Ôïõñéóìüò Éóôïñßá Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Συγκεντρωτικοί κατάλογοι  
Αρχική σελίδα  Περιβάλλον  Εύρεση ανά γεωγραφική περιοχή:    Αναζήτηση
Ενδημικά ή απειλούμενα είδη Ιστορικά στοιχεία Μεγάλα Θηλαστικά
Φυσική γεωγραφία
1.1 Τόπος, Θέση, Γενική Περιγραφή (Γεωμορφολογικά στοιχεία)
1.3 Σημαντικές περιοχές από οικολογική άποψη (σύντομη περιγραφή)
Γενικά ιστορικά στοιχεία για το περιβάλλον
Κλίμα στο χθές και σήμερα
Κλίμα στο χθές και σήμερα
Πολιτική Γεωγραφία
4.1 Που ανήκει διοικητικά (Νομός, Δήμος)
4.3 Τοποθέτηση στο Οδικό δίκτυο και παροχή υπηρεσιών
4.4 Πληθυσμός - Μεγάλα αστικά κέντρα
Αβιοτικά στοιχεία
5.3 Κλίμα
5.3.1 Τύποι κλίματος
5.4 Νερά
5.4.1 Επιφανειακά
5.4.3 Ποιότητα νερών
5.5 Ραδιενέργεια
Βιοτικά στοιχεία
6.1 Κατώτερη χλωρίδα
6.2 Aνώτερη Χλωρίδα - Ζώνες βλαστήσεως
6.2.1 Ευμεσογειακή ζώνη βλαστήσεως
6.2.1.2 Υποζώνη Quercion ilicis. Κατώτερος αυξητικός χώρος Adrachno - Quercetum ilicis. Ανώτερος αυξητικός χώρος Orno - Quercetum ilicis
6.2.2 Παραμεσογειακή ζώνη βλαστήσεως
6.2.2.1 Υποζώνη Ostryo - Carpinion. Aυξητικός χώρος Quercetum cocciferae ή Cocciferetum. Αυξητικός χώρος Coccifero - Carpinetum. Αυξητικός χώρος Carpinetum orientalis
6.2.2.2 Υποζώνη Quercion confertae. Αυξητικός χώρος Quercetum confertae. Αυξητικός χώρος Tilio - Castanetum. Αυξητικός χώρος Quercetum montanum
6.2.3 Ζώνη δασών
6.2.3.1 Υποζώνη Abietionce phalonicae
6.2.4 Ζώνη ψυχρόβιων κωνοφόρων (Vaccinio - Picetalia) (ορεινή, υπαλπική)
6.2.5 Εξωδασική ζώνη υψηλών ορέων
6.2.5.1 Υποζώνη Astragalo - Daphniopn
6.3 Aνώτερη Χλωρίδα
6.3.13 Κατάλογος χλωρίδας της περιοχής
6.4 Πανίδα
6.4.5 Αρθρόποδα (κατάλογος)
6.4.8 Ιχθείς (κατάλογος)
6.4.8.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.9 Αμφίβια (κατάλογος)
6.4.9.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.10 Ερπετά (κατάλογος)
6.4.10.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.11 Πτηνά
6.4.11.1 Γενικά στοιχεία (μοναδικότητα της περιοχής - για την Ελλάδα, Μεσόγειο, Ευρώπη, Παγκόσμια)
6.4.11.2 Περιγραφή σημαντικών βιοτόπων, κατανομή στο χώρο
6.4.11.4 Κατάλογος μεσοχειμωνιάτικων παρατηρήσεων κατά έτη
6.4.11.5 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.11.5.4 Ιστορικά στοιχεία (είδη που υπήρχαν και δεν απαντώνται σήμερα, είδη που εμφανίζονται σήμερα ενώ δεν υπήρχαν στο παρελθόν)
6.4.12 Μεγάλα Θηλαστικά (κατάλογος)
6.4.12.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.12.1.1 Περιοχές εξάπλωσης
6.4.12.1.2 Κατάσταση πληθυσμού
6.4.12.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.12.1.4 Ιστορικά στοιχεία (είδη που υπήρχαν και δεν απαντώνται σήμερα)
6.4.12.1.5 Ειδικές δραστηριότητες (απελευθερώσεις, απαγορεύσεις κυνηγιού, περιθάλψεις, καταμετρήσεις πληθυσμών, συστηματικές παρατηρήσεις)
6.4.13 Μικρά Θηλαστικά (κατάλογος)
6.4.13.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.5 Καταφύγια άγριας ζωής
Μερική ανάλυση των στοιχείων, που συνθέτουν τους βιοτόπους
Μερική ανάλυση των στοιχείων, που συνθέτουν τους βιοτόπους (χλωρίδα, πανίδα), Επισήμανση ιδιαιτεροτήτων
Ανθρώπινες δραστηριότητες
8.1.1 Πρωτογενής τομέας
8.1.1.2 Κτηνοτροφία - Βόσκηση
8.1.1.3 Πτηνοτροφία
8.1.1.4 Μελισσοκομία
8.1.1.5 Αλιεία - Ιχθυοτροφεία - Αλυκές
8.1.1.6 Δασικές εκμεταλεύσεις και οδοποιία
8.1.1.7 Κυνήγι - Ψάρεμα
8.1.2 Δευτερογενής τομέας
8.1.2.2 Τεχνικά έργα (αμμοληψίες, διανοίξεις οδών, βαριά μηχανήματα, εκρήξεις κ.λ.π.)
8.1.3 Τριτογενής τομέας
8.1.3.2 Επιστημονικές καταγραφές και δραστηριότητες
Βιβλιογραφία. Εκτενής και ταξινομημένη κατά θέμα με πλήρη αναφορά σε :Τίτλο του έργουΠερίληψηΈτος έκδοσηςΦορέας, ή εκδοτικός οίκοςΠου βρίσκεται σήμερα (βιβλιοθήκη, υπηρεσία κ.λ.π.)

Δέλτα Νέστου: Πολλά είδη πουλιών, κυρίως πελαργόμορφων, έχουν πάψει να φωλιάζουν στην περιοχή μετά από καταστροφή των αποικιών τους. Τέτοια είδη είναι ο Αργυροτσικνιάς Egretta alba, ο Νυχτοκόρακας Nycticorax nycticorax, ο Κρυπτοτσικνιάς Ardeola ralloides, η Χαλκόκοτα Plegadis falcinellus και η Χουλιαρομύτα Platalea leucorodia.Λιμνοθάλασσες του νομού Ροδόπης (Ξηρολίμνη, Φανάρι, Αρωγή, Καρατζά, Μέση, Αλκή, Καρακατσέλι, Πτελέα, Έλος): Το Κιρκινέζι Falco naumanni φώλιαζε στο παρελθόν στην περιοχή. Πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι μάλλον δεν φωλιάζει πια.Το Φοινικόπτερο Phoenicopterus ruber απαντά τακτικά στην περιοχή από τις αρχές της δεκαετίας του 1980.Δαδιά - Λευκίμμη: Πέντε είδη αρπακτικών φώλιαζαν παλιά στην περιοχή αλλά τώρα έχουν εξαφανιστεί και εμφανίζονται μόνο τυχαία ή το χειμώνα.Ο Γυπαετός (Gypaetus barbatus) φώλιαζε μέχρι το 1971, αλλά μετά από την κατασκευή δρόμου κοντά στη φωλιά του το ζευγάρι εξαφανίστηκε (πιθανώς από κυνήγι). Από ένα άλλο ζευγάρι που υπήρχε στη Σάπκα (κορυφή του νομού Έβρου), έχει απομείνει από το 1975 μόνο το ένα άτομο, το οποίο άτακτα επισκέπτεται και την περιοχή Δαδιάς - Λευκίμμης. Ο Θαλασσαετός (Haliaeetus albicilla) έπαψε να φωλιάζει στη Δαδιά - Λευκίμμη από το 1990 και μόνο το χειμώνα εμφανίζονται μερικά ξεχειμωνιάζοντα άτομα. Παρόμοια και ο Βασιλαετός (Aquila heliaca) έπαψε να φωλιάζει στη Δαδιά - Λευκίμμη από το 1991. Αυτό ήταν το τελευταίο ζευγάρι όλης της Ελλάδας. Τώρα πια μόνο μερικά ανήλικα άτομα εμφανίζονται στην περιοχή. Άλλα είδη που εξαφανίστηκαν από την περιοχή την τελευταία δεκαετία, είναι ο Σπιζαετός (Hierraeetus fasciatus) και το Κιρκινέζι (Falco naumanni), για λόγους που δεν είναι απόλυτα διευκρινισμένοι, αλλά τόσο το κυνήγι, όσο και η μείωση της τροφής τους πρέπει να ήταν οι κύριοι παράγοντες για την εξαφάνιση του Βασιλαετού και Σπιζαετού.Λίμνη Βιστονίδα: Το Φοινικόπτερο Phoenicopterus ruber απαντά τακτικά στην περιοχή από τις αρχές της δεκαετίας του 1980.Από το 1987, σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού του Κεφαλουδιού Oxyura leucocephala που διαχειμάζει στην Ελλάδα απαντά στην περιοχή.Λίμνη Μητρικού: Λόγω επεμβάσεων κατά τις πρόσφατες δεκαετίες, η περιοχή έχει χάσει μέρος της ορνιθολογικής της αξίας. Αρκετά σπάνια είδη που φώλιαζαν εδώ αναφέρεται ότι τα τελευταία έτη δεν φωλιάζουν πια, ή πιθανόν να μην φωλιάζουν πια, ή οι αναπαραγόμενοι πληθυσμοί τους έχουν μειωθεί δραματικά. Έτσι, παρατηρούνται πλέον κυρίως το χειμώνα ή κατά τη μετανάστευση. Τέτοια είδη είναι τα παρακάτω: Phalacrocorax pygmaeusEgretta alba Nycticorax nycticorax Plegadis falcinellus Platalea leucorodia. Το Φοινικόπτερο Phoenicopterus ruber απαντά τακτικά στην περιοχή από τις αρχές της δεκαετίας του 1980.Παράλιες περιοχές νομού Ξάνθης: Το Φοινικόπτερο Phoenicopterus ruber απαντά τακτικά στην περιοχή από τις αρχές της δεκαετίας του 1980.Από το 1987, σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού του Κεφαλουδιού Oxyura leucocephala που διαχειμάζει στην Ελλάδα απαντά στην περιοχή.Στενά Νέστου: Μετά το 1980 θεωρείται βέβαιο ότι δεν αναπαράγεται στην περιοχή η Καστανόχηνα Tadorna ferruginea. Επίσης, πριν το 1980 αναφέρεται, στην ευρύτερη περιοχή, φώλιασμα Βασιλαετού Aquila heliaca και Μαυρόγυπα Aegypius monachus.