Ôïõñéóìüò Éóôïñßá Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Συγκεντρωτικοί κατάλογοι  
Αρχική σελίδα  Περιβάλλον  Εύρεση ανά γεωγραφική περιοχή:    Αναζήτηση
Υγρά λιβάδια Αλοφυτική βλάστηση Αμμοθίνες
Φυσική γεωγραφία
1.1 Τόπος, Θέση, Γενική Περιγραφή (γεωμορφολογικά στοιχεία) 
Γενικά ιστορικά στοιχεία για το περιβάλλον
Κλίμα στο χθές και σήμερα
Πολιτική Γεωγραφία
4.1 Που ανήκει διοικητικά (Νομός, Δήμος)
4.2 Νομικό καθεστώς-ιδιοκτησιακό καθεστώς
4.3 Τοποθέτηση στο Οδικό δίκτυο και παροχή υπηρεσιών
Αβιοτικά στοιχεία
5.1 Έδαφος (γενική περιγραφή)
5.2 Υπέδαφος (γεωλογικά στοιχεία)
5.3 Κλίμα
5.3.1 Τύποι κλίματος
5.3.2 Θερμοκρασία - Ελάχιστη, μέγιστη, Μέση/μήνα
5.3.3 Ηλιοφάνεια
5.3.4 Ομίχλη
5.3.5 Βροχή - Δροσιά - Υδατικές κατακρημνίσεις
5.3.6 Παγετοί-Χιόνι
5.3.7 Άνεμοι
5.4 Νερά
5.4.1 Επιφανειακά
5.4.2 Υπόγεια
5.4.3 Ποιότητα νερών
5.5 Ραδιενέργεια
Βιοτικά στοιχεία
6.1 Κατώτερη χλωρίδα
6.2 Aνώτερη Χλωρίδα - Ζώνες βλαστήσεως
6.2 Aνώτερη Χλωρίδα - Ζώνη ή ζώνες βλαστήσεως 
6.2.1 Ευμεσογειακή ζώνη βλαστήσεως
6.2.2 Παραμεσογειακή ζώνη βλαστήσεως
6.2.3 Ζώνη δασών
6.2.5 Εξωδασική ζώνη υψηλών ορέων
6.3 Aνώτερη Χλωρίδα
6.3.1 Υδροχαρής βλάστηση 
6.3.2 Υγρά λιβάδια
6.3.3 Αλοφυτική βλάστηση 
6.3.4 Αμμοθίνες
6.3.6 Καλλιέργειες
6.3.9 Δασοσκεπείς εκτάσεις
6.3.13 Κατάλογος χλωρίδας της περιοχής 
6.3.13.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4 Πανίδα
6.4.5 Αρθρόποδα (κατάλογος)
6.4.8 Ιχθείς (κατάλογος)
6.4.8.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.8.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.8.1.5 Ειδικές δραστηριότητες (εμπλουτισμοί, απαγορεύσεις ψαρέματος, συστηματικές δειγματοληψίες, υβριδισμοί κ.ά.)
6.4.9 Αμφίβια (κατάλογος)
6.4.9.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.9.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.9.1.5 Ειδικές δραστηριότητες (εμπλουτισμοί, απαγορεύσεις συλλογής, συστηματικές δειγματοληψίες, υβριδισμοί κ.ά.)
6.4.10 Ερπετά (κατάλογος)
6.4.10.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.10.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.11.1 Γενικά στοιχεία (μοναδικότητα της περιοχής - για την Ελλάδα, Μεσόγειο, Ευρώπη, Παγκόσμια) 
6.4.11.3 Κατάλογος των πτηνών της περιοχής 
6.4.11.5 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη 
6.4.11.5.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.11.5.5 Ειδικές δραστηριότητες (απελευθερώσεις, απαγορεύσεις κυνηγιού, δακτυλιώσεις, περιθάλψεις, καταμετρήσεις πληθυσμών, συστηματικές παρατηρήσεις)
6.4.11.6 Καταφύγια άγριας ζωής στον παρακείμενο χώρο, άμεσα συνδεδεμένα με την περιοχή
6.4.12 Μεγάλα Θηλαστικά (κατάλογος)
6.4.12.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.12.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.12.2 Καταφύγια άγριας ζωής στον παρακείμενο χώρο, άμεσα συνδεδεμένα με τον βιότοπο
6.4.13 Μικρά Θηλαστικά (κατάλογος)
6.4.13.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.13.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.5 Καταφύγια άγριας ζωής
6.5 Καταφύγια άγριας ζωής στον παρακείμενο χώρο, άμεσα συνδεδεμένα με τον βιότοπο
Μερική ανάλυση των στοιχείων, που συνθέτουν τους βιοτόπους
Ανθρώπινες δραστηριότητες
8.1 Γενική περιγραφή δραστηριοτήτων και επιπτώσεων στην περιοχή
8.1.1 Πρωτογενής τομέας
8.1.1.1 Γεωργικές καλλιέργειες (καλλιεργούμενες εκτάσεις, καλλιεργούμενα είδη, χρήση φυτοφαρμάκων, λιπάσματα, οικολογική γεωργία, άντληση νερών, μηχανική καλλιέργεια, αποστραγγιστικά κανάλια - ξεχερσώσεις, αναδασμοί, φωτιές, κ.λ.π.) 
8.1.1.2 Κτηνοτροφία - Βόσκηση 
8.1.1.4 Μελισσοκομία 
8.1.1.5 Αλιεία - Ιχθυοτροφεία - Αλυκές 
8.1.1.7 Κυνήγι - Ψάρεμα
8.1.2 Δευτερογενής τομέας
8.1.2.1 Βιοτεχνία - βιομηχανία (απόβλητα, ρύπανση, θόρυβος, κίνηση)
8.1.3 Τριτογενής τομέας
8.1.3.1 Τουρισμός και τουριστικές δραστηριότητες (ενόχληση διαβιούντων ειδών, ελεύθερη κατασκήνωση, όριο τουριστικής ανάπτυξης, προδιαγραφές κτιρίων και γενικών δραστηριοτήτων, κ.λ.π.)
8.1.3.2 Επιστημονικές καταγραφές και δραστηριότητες 
Βιβλιογραφία
Εικόνες

Ένα μεγάλο ποσοστό εδαφικών εκτάσεων του δέλτα επηρεάζεται πολύ από το αλμυρό νερό. H επίδραση αυτή γίνεται είτε με κατάκλιση κατά την πλημμυρίδα, είτε υπογείως. Στις εκτάσεις αυτές αναπτύσσονται φυτικά είδη που έχουν προσαρμοστεί στις δυσμενείς συνθήκες αλατότητος και χαρακτηρίζονται ως αλόφυτα. Τα φυτά αυτά σχηματίζουν χαλαρές συνθέσεις βλάστησης που εκφράζουν κατά εκπληκτικό τρόπο τις ιδιαιτερότητες κάθε εδαφικού τμήματος. Εάν εξετάσουμε την εξάπλωσή τους στο χώρο του δέλτα, τότε τα αλόφυτα μπορούν να διακριθούν σε δύο σαφείς ζώνες:

α) Μία ζώνη παραλιακή, άμεσα επηρεαζόμενη από την θάλασσα, που καταλαμβάνει 480 ha και είναι συχνά κατακλυζόμενη.

β) Μία άλλη ξηρή ζώνη, η οποία επηρεάζεται έμμεσα από το θαλασσινό νερό, από τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, στην εσωτερική περιοχ abortionpill-online.com pill ή του δέλτα. Η ζώνη αυτή περικλείεται από τα κανάλια και καλύπτει 940 ha περίπου. Έτσι στις χαμηλές ιλυώδεις θέσεις που επηρεάζονται άμεσα από το θαλασσινό νερό, αναπτύσσονται είδη του γένους Salicornia (Salicornia europaea, Salicornia radicans ), οι κοινές αρμυρήθρες.

Το είδος αυτό συγκρατεί την ιλύ και βοηθά στον σχηματισμό νέων εδαφών. Επίσης εμφανίζονται τα είδη : Arthrocnemum fruticosum, Arthrocnemum glaucum, Halimione portulacoides, Limonium gmelinii, Limonium bellidifolium κ.ά.

Στις υψηλότερες και επίπεδες εκτάσεις της ζώνης αυτής εμφανίζονται και διάφορα αγρωστώδη όπως τα Puccinellia festuciformis και Pholiurus incurvatus τα οποία δίνουν την εμφάνιση λειμώνων.

Σε ορισμένες θέσεις λόγω της διάβρωσης του αμμώδους εδάφους από κινούμενα νερά, δημιουργούνται χαρακτηριστικά συγκροτήματα αμμοθινών από αλόφυτα με προσκεφαλαιόμορφη ανάπτυξη (Νήσος Ασάνη).Σε βαλτώδεις περιοχές και σε μεγάλη έκταση ανάμεσα στη λιμνοθάλασσα Λακί και τον ποταμό Έβρο επικρατεί το είδος Halimione portulacoides ενώ μεγάλες εκτάσεις καλύπτονται αποκλειστικά από το είδος Salicornia europaea.

Όλες αυτές οι εκτάσεις των αλατούχων εδαφών διασχίζονται από κανάλια και αυλάκια ή μικρές λεκάνες αλμυρών νερών δημιουργώντας εντυπωσιακούς αλμυρόβαλτους και σημαντικούς βιοτόπους για την ιχθυοπαραγωγή και την ορνιθοπανίδα. Σε περιοχές του εσωτερικού τμήματος του δέλτα, όπου υπάρχει αυξημένη αλατότητα και έντονη ξηρασία, χαρακτηριστικά που γίνονται ορατά από τα λευκά επανθίσματα αλατιού στην επιφάνεια του ξηρού εδάφους και από τον κατατεμαχισμό του, συναντούμε την φυτοκοινωνία Halocnemum strobilaceum.Tο είδος αυτό προέρχεται από τις αλατούχες στέπες της νότιας Ρωσίας και της ανατολικής Τουρκίας, όπου είναι πολύ διαδεδομένο, ενώ η εμφάνισή του στις αλοφυτικές διαπλάσεις της Μεσογείου είναι σπάνια.

Στο δυτικό τμήμα του δέλτα, πίσω από τη ζώνη της αμμόφιλης βλάστησης, υπάρχουν αλοφυτικές φυτοκοινωνίες με τα είδη Juncus maritimus, Juncus gerardii, Aeluropus litoralis και Suaeda maritima.

Οικολογική σημασία των αλοφυτικών φυτοκοινωνιών

Οι αλοφυτικές φυτοκοινωνίες του δέλτα του Έβρου είναι από τις μεγαλύτερες σε έκταση στην Ελλάδα. Υπάρχουν ακόμη αδιατάρακτες κοινωνίες σε όλη την έκταση των ακτών και των λιμνοθαλασσών. Ο οικολογικός τους ρόλος είναι ιδιαίτερα σημαντικός γιατί:

* αποτελούν μια ζώνη παραγωγικότητας σε οικολογικές συνθήκες και βιοτόπους οι οποίοι είναι δύσκολο να προσεγγιστούν από άλλα φυτικά είδη. Προσαρμόζονται αποτελεσματικά σε υψηλές συνθήκες αλατότητας.

* διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον έλεγχο των πλημμυρικών φαινομένων, στην κατακράτηση ιζημάτων, αλάτων και άλλων τοξικών ουσιών και στην σταθεροποίηση των εδαφών.

* στηρίζουν διάφορες τροφικές αλυσίδες. Στα κανάλια και τις λιμνούλες που τις διατρέχουν αναπαράγονται πολλοί οργανισμοί.

* υπάρχουν διάφορα είδη πουλιών, αμφιβίων, ερπετών και εντόμων που αναπτύσσονται σ`αυτή την ζώνη.

fiogf49gjkf05