Ôïõñéóìüò Éóôïñßá Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Συγκεντρωτικοί κατάλογοι  
Αρχική σελίδα  Περιβάλλον  Εύρεση ανά γεωγραφική περιοχή:    Αναζήτηση
Καλλιέργειες Κατάλογος χλωρίδας Αρθρόποδα
Φυσική γεωγραφία
Γενική Περιγραφή 
Στοιχεία περιβάλλοντος
Κλίμα
Πολιτική Γεωγραφία
Νομός, Δήμος
Νομικό-ιδιοκτησιακό καθεστώς
Οδικό δίκτυο
Αβιοτικά στοιχεία
Έδαφος
Υπέδαφος
• Κλίμα
• • Τύποι κλίματος
• • Θερμοκρασία
• • Ηλιοφάνεια
• • Βροχόπτωση
• • Παγετοί-Χιόνι
• • Άνεμοι
• Νερά
• • Επιφανειακά
• • Ποιότητα νερών
• Ραδιενέργεια
Βιοτικά στοιχεία
Κατώτερη χλωρίδα
Aνώτερη Χλωρίδα - Ζώνες βλαστήσεως
Ευμεσογειακή ζώνη
Παραμεσογειακή ζώνη
• • Ζώνη δασών
• • Εξωδασική ζώνη υψηλών ορέων
• Aνώτερη Χλωρίδα
• • Υδροχαρής βλάστηση
• • Αλοφυτική βλάστηση
• • Καλλιέργειες
• • Κατάλογος χλωρίδας 
• Πανίδα
• • Αρθρόποδα
• • Ιχθείς
• • • Ενδημικά ή απειλούμενα είδη
• • Αμφίβια
• • • Ενδημικά ή απειλούμενα είδη
• • • • Περιοχές εξάπλωσης
• • • • Κατάσταση πληθυσμού
• • • • Νομικό καθεστώς προστασίας
• • Ερπετά
• • • Ενδημικά ή απειλούμενα είδη 
• • • • Περιοχές εξάπλωσης
• • • • Νομικό καθεστώς προστασίας
• • • Γενικά στοιχεία 
• • • Σημαντικότεροι βιοτόποι
• • • • Θάλασσα
• • • • Λιμνοθάλασσες
• • • • Αμμοθίνες
• • • • Υγρά λιβάδια
• • • • Δασοσκεπείς εκτάσεις
• • • • Άλλο
• • • Κατάλογος πτηνών 
• • • Κατάλογος παρατηρήσεων
• • • Ενδημικά ή απειλούμενα είδη
• • • • Περιοχές εξάπλωσης
• • • • Κατάσταση πληθυσμού
• • • • Νομικό καθεστώς προστασίας
• • • • Ιστορικά στοιχεία
• • • • Ειδικές δραστηριότητες
• • • Καταφύγια άγριας ζωής
• • Μεγάλα Θηλαστικά
• • • Ενδημικά ή απειλούμενα είδη
• • • • Νομικό καθεστώς προστασίας
• • Μικρά Θηλαστικά
• • • Ενδημικά ή απειλούμενα είδη
• • • • Περιοχές εξάπλωσης
• • • • Κατάσταση πληθυσμού
• • • • Νομικό καθεστώς προστασίας
• Καταφύγια άγριας ζωής
Βιότοποι
Στοιχεία βιοτόπων
Ανθρώπινες δραστηριότητες
Περιγραφή δραστηριοτήτων
• • • Επιστημονικές καταγραφές
Βιβλιογραφία
Εικόνες

GYMNOSPERMAE

   

PINACEAE

   

Pinus pinaster Aiton

 

εισαχθέν είδος

ANGIOSPERMAE

   

ACERACEAE

   

Acer campestre L.

Πεδινό σφενδάμι

 

AMARANTHACEAE

   

Amaranthus albus L.

   

ANACARCIACEAE

   

Cotinus coggygria Scop.

Χρυσόξυλο

 

ΑΡΙΑCEAE

   

Bupleurum fontanesii Guss. ex Carnel

   

Conium maculatum L.

Βρομόχορτο, Μαγκούτα

 

Daucus carota L.

Δαυκί, Ντροπή, Αμπελιανός

 

Daucus guttatus Sibth. and Sm.

   

Eryngium maritimum L.

Γαλανάγκαθο

 

Oenanthe pimpinelloides L.

Σγαράντζι

 

Seseli tortuosum L.

   

ARALLIACEAE

   

Hedera helix L.

Κισσός

 

ASCLEPIACACEAE

   

Cionura erecta (L.) griseb.

Ψόφος

 

Cynanchum acutum L.

Περικοκλάδι

 

Periploca graecα L.

Γαλαξίδα, Περικοκλάδα

 

ASTERACEAE

   

Anthemis cotula L.

Ασπροπουλιά, Παπαδίτσα

 

Αnthemis tamentosa L.

Ασπροπουλιά, Παπαδίτσα

 

Αrtemisia campestris L.

Αψιθιά

 

Αster tripolium L.

Βαλτοκράτης

 

Candopatum corymbosum Pers.

Χαμολιός

 

Centaurea calcitrapa L.

Καλαγκάθι

 

Centaurea solstitialis (L.)

Αγριαγκαθιά, Ατραγίδα

 

Conyza canadensis (L.) Crong (Erigeron canadensis L.).

   

Dittrichia viscosa (L.) W. Greuter (Inula viscosa (L.) Aiton)

Νεροκόνυζος, Νεροκολλησιά

 

Gnaphalium luteoalbum L.

   

Sonchus asper (L.) Hill

Άγριο ζοχάδι

 

Xanthium spinosum L.

Ασπράγκαθο

 

Xanthium strumarium L.

Κολλιτσίδα, Αγριομπαμπακιά

 

BETULACEAE

   

Alnus glutinosa (L.) Gaertner

Κλήθρο

 

BORAGINACEAE

   

Alkanna tinctoria (L.) Tausch

Βαφόρριζα

 

Heliotropium europaeum L.

Λιόδρομο, Μπαμπακίτσα

 

Heliotropium suaveolens Bieb. subsp. suaveolens

   

Myosotis sicula Guss

Μη με λησμόνει

 

Onosma heterophylla Griseb.

   

BRASSICACEAE (CRYCIFERAE)

   

Cakile meritima Scop.

   

Erysimum diffusum Ehrh.

   

Hirschefeldia incana (L.) Langeze - Fossat (Sinapis incana L.)

   

Maresia nana (DC.) Batt

   

Raphanus raphanistrum L.

Ραφανίδα, Ραπανίδα, Αγριοραπανίδα

 

CAMPANALUCEAE

   

Jasione heldreichii Boiss. and Orph.

   

Legousia speculum - veneris (L.) Chaix

   

CANNABACEAE

   

Cannabis sativa L.

Καννάβι

 

Humulus lupulus L.

Αγριόκλημα, λυκίσκος

 

CAPRIFOLIACEAE

   

Sambucus ebulus L.

Βουζιά, Βούζι

 

CARYOPHYLLACEAE

   

Dianthus pallens Sibth. and Sm.

Γαρυφαλλίτσα

 

Silene conica L., subsp. subconica (Friv.) Gavioli

   

Silene dichotoma Ehrh. subsp., racemosa (Otth) Grebner

   

Spergula arvensis L.

   

Spergularia media (L.) C. Presl

   

Spergularia rubra (L.) J. and C. Presl

Μελιγόνι

 

CHENOPODIACEAE

   

Arthrocnemum fruticosum (L.) Moq (Salicornia fruticosa (L.))

   

Arthrocnemum glaucum (Delile) Umg. Sternb.

   

Arthrocnemum perenne (Miller) Moss.

   

Atriplex hastata L.

Λεμπουτιά

 

Atriplex tatarica L.

   

Halimione portulacoides (L.) Aellen (Obione portulacoides (L.) Mog.)

   

Salicornia europaea L.

   

Salsola kali L.

Καλιά, Καρβόλι

 

Suaeda maritima (L.) Dumort.

   

Suaeda splendens (Pourret) Gren. and Gordon

   

CICHORIACEAE (COMDOSITAE p.p.)

   

Chondrilla juncea L.

   

Cichorium intybus L.

Ραδίκι

 

Crepis biennis L.

   

Crepis foetida L. subsp. rhoeadifolia (Bieb.) Celak

   

Hypochoeris radicata L.

Πικραλίδα, Σταρίδα

 

Lactuca saligna L.

   

Lactuca serriola L.

Αγριομάρουλο

 

Lactuca viminea (L.) j. and C. Presl.

Αγριομάρουλο

 

Scolymus hispanicus L.

Σκόλυμπος

 

Tragopogon dubius Scop.

   

Tragopogon pratensis L.

Τραφάκι, Λαγόχορτο

 

CISTACEAE

   

Fumana procumbens (Dunal) Gren. and Gordon (F. vulgaris Spach)

   

CONVOLVULACEAE

   

Calystegia soldanella (L.) R. Br.

Καμπανέλες

 

CUCURBITACEAE

   

Citrullus colocynthis (L.) Schrader

   

CUSCUTACEAE

   

Cuscuta monogyna Vahl

Λύκος

 

EUPHORBIACEAE

   

Euphorbia paralias L.

Γαλατσίδα

 

Euphorbia peplis L.

Γαλατσίδα

 

FAGACEAE

   

Quercus pubescens Willd.

Χνουδοβελανιδιά

 

Quercus cerris L.

Τσέρο

 

Quercus coccifera L.

Πουρνάρι

 

FABACEAE (PAPILIONACEAE)

   

Lotus tenuis Waldst. and Kit ex Willd.

   

Medicago littoralis Rohle ex Loisel

   

Medicago marina L.

   

Medicago rigidula (L.) All.

   

Medicago scutellata (L.) Miller

   

Melilotus albus Medicus

Ήμερο τριφύλλι, Νυχάκι

 

Robinia pseudacacia L.

Ακακία

 

Trifolium tomentosum L.

Τριφύλλι

 

Trigonella monspeliaca L.

   

TERANIACEAE

   

Erodium cicutarium (L.) L'Her.

Βελανίδα, Βελονόχορτο

 

TRAPACEAE

   

Trapa natans L.

   

HALORAGACEAE

   

Myriophyllum spicatum L.

   

HYPERIACAEAE

   

Hypericum olympicum L.

   

JUNGLANDACEAE

   

Junglans regia L.

Καρυδιά

 

LAMIACEAE

   

Mentha pulegium L.

Φλισκούνι

 

Phlomis tuberosa L.

   

Sideritis montana L. subsp. remota (D'Urv.) Heywood

   

Stachys angustifolius Bieb

   

Teucrium polium L.

Ασπρόχορτο, Στομαχοβότανο, της Κυράς το βοτάνι

 

LYTHARACEAE

   

Lythrum hyssopifolia L.

   

MALVACEAE

   

Abutilon theophrasti Medicus

Αγριοβαμβακιά

 

Malva sylvestris L.

Μολόχα

 

ΜΟRACEAE

   

Morus alba L.

Ασπρομουριά

 

OLEACEAE

   

Fraxinus angustifolia Vahl. subsp. oxycarpa (Willd.) Franco & Rocha

   

PAPAVERACEAE

   

Glaucium flavum Grantz

Γιαλόπικρο, Γιαλόπετρο

 

Glaucium leiocarpum Boiss

   

PHYTOLACCACEAE

   

Phytolacca americana L.

αγριοσταφίδα, μαυροσταφύλι, κρεμέζι

 

PLANTAGINACEAE

   

Plantago arenaria Waldst. and Kit

   

Plantago coronopus L.

Κατουρλόχορτο, Τσαλαπετεινός

 

Plantago lagopus L.

Πεντάνευρο, Τσαλαπετεινός

 

Plantago lanceolata L.

Πεντάνευρο

 

PLATANACEAE

   

Platanus orientalis L.

Πλάτανος , Πλατάνι

 

PLUMBAGINACEAE

   

Goniolimon collinum (Griseb.) Boiss

   

Limonium bellidifolium (Gouan) Dumort.

Θαλασσόγαμπρος

 

Limonium gmelinii (Willd.) O. Kuntze

Θαλασσόγαμπρος

 

Limonium oleifolium Miller

Θαλασσόγαμπρος

 

POLYGONACEAE

   

Polygonum arenarium Waldst. and Kit subsp. pulchellum (Loisel) D.A.Webb and Chater

   

Polygonum maritimum L.

Ασημόχορτο

 

RANUNCULACEAE

   

Clematis flammula L.

Αγριάμπελο, Αγράμπελη

 

Clematis vitalba L.

Αγριάμπελο

 

Nigella arvensis L.

Μαυροκούκι

 

Ranunculus marginatus D'Urv.

   

Ranunculus trichophyllus Chaix subsp. trichophyllus

   

Ranunculus sardous Crantz

   

RHAMNACEAE

   

Paliurus spina - christi Mill.

Παλιούρι, Πιλιούρα, Μπαλιουριά

 

ROSACEAE

   

Rubus ulmifolius Scott.

Βάτος, Βατανιά, Βατσινιά

 

Pyrus amygdaliformis Vill.

Γκορτσιά

 

RUBIACEAE

   

Galium aparine L.

Κολλιτσίδα

 

SALICACEAE

   

Populus alba L.

Λεύκα, Ασημόλευκα

 

Populus nigra L.

Καβάκι

 

Salix alba L.

Σογουτιά, Σουϊτιά, Ασημοϊτιά

 

Salix purrurea L.

Σογουτιά, Σουϊτιά

 

Salix triandra L.

Σογουτιά, Σουϊτιά

 

SANTALACEAE

   

Thesium arvense Horvatovszky

   

SCROPHULARIACEAE

   

Verbascum pinnatifidum Vahl.

Φλόμος, Ζωχαδοβότανο

 

SOLANACEAE

   

Datura stramonium L.

Τατούλα, Τάτουλας

 

Solanum dulcamara L.

Αγριοσταφυλίτσα

 

Solanum eleagnifolium Cav.

   

Solanum nigrum L.

Στύφνο

 

TAMARIACEAE

   

Tamarix laxa Willd.

Αρμυρίκι

 

ULMACEAE

   

Ulmus minor Miller

Φτελιά, Καραγάτσι

 

URTICACEAE

   

Urtica dioica L.

Τσουκνίδα

 

VERBENACEAE

   

Vitex agnus - castus L.

Λυγαριά

 

VITACEAE

   

Vitis vinifera L. subsp. sylvestris (C.C. Gmel.) Hegi

Αγριόκλημα

 

ZYGOPHYLLACEAE

   

Tribulus terrestris L.

Τριβόλι

 

MONOCOTYLEDONES

   

AMARYLLIDACEAE

   

Pancratium maritimum L.

Θαλασσόκρινος

 

CYPERACEAE

   

Carex distans L.

   

Cyperus capitatus Vandelli (Galilea mucronata (L.) Parl.)

   

Schoenus nigricans L.

   

Scirpus cernuus Vahl.

   

Scirpus holoschoenus L. (Holoschoenus vulgaris Link)

Σκοβούρλο

 

DIOSCOREACEAE

   

Tamus communis L.

Αβρουνιά, Τσιμπλακιά

 

IRIDACEAE

   

Iris pseudacorus L.

Νερόκρινος

 

JUNCACEAE

   

Juncus acutus L. subsp. acutus

Βούρλο

 

Juncus gerardi Loisel.

Βούρλο

 

Juncus maritimus Lam.

Βούρλο

 

Juncus ranarius Song. and Perz, in Billot

Βούρλο

 

LEMNACEAE

   

Lemna minor L..

Φακή του νερού

 

LILIACEAE

   

Allium sphaerocephalon L.

Αγριοπρασιά

 

Asparagus acutifolius L.

Σπαράγγι

 

Ruscus aculeatus L.

Αγριομερσίνη, Μπούμπινη, Λαγομηλιά

 

Ornithogalum sibthorpii W. Greuter

   

ORCHIDACEAE

   

Ophrys sphegodes Miller subsp. mammosa (Desf.) Soo ex E. Nelson

Μελισσάκι

 

Orchis laxiflora Lam.

Σερνικοβότανο, Σαλέπι

 

POACEAE

   

Aeluropus littoralis (Gouan) Parl.

   

Aira elegantissima Schur

   

Alopecurus rendlei Eig

   

Ammophila arenaria (L.) LK

   

Anthoxanthum aristatum Boiss

   

Apera spica - venti (L.) Beauv. subsp. spica - venti

   

Arundo donax L.

Καλάμι

 

Avena sterilis L.

Αγριοβρώμη

 

Bromus squarrosus L.

   

Bromus tectorum L.

   

Corynephorus divaricatus (Pourret) Breistr.

   

Cynodon dactylon (L.) Pers

Αγριάδα

 

Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler

   

Elymus elongatus (Host) Runemark

   

Elymus farctus (Viv.) Rumemark ex Melderis

   

Elymus hispidus (Opiz) Melderis subsp. varmensis (velen.) Melderis

   

Hainardia cylindrica (Willd,) W. Greuter

   

Hordeum marinum Hudson

   

Hordeum murimum L.

Αγριοκρίθαρο

 

Imperata cylindrica (L.) Raeuschel

Ραγάζι

 

Leymus racemosus (Lam.) Tzvelev subsp. sabulosus (Bieb.) Tzvelev

   

Lolium perenne L.

Αγριοήρα

 

Lolium rigidum Gaudin subsp. lepturoides (Boiss.) Sennen and Mauricio

   

Lolium rigidum Gaudin subsp. rigidum

   

Lolium temulentum L.

Ήρα

 

Melica nutans L.

   

Parapholis incurva (L.) C.E. Hubberd

   

Phleum arenarium L.

   

Phleum pratense L.

   

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Streudel

Αγριοκάλαμο

 

Piptatherum miliaceum (L.) Cosson

   

Polypogon maritimus Willd. subsp. subspathaceus (Reg.) Bonnier & Layens

   

Polypogon monspeliensis (L.) Desf.

   

Puccinellia dista (L.) Murray

Μαχαιρίδα

 

Setaria glauca (L.) PB

   

Sporobolus pungens (Schreber) Kunth

   

Vulpia ciliata Dumort.

   

Vulpia fasciculata (Forskal) Samp.

   

POTAMOGETONACEAE

   

Potamogeton natans L.

   

TYPHACEAE

   

Typha latifolia L.

Σάζι