Ôïõñéóìüò Éóôïñßá Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Συγκεντρωτικοί κατάλογοι  
Αρχική σελίδα  Περιβάλλον  Εύρεση ανά γεωγραφική περιοχή:    Αναζήτηση
Βοσκότοποι Κατάλογος χλωρίδας Ενδημικά ή απειλούμενα είδη
Φυσική γεωγραφία
1.1 Τόπος, Θέση, Γενική Περιγραφή (γεωμορφολογικά στοιχεία) 
Γενικά ιστορικά στοιχεία για το περιβάλλον
Κλίμα στο χθές και σήμερα
Πολιτική Γεωγραφία
4.1 Που ανήκει διοικητικά (Νομός, Δήμος)
4.2 Νομικό καθεστώς-ιδιοκτησιακό καθεστώς
4.3 Τοποθέτηση στο Οδικό δίκτυο και παροχή υπηρεσιών
Αβιοτικά στοιχεία
5.2 Υπέδαφος (γεωλογικά στοιχεία)
5.3 Κλίμα
5.3.1 Τύποι κλίματος
5.3.2 Θερμοκρασία - Ελάχιστη, μέγιστη, Μέση/μήνα
5.3.5 Βροχή - Δροσιά - Υδατικές κατακρημνίσεις
5.3.6 Παγετοί-Χιόνι
5.3.7 Άνεμοι
5.4 Νερά
5.5 Ραδιενέργεια
Βιοτικά στοιχεία
6.1 Κατώτερη χλωρίδα
6.2 Aνώτερη Χλωρίδα - Ζώνες βλαστήσεως
6.2.1 Ευμεσογειακή ζώνη βλαστήσεως
6.2.2 Παραμεσογειακή ζώνη βλαστήσεως
6.2.2.1 Υποζώνη Ostryo - Carpinion
6.2.3 Ζώνη δασών
6.2.5 Εξωδασική ζώνη υψηλών ορέων
6.3 Aνώτερη Χλωρίδα
6.3.1 Υδροχαρής βλάστηση 
6.3.3 Αλοφυτική βλάστηση
6.3.4 Αμμοθίνες 
6.3.6 Καλλιέργειες
6.3.7 Χέρσες εκτάσεις
6.3.9 Δασοσκεπείς εκτάσεις
6.3.10 Βοσκότοποι
6.3.13 Κατάλογος χλωρίδας της περιοχής 
6.3.13.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4 Πανίδα
6.4.5 Αρθρόποδα (κατάλογος)
6.4.9 Αμφίβια (κατάλογος) 
6.4.9.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.9.1.1 Περιοχές εξάπλωσης 
6.4.9.1.2 Κατάσταση πληθυσμού
6.4.9.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.9.1.5 Ειδικές δραστηριότητες (εμπλουτισμοί, απαγορεύσεις συλλογής, συστηματικές δειγματοληψίες, υβριδισμοί κ.ά.)
6.4.10 Ερπετά (κατάλογος) 
6.4.10.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.10.1.1 Περιοχές εξάπλωσης 
6.4.10.1.2 Κατάσταση πληθυσμού
6.4.10.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.11.1 Γενικά στοιχεία (μοναδικότητα της περιοχής - για την Ελλάδα, Μεσόγειο, Ευρώπη, Παγκόσμια)
6.4.11.2 Περιγραφή σημαντικών βιοτόπων, κατανομή στο χώρο
6.4.11.2.1 Θάλασσα
6.4.11.2.2 Λιμνοθάλασσες
6.4.11.2.3 Αμμοθίνες
6.4.11.2.4 Υγρά λιβάδια
6.4.11.2.9 Δασοσκεπείς εκτάσεις
6.4.11.3 Κατάλογος των πτηνών της περιοχής 
6.4.11.4 Κατάλογος μεσοχειμωνιάτικων παρατηρήσεων κατά έτη
6.4.11.5 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη 
6.4.11.5.1 Περιοχές εξάπλωσης
6.4.11.5.2 Κατάσταση πληθυσμού
6.4.11.5.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.11.5.4 Ιστορικά στοιχεία (είδη που υπήρχαν και δεν απαντώνται σήμερα, είδη που εμφανίζονται σήμερα ενώ δεν υπήρχαν στο παρελθόν)
6.4.11.5.5 Ειδικές δραστηριότητες (απελευθερώσεις, απαγορεύσεις κυνηγιού, δακτυλιώσεις, περιθάλψεις, καταμετρήσεις πληθυσμών, συστηματικές παρατηρήσεις)
6.4.11.6 Καταφύγια άγριας ζωής στον παρακείμενο χώρο, άμεσα συνδεδεμένα με την περιοχή
6.4.12 Μεγάλα Θηλαστικά (κατάλογος)
6.4.12.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.12.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.13 Μικρά Θηλαστικά (κατάλογος)
6.4.13.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.13.1.1 Περιοχές εξάπλωσης
6.4.13.1.2 Κατάσταση πληθυσμού
6.4.13.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.5 Καταφύγια άγριας ζωής
Μερική ανάλυση των στοιχείων, που συνθέτουν τους βιοτόπους
Ανθρώπινες δραστηριότητες
8.1 Γενική περιγραφή δραστηριοτήτων και επιπτώσεων στην περιοχή 
8.1.2.2 Τεχνικά έργα (αμμοληψίες, διανοίξεις οδών, βαριά μηχανήματα, εκρήξεις κ.λ.π.)
8.1.3.2 Επιστημονικές καταγραφές και δραστηριότητες
Βιβλιογραφία
Εικόνες

PTERIDOPHYTA

Equisetaceae

Equisetum telmateia Ehrh.

GYMNOSPERMAE

Ephedraceae

Ephedra distachya L.

ANGIOSPERMAE

Salicaceae

Salix alba L. subsp. alba Ασημοϊτιά

Populus alba L. Ασημόλευκα

Betulaceae

Alnus glutinosa (L.) Gaertner Κλήθρο, Σκλήθρο

Fagaceae

Quercus pedunculiflora C. Koch Μισχανθής βελανιδιά (δρυς)

Ulmaceae

Ulmus minor Miller Φτελιά, Καραγάτσι

Moraceae

Morus nigra L. Μαύρη μουριά, Συκαμινιά, Ξινομουριά

Morus alba L. Μουριά

Cannabaceae

Humulus lupulus L. Λυκίσκος

Chenopodiaceae

Salicornia europaea L. Αρμυρίδα

Halimione portuliccoides (L.) Aellen

Suaeda maritima (L.) Dumort. Αρμυρίδι

Halocnemum strobilaceum

Arthrocnemum fruticosum (L.) Moq.

Arthrocnemum glaucum (Debile) Ung. - Sternb.

Amaranthaceae

Suaeda maritima (L.) Dumort.

Phytolacaceae

Phytolaca americana L.

Caryophyllaceae

Silene conica L.

Spergularia salina J. & C. Presl

Nymphaeaceae

Nymphaea alba L. Νούφαρο

Ranunculaceae

Clematis vitalba L. Κληματσίδα, Αγράμπελη

Platanaceae

Platanus orientalis L. Πλάτανος, Πλατάνι

Rosaceae

Crataegus azarolus L. Κουδουμηλιά

Fabaceae (Leguminosae)

Medicago marina L.

Amorpha fruticosa L.

Euphorbiaceae

Euphorbia paralias L. Γαλατσίδα

Euphorbia peplis L.

Rhamnaceae

Frangula alnus Miller

Vitacae

Vitis vinifera L. subsp. sylvestris (C.C. Gmelin) Hegi Αγριάμπελο, Αγριοστάφυλο

Hypericaceae (Guttiferae)

Hypericum olympicum

Tamaricaceae

Tamarix hampeana Boiss. & Heldr. Αρμυρίκι

Tamarix parviflora DC. Αρμυρίκι

Trapaceae

Trapa natans L.

Araliaceae

Hedera helix L. Κισσός

Apiaceae (Umbelliferae)

Erumgiun maritimum L. Γαλανόχορτο

Plumbaginaceae

Limonium vulgare Miller.

Oleaceae

Fraxinucangustifolia Vahl. subsp. oxycarpa (Willd.) Franco & Rocha Νερόφραξος

Amaryllidaceae

Pancratium maritimum L. Κρίνος της θάλασσας

Dioscoreaceae

Tamus communis L. Αβρωνιά, Βρυωνιά, Οβριά

Juncaceae

Juncus maritimum Lam. Βούρλο

Juncus acutus L. Βούρλο

Poaceae (Gramineae)

Agropyron farctus (L.) Gaertner

Ammophila arenaria (L.) Link

Cynodon dactylon (L.) Pers. Αγριάδα

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Streudel Αγριοκάλαμο

Puccinelia distans (L.) Parl. subsp. distans

Sporobolus pungens (Schreber) Kunth

Lemnaceae

Lemna minor L. Φακή του νερού

Sparganiaceae

Sparganium erectum L.

Typhaceae

Typha latifolia L. Σάζι, Ψάθα

Typha angustifolia L. Σάζι, Ψαθί