Ôïõñéóìüò Éóôïñßá Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Συγκεντρωτικοί κατάλογοι  
Αρχική σελίδα  Περιβάλλον  Εύρεση ανά γεωγραφική περιοχή:    Αναζήτηση
Τριτογενής τομέας Επιστημονικές καταγραφές Βιβλιογραφία
Φυσική γεωγραφία
1.1 Τόπος, Θέση, Γενική Περιγραφή (Γεωμορφολογικά στοιχεία)
1.3 Σημαντικές περιοχές από οικολογική άποψη (σύντομη περιγραφή)
Γενικά ιστορικά στοιχεία για το περιβάλλον
Κλίμα στο χθές και σήμερα
Κλίμα στο χθές και σήμερα
Πολιτική Γεωγραφία
4.1 Που ανήκει διοικητικά (Νομός, Δήμος)
4.3 Τοποθέτηση στο Οδικό δίκτυο και παροχή υπηρεσιών
4.4 Πληθυσμός - Μεγάλα αστικά κέντρα
Αβιοτικά στοιχεία
5.3 Κλίμα
5.3.1 Τύποι κλίματος
5.4 Νερά
5.4.1 Επιφανειακά
5.4.3 Ποιότητα νερών
5.5 Ραδιενέργεια
Βιοτικά στοιχεία
6.1 Κατώτερη χλωρίδα
6.2 Aνώτερη Χλωρίδα - Ζώνες βλαστήσεως
6.2.1 Ευμεσογειακή ζώνη βλαστήσεως
6.2.1.2 Υποζώνη Quercion ilicis. Κατώτερος αυξητικός χώρος Adrachno - Quercetum ilicis. Ανώτερος αυξητικός χώρος Orno - Quercetum ilicis
6.2.2 Παραμεσογειακή ζώνη βλαστήσεως
6.2.2.1 Υποζώνη Ostryo - Carpinion. Aυξητικός χώρος Quercetum cocciferae ή Cocciferetum. Αυξητικός χώρος Coccifero - Carpinetum. Αυξητικός χώρος Carpinetum orientalis
6.2.2.2 Υποζώνη Quercion confertae. Αυξητικός χώρος Quercetum confertae. Αυξητικός χώρος Tilio - Castanetum. Αυξητικός χώρος Quercetum montanum
6.2.3 Ζώνη δασών
6.2.3.1 Υποζώνη Abietionce phalonicae
6.2.4 Ζώνη ψυχρόβιων κωνοφόρων (Vaccinio - Picetalia) (ορεινή, υπαλπική)
6.2.5 Εξωδασική ζώνη υψηλών ορέων
6.2.5.1 Υποζώνη Astragalo - Daphniopn
6.3 Aνώτερη Χλωρίδα
6.3.13 Κατάλογος χλωρίδας της περιοχής
6.4 Πανίδα
6.4.5 Αρθρόποδα (κατάλογος)
6.4.8 Ιχθείς (κατάλογος)
6.4.8.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.9 Αμφίβια (κατάλογος)
6.4.9.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.10 Ερπετά (κατάλογος)
6.4.10.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.11 Πτηνά
6.4.11.1 Γενικά στοιχεία (μοναδικότητα της περιοχής - για την Ελλάδα, Μεσόγειο, Ευρώπη, Παγκόσμια)
6.4.11.2 Περιγραφή σημαντικών βιοτόπων, κατανομή στο χώρο
6.4.11.4 Κατάλογος μεσοχειμωνιάτικων παρατηρήσεων κατά έτη
6.4.11.5 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.11.5.4 Ιστορικά στοιχεία (είδη που υπήρχαν και δεν απαντώνται σήμερα, είδη που εμφανίζονται σήμερα ενώ δεν υπήρχαν στο παρελθόν)
6.4.12 Μεγάλα Θηλαστικά (κατάλογος)
6.4.12.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.12.1.1 Περιοχές εξάπλωσης
6.4.12.1.2 Κατάσταση πληθυσμού
6.4.12.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.12.1.4 Ιστορικά στοιχεία (είδη που υπήρχαν και δεν απαντώνται σήμερα)
6.4.12.1.5 Ειδικές δραστηριότητες (απελευθερώσεις, απαγορεύσεις κυνηγιού, περιθάλψεις, καταμετρήσεις πληθυσμών, συστηματικές παρατηρήσεις)
6.4.13 Μικρά Θηλαστικά (κατάλογος)
6.4.13.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.5 Καταφύγια άγριας ζωής
Μερική ανάλυση των στοιχείων, που συνθέτουν τους βιοτόπους
Μερική ανάλυση των στοιχείων, που συνθέτουν τους βιοτόπους (χλωρίδα, πανίδα), Επισήμανση ιδιαιτεροτήτων
Ανθρώπινες δραστηριότητες
8.1.1 Πρωτογενής τομέας
8.1.1.2 Κτηνοτροφία - Βόσκηση
8.1.1.3 Πτηνοτροφία
8.1.1.4 Μελισσοκομία
8.1.1.5 Αλιεία - Ιχθυοτροφεία - Αλυκές
8.1.1.6 Δασικές εκμεταλεύσεις και οδοποιία
8.1.1.7 Κυνήγι - Ψάρεμα
8.1.2 Δευτερογενής τομέας
8.1.2.2 Τεχνικά έργα (αμμοληψίες, διανοίξεις οδών, βαριά μηχανήματα, εκρήξεις κ.λ.π.)
8.1.3 Τριτογενής τομέας
8.1.3.2 Επιστημονικές καταγραφές και δραστηριότητες
Βιβλιογραφία. Εκτενής και ταξινομημένη κατά θέμα με πλήρη αναφορά σε :Τίτλο του έργουΠερίληψηΈτος έκδοσηςΦορέας, ή εκδοτικός οίκοςΠου βρίσκεται σήμερα (βιβλιοθήκη, υπηρεσία κ.λ.π.)

Περιοχές της Δυτικής Θράκης συμπεριλήφθηκαν στη Βάση Δεδομένων CORINE, η οποία δημιουργήθηκε το 1994 από Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.Η ορνιθοπανίδα των υγροβιότοπων της περιοχής παρακολουθείται από προγράμματα της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας. Κάθε χρόνο τον Ιανουάριο διεξάγονται, όπως και στους σημαντικότερους υγρότοπους της Ελλάδας, οι Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις Υδροβίων που αποτελούν τμήμα διεθνούς προγράμματος του IWRB το οποίο στην Ελλάδα υλοποιούν η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης σε συνεργασία με άλλες οργανώσεις.Διεθνές Πρόγραμμα μεσοχειμωνιάτικων μετρήσεων του Wetlκαι International (IWRB). To πρόγραμμα αυτό γίνεται με το συντονισμό του Υπουργείου Γεωργίας - Διεύθυνση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας και εκτελείται από τους: Ελληνικό Κέντρο Δακτυλίωσης Πουλιών, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης. Πρόγραμμα παρακολούθησης Λεπτομύτας (Numenius tenuirostris)-Life 1996.Εκτελείται από κοινού από Υπουργείο Γεωργίας-Διεύθυνση Αισθητικών Δασών, Δρυμών & Θήρας με το Institut Royal des Sciences Naturellles de Belgique. Πραγματοποιούνται επίσης καταγραφές και δακτυλιώσεις πουλιών κατά την άνοιξη και το φθινόπωρο. Σε όλους τους υγροβιότοπους που υπάγονται στη Διεθνή Σύμβαση RAMSAR έχουν γίνει μελέτες καταγραφής πανίδας και χλωρίδας από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. σε συνεργασία με Ελληνικά Πανεπιστήμια. Σε πολλές οικολογικά σημαντικές περιοχές έχουν γίνει μελάτες καταγραφής χλωρίδας και πανίδας στα πλαίσια του προγράμματος NATURA 2000.Ολόκληρο το Θρακικό τμήμα της οροσειράς της Ροδόπης είχε συμπεριληφθεί στην περιοχής μελέτης του Προγράμματος LIFE "ΑΡΚΤΟΣ - Προστασία και διαχείριση των πληθυσμών της καφετιάς αρκούδας στην Ελλάδα" το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε. και το Υπουργείο Γεωργίας, και συνεργάσθηκαν οι μη Κυβερνητικές Οργανώσεις WWF - Ελλάς, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης. Ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος ήταν η μη Κυβερνητική Οργάνωση AΡΚTΟΥΡOΣ με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος και από τον Μάιο 1994 έως τον Απρίλιο 1995, έγιναν συστηματικές καταγραφές βιοδηλωτικών στοιχείων και εκτίμηση πληθυσμού μέσω ταυτοποίησης ατόμων και θηλυκών με μικρά κάτω του έτους (ΑΡΚΤΟΣ 1996). Η εκτίμηση του συνολικού αριθμού των ατόμων αρκούδας σε ολόκληρο τον Ανατολικό πυρήνα κατανομής της καφετιάς αρκούδας στην Ελλάδα είναι 10 - 20 άτομα (ΑΡΚΤΟΣ 1996). Ο Ανατολικός πυρήνας κατανομής περιλαμβάνει από Δυτικά προς Ανατολικά το Βορειοανατολικό τμήμα του Νομού Σερρών, το Βόρειο τμήμα του Νομού Δράμας και το Βορειοδυτικό τμήμα του Νομού Ξάνθης (ΑΡΚΤΟΣ 1996). Ιδιαίτερα στην περιοχή του Λειβαδίτη - Γυφτοκάστρου η παρουσία της καφετιάς αρκούδας είναι ομοιόμορφη σε όλη τη διάρκεια του έτους (Giannatos 1996). Στην περιοχή της Δαδιάς - Λευκίμμης έχουν γίνει αξιόλογες επιστημονικές καταγραφές και μελάτες, καθώς επίσης μερικές διδακτορικές εργασίες. Ένα μόνιμο ετήσιο πρόγραμμα καταγραφής των αρπακτικών πουλιών και των κινδύνων που τα απειλούν, εφαρμόζεται από το 1987 και συστηματικότερα από το 1992, με τη συνεργασία του ΥΠΕΧΩΔΕ και του WWF - Παγκόσμιου Ταμείου Για τη Φύση - Ελλάς. Για αυτό το σκοπό το WWF Ελλάς έχει ανοίξει τοπικό γραφείο στη Δαδιά, στο οποίο εργάζονται μόνιμα, εξειδικευμένοι επιστήμονες. Η δραστηριότητα του γραφείου έχει να κάνει τόσο με την παρακολούθηση και προστασία της Προστατευόμενης περιοχής, όσο και με την οικοτουριστική ανάδειξη της περιοχής. Μερικές από τις σημαντικές μελέτες που έχουν γίνει στην περιοχή είναι οι παρακάτω: - Αδαμακόπουλος, Τρ. Γκατζογιάννης, Στ. Ποϊραζίδης, Κ. (εκδ) (1995) : Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη δάσους Δαδιάς. WWF Ελλάς, Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, ΥΠ.ΓΕ., 600 PP- Βλάχος, Χ. (1989) : Η οικολογία του Κραυγαετού (Aquila pomarina) στο δάσος της Δαδιάς του νομού Έβρου. Διδακτορική Διατριβή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 138 σελ.- Hallmann, B. (1979) : Guidelines for the Conservation of Birds of Prey in Έβρος. Final report of IUCN/WWF Project 1684, 200 pp.- Helmer, W & P. Scholte (1985) : HERPETOLOGICAL RESEARCH IN ΈΒΡΟΣ, GREECE. PROPOSAL FOR A BIOGENETIC RESERVE. Societas Europaea Herpetologica, 139 pp.WWF ΕΛΛΑΣ, Πρόγραμμα Ταχείας Παρέμβασης στο δέλτα Έβρου: Αποσκοπεί στην παρακολούθηση και την αποτροπή υποβάθμισης του υγροτόπου. Διεξάγεται καταγραφή δραστηριοτήτων που άμεσα ή έμμεσα απειλούν τον υγρότοπο, ευαισθητοποίηση και ενημέρωση φορέων / κοινού, προώθηση αειφόρου χρήσης υγροτόπου.