξεις προς εκμετάλλευση στη βάση χρήσης της σύλληψης Παρόχου Υπηρεσιών Εφαρμογών (Application Service Provider, ASP), δρώντας ως βάση υποστήριξης απομακρυσμένων συνεδριών λογοθεραπείας με τη χρήση προσεγγίσεων και πρακτικών τύπου ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce). Αδαμάντιος Κουμπής
7 Logos Το κέντρο Λόγος είναι υπεύθυνο για τον προσδιορισμό στο ελληνικό κομμάτι των ομάδων χρηστών, των προφίλ ομιλίας τους και των αναγκών τους σε λογοθεραπεία, στοχεύοντας στην ανάπτυξη των κατάλληλων βάσεων δεδομένων ομιλίας και προγραμμάτων εξάσκησης, ασκήσεων, και υλικών καθοδήγησης. Επίσης, για τη δοκιμή του συστήματος OLP με στόχο την εξακρίβωση της αποτελεσματικότητάς του, την παροχή οδηγιών για βελτίωση, και τη δημιουργία μιας γνωσιακής βάσης επέκτασης της χρήσης του συστήματος σε άλλες περιπτώσεις και καθοδήγησης των αρμοδίων επαγγελματιών στην εφαρμογή του. Αθανάσιος Ξωφύλλης
8 BDGH Το BDGH συνεισφέρει στον προσδιορισμό στο αγγλικό κομμάτι των ομάδων χρηστών, των προφίλ ομιλίας τους και των αναγκών τους σε λογοθεραπεία, στοχεύοντας στην ανάπτυξη των κατάλληλων βάσεων δεδομένων ομιλίας και προγραμμάτων εξάσκησης, ασκήσεων, και υλικών καθοδήγησης. Επίσης, έχει συμβουλευτικό ρόλο στη σχεδίαση της τεχνολογίας ομιλίας και θα δοκιμάσει το σύστημα OLP με στόχο την εξακρίβωση της αποτελεσματικότητάς του και την παροχή οδηγιών για τη βελτίωση του. Mark Hawley