Ortho-Logo-Paedia - OLP
 
  Hem
  Sammanfattning av projektet
  Mål
  Teknologi
  Medarbetare
  Kontakt
  Publikationer & Demo
  Privat
 
    

webmaster at xanthi.ilsp.gr

Last Updated:
2003-10-01

Sammanfattning av projektet

Mål

Det övergripande målet i OLP är att utveckla och utvärdera ett integrerat datorbaserat system, som skall fungera som ett komplement till traditionell talterapi med tal/hörselskadade personer. Inom projektet skall följande detaljerade mål uppfyllas:

 1. Lämpliga grupper av tal/hörselskadade personer skall rekryteras och en databas av inspelat träningsmaterial skall insamlas.
 2. Visuell återkoppling av den akustiska signalen skall utvecklas i realtid och projiceras på en två-dimensionell ”fonetisk karta”, som skall ligga till grund för uttalsträningen.
 3. Flera träningsmöjligheter skall utvecklas, som skall ge en utvärderande återkoppling genom automatisk taligenkänning.
 4. Målen under punkt 2 och 3 skall skräddarsys för olika klientgrupper eller individer.
 5. Systemet skall vara användarvänligt.
 6. Systemet skall bli tillgängligt från annan plats utanför kliniken/skolan över Internet på samma sätt som vid telemedicin.
 7. Systemet skall utvärderas med hänsyn till olika klientgrupper samt av pedagoger, som arbetar med systemet.

Beskrivning av forskningsarbetet

Tre komponenter kommer att utvecklas, som skall ingå i systemet:

 1. OPTACIA skall åskådliggöra olika artikulationsställningar och rörelser på en 2-D karta.
 2. GRIFOS skall fungera som ett automatiskt taligenkänningssystem och kunna utvärdera data från OPTACIA-träningen och/eller en databas och även fungera som ett användargränssnitt för alternativ teknologi.
 3. TELEMACHOS kommer att vara en webbaserad applikation, som skall stödja distansundervisningen.

Projektarbetet innehåller fyra centrala kärnområden och tre stödjande aktiviteter:

 • Arbetet med ”innehåll och design” fokuserar på en detaljerad definition av den kliniska verksamheten och den specifika uttalsträningen för respektive ålder, språk och avvikelse; utformning av träningsnivåer, innehåll och uttalsövningar samt utveckling av ett funktionellt interface.
 • Arbetet med ”talteknologi” kommer att innebära att existerande program för visuell återkoppling förfinas, integrering av utvecklade igenkänningsmetoder, och införande av användarvänliga applikationer och komponenter.
 • Arbetet med ”utveckling av Internetbaserade applikationer” kommer att tillämpa teknologier för distansundervisning och telemedicin.
 • I ”systemtest” kommer slutversionens samtliga applikationer testas i en realistisk terapeutisk miljö av talpedagoger genom kontrollerade utvärderingar.

Förväntade resultat

OLP förväntas hjälpa personer med uttalssvårigheter att utveckla ett förståeligt tal genom en motiverande visuell återkoppling, alternativ teknologi och distansundervisning.

För talterapeuter kommer OLP att vara ett värdefullt komplement i uttalsträningen genom att det kan hjälpa dem att förbättra klienternas uttal, att erbjuda dem en objektiv utvärdering och att få mer tid till fler patienter/klienter.