Ortho-Logo-Paedia - OLP
 
  Hem
  Sammanfattning av projektet
  Mål
  Teknologi
  Medarbetare
  Kontakt
  Publikationer & Demo
  Privat
 
    

webmaster at xanthi.ilsp.gr

Last Updated:
2003-10-01

Projektets mål

Inom detta projekt skall en metod utvecklas, som skall komplettera traditionell talterapi (inte ersätta) för vissa grupper med artikulationssvårigheter. Denna metod skall baseras på ett integrerat datorbaserat system, automatisk igenkänning och distansundervisning. De viktigaste principerna i projektet är:

(A) talterapin skall baseras på audiovisuell återkoppling i realtid och träningen skall specialiseras för olika klientgrupper samt skräddarsys för varje enskild klient.
(B) utvärderingen av träningsresultat kommer att ske med hjälp av automatisk igenkänning. Denna skall baseras på statistiska modeller av de data som kommer att insamlas under träningsfasen.
(C) genom distansundervisning kan en fortsatt och kontinuerlig träning upprätthållas och insamlingen av träningsdata kan analyseras och utvärderas även utanför kliniken.

 

De viktigaste systemkomponenterna är:

  • OPTACIA (optisk-akustisk-artikulatorisk graf) skall åskådliggöra talproduktionen och artikulationsrörelserna genom att på ett logiskt sätt visuellt visa sambandet mellan artikulationen och den akustiska representationen på en tvådimensionell eller tredimensionell karta. Pedagogen skall ha möjlighet att själv utforma en träningskarta, som är lämplig att använda med en speciell klient eller välja en karta, som skapats tidigare. På så sätt får eleven en visuell återkoppling av sin egen talproduktion. Artikulationsställningen kommer att motsvaras av position på kartan medan artikulationsrörelser kommer att motsvaras av en ”bana” mellan två positioner. Det kommer att vara möjligt att träna upp en redan skapad karta med nytt förbättrat träningsresultat för fortsatt träning.
  • GRIFOS skall fungera som ett talarberoende automatiskt igenkänningssystem för litet vokabulär. Träningsdata kommer att samlas in i samband med OPTACIA-träningen. Databasen kan utökas med träningsdata från klienter/elever som har liknande uttalssvårigheter. I början av träningen skall GRIFOS användas för att ställa in tröskelvärden för acceptans av ett fonems uttal i stavelser och ord vid OPTACIA-träningen. Vid fortsatt träning kommer uttalet att kunna utvärderas även i löpande tal. När det gäller klienter/elever med allvarligare talsvårigheter (tex. dysartri) förbättras sällan uttalet helt efter traditionell talterapi. Här är det tänkt att GRIFOS skall kunna hjälpa dessa klienter att få ett mer konsekvent uttal, utan så stora variationer från gång till gång, medan kvaliteten kanske inte kommer att bli helt förståelig. Syntetiskt tal kommer att användas i projektet för att testa funktionaliteten.
  • TELEMACHOS kommer att inkludera teknologi för distansundervisning och telemedicin och därigenom förse systemet med möjligheter att bedriva träning, samla in träningsdata och utvärdera träningen utanför talkliniken eller sjukhuset.

De tekniska komponenterna, som är nödvändiga för att detta system skall nå framgång, existerar redan och fungerar. Vad som krävs är att integrera dessa komponenter i ett slutgiltigt och fullständigt fungerande system.

 

Projektet sammanför forskning rörande olika språk, tekniska hjälpmedel och analysmetoder. Den slutgiltiga prototypen kommer att bestå av flerspråkliga program och ett modulärt uppbyggt system, som kommer att vara språkoberoende. Framtida utveckling för andra språk blir härigenom möjligt utan att systemet på något sätt behöver förändras.