Ôïõñéóìüò Éóôïñßá Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Συγκεντρωτικοί κατάλογοι  
Αρχική σελίδα  Περιβάλλον  Εύρεση ανά γεωγραφική περιοχή:    Αναζήτηση
Καλλιέργειες Δασοσκεπείς εκτάσεις Κατάλογος χλωρίδας
Φυσική γεωγραφία
1.1 Τόπος, Θέση, Γενική Περιγραφή (γεωμορφολογικά στοιχεία) 
Γενικά ιστορικά στοιχεία για το περιβάλλον
Κλίμα στο χθές και σήμερα
Πολιτική Γεωγραφία
4.1 Που ανήκει διοικητικά (Νομός, Δήμος)
4.2 Νομικό καθεστώς-ιδιοκτησιακό καθεστώς
4.3 Τοποθέτηση στο Οδικό δίκτυο και παροχή υπηρεσιών
Αβιοτικά στοιχεία
5.1 Έδαφος (γενική περιγραφή)
5.2 Υπέδαφος (γεωλογικά στοιχεία)
5.3 Κλίμα
5.3.1 Τύποι κλίματος
5.3.2 Θερμοκρασία - Ελάχιστη, μέγιστη, Μέση/μήνα
5.3.3 Ηλιοφάνεια
5.3.4 Ομίχλη
5.3.5 Βροχή - Δροσιά - Υδατικές κατακρημνίσεις
5.3.6 Παγετοί-Χιόνι
5.3.7 Άνεμοι
5.4 Νερά
5.4.1 Επιφανειακά
5.4.2 Υπόγεια
5.4.3 Ποιότητα νερών
5.5 Ραδιενέργεια
Βιοτικά στοιχεία
6.1 Κατώτερη χλωρίδα
6.2 Aνώτερη Χλωρίδα - Ζώνες βλαστήσεως
6.2 Aνώτερη Χλωρίδα - Ζώνη ή ζώνες βλαστήσεως 
6.2.1 Ευμεσογειακή ζώνη βλαστήσεως
6.2.2 Παραμεσογειακή ζώνη βλαστήσεως
6.2.3 Ζώνη δασών
6.2.5 Εξωδασική ζώνη υψηλών ορέων
6.3 Aνώτερη Χλωρίδα
6.3.1 Υδροχαρής βλάστηση 
6.3.2 Υγρά λιβάδια
6.3.3 Αλοφυτική βλάστηση 
6.3.4 Αμμοθίνες
6.3.6 Καλλιέργειες
6.3.9 Δασοσκεπείς εκτάσεις
6.3.13 Κατάλογος χλωρίδας της περιοχής 
6.3.13.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4 Πανίδα
6.4.5 Αρθρόποδα (κατάλογος)
6.4.8 Ιχθείς (κατάλογος)
6.4.8.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.8.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.8.1.5 Ειδικές δραστηριότητες (εμπλουτισμοί, απαγορεύσεις ψαρέματος, συστηματικές δειγματοληψίες, υβριδισμοί κ.ά.)
6.4.9 Αμφίβια (κατάλογος)
6.4.9.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.9.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.9.1.5 Ειδικές δραστηριότητες (εμπλουτισμοί, απαγορεύσεις συλλογής, συστηματικές δειγματοληψίες, υβριδισμοί κ.ά.)
6.4.10 Ερπετά (κατάλογος)
6.4.10.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.10.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.11.1 Γενικά στοιχεία (μοναδικότητα της περιοχής - για την Ελλάδα, Μεσόγειο, Ευρώπη, Παγκόσμια) 
6.4.11.3 Κατάλογος των πτηνών της περιοχής 
6.4.11.5 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη 
6.4.11.5.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.11.5.5 Ειδικές δραστηριότητες (απελευθερώσεις, απαγορεύσεις κυνηγιού, δακτυλιώσεις, περιθάλψεις, καταμετρήσεις πληθυσμών, συστηματικές παρατηρήσεις)
6.4.11.6 Καταφύγια άγριας ζωής στον παρακείμενο χώρο, άμεσα συνδεδεμένα με την περιοχή
6.4.12 Μεγάλα Θηλαστικά (κατάλογος)
6.4.12.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.12.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.4.12.2 Καταφύγια άγριας ζωής στον παρακείμενο χώρο, άμεσα συνδεδεμένα με τον βιότοπο
6.4.13 Μικρά Θηλαστικά (κατάλογος)
6.4.13.1 Ενδημικά, σπάνια, ή απειλούμενα είδη
6.4.13.1.3 Νομικό καθεστώς προστασίας
6.5 Καταφύγια άγριας ζωής
6.5 Καταφύγια άγριας ζωής στον παρακείμενο χώρο, άμεσα συνδεδεμένα με τον βιότοπο
Μερική ανάλυση των στοιχείων, που συνθέτουν τους βιοτόπους
Ανθρώπινες δραστηριότητες
8.1 Γενική περιγραφή δραστηριοτήτων και επιπτώσεων στην περιοχή
8.1.1 Πρωτογενής τομέας
8.1.1.1 Γεωργικές καλλιέργειες (καλλιεργούμενες εκτάσεις, καλλιεργούμενα είδη, χρήση φυτοφαρμάκων, λιπάσματα, οικολογική γεωργία, άντληση νερών, μηχανική καλλιέργεια, αποστραγγιστικά κανάλια - ξεχερσώσεις, αναδασμοί, φωτιές, κ.λ.π.) 
8.1.1.2 Κτηνοτροφία - Βόσκηση 
8.1.1.4 Μελισσοκομία 
8.1.1.5 Αλιεία - Ιχθυοτροφεία - Αλυκές 
8.1.1.7 Κυνήγι - Ψάρεμα
8.1.2 Δευτερογενής τομέας
8.1.2.1 Βιοτεχνία - βιομηχανία (απόβλητα, ρύπανση, θόρυβος, κίνηση)
8.1.3 Τριτογενής τομέας
8.1.3.1 Τουρισμός και τουριστικές δραστηριότητες (ενόχληση διαβιούντων ειδών, ελεύθερη κατασκήνωση, όριο τουριστικής ανάπτυξης, προδιαγραφές κτιρίων και γενικών δραστηριοτήτων, κ.λ.π.)
8.1.3.2 Επιστημονικές καταγραφές και δραστηριότητες 
Βιβλιογραφία
Εικόνες

Παρυδάτια δενδρώδης βλάστηση:

Salix spp. Ιτιές

Populus spp. Λεύκες

Platanus orientalis Πλάτανος, Πλατάνι

Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa Nερόφραξος

Alnus glutinosa. Σκλήθρο, Κλήθρο

Ulmus campestris Φτελιά

Κατά μήκος του ποταμού Έβρου και μακριά από τη θάλασσα, στη βόρεια περιοχή του δέλτα, όπου το έδαφος δεν επηρεάζεται από τα αλμυρά νερά αλλά τροφοδοτείται από τα γλυκά νερά του ποταμού με άφθονα θρεπτικά συστατικά, σχηματίζεται ένας ιδιαίτερος βιότοπος ικανός να διατηρεί μια πυκνή δενδρώδη βλάστηση.

Κατά μήκος του ποταμού σχηματίζεται μια ζώνη παραποτάμιου δάσους, στο οποίο επικρατούν υγρόφιλα είδη φυτών. Τέτοια δενδρώδη είδη είναι : Populus alba, Populus nigra, Salix fragilis, Salix alba, Ulmus campestris, Platanus orientalis κ.ά. Πλησιάζοντας την ευθυγράμμιση του ποταμού, παρατηρούνται συστάδες με Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa, Ulmus campestris και αραιά Alnus glutinosa.

Στον υπόροφο των δασών αυτών, ανάμεσα στα υψηλά δένδρα, αναπτύσσονται πολλά αναρριχώμενα φυτά που καθιστούν πολλές φορές το δάσος αδιαπέρατο. Τέτοια είδη είναι : Periploca graeca, Humulus lupulus, Tamus communis, Vitis vinifera subsp. sylvestris, Clematis vitalba κ.ά. Επίσης λόγω της βόσκησης παρατηρείται σημαντικός πληθυσμός νιτρόφιλων ειδών όπως: Rubus caesius, Rubus ulmifolius, Lythrum salicaria, Epilobium angustifolium, Conium maculatum, Silybum marianum, Oenanthe aquatica, Urtica sp. κ.ά.

Οικολογική σημασία των παραποτάμιων δασών στη περιοχή.

Τα παραποτάμια δάση αποτελούν σχηματισμούς υψηλής οικολογικής

αξίας για τους ακόλουθους λόγους:

* Είναι παράγων καταλυτικός στη ρύθμιση των υδάτινων πόρων και τη διαχείριση των εδαφών.

Με τα άφθονα και βαθιά ριζικά συστήματα που διαθέτουν προστατεύουν τις όχθες των ποταμών από την έντονη διάβρωση που προκαλείται από τα γρήγορα ρεύματα, μειώνοντας την ταχύτητά τους και εξασφαλίζοντας την απορρόφηση νερών και την ενίσχυση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα.

Με τα ριζικά συστήματα καθαρίζουν τα νερά του ποταμού από τους διάφορους ρύπους. Η ζώνη βλάστησης που επικρατεί μεταξύ των χέρσων εδαφών και των ρεόντων υδάτων δρα σαν φίλτρο αναχαιτίζοντας την ρύπανση των νερών από νιτρικά, φωσφορικά, οργανικά υπολείμματα αλλά και άλλους συνθετικούς ρύπους που συρρέουν προς το ποταμό και τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα από τις παρακείμενες καλλιέργειες.

* Βελτιώνουν το κλίμα της περιοχής.

* Συντελούν στο σχηματισμό εύφορων εδαφών με την γρήγορη αποσύνθεση του φυλλώματος.

* Είναι μοναδικός αισθητικός σχηματισμός κοντά σε μεγάλα αστικά κέντρα, πόλεις. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες εφαρμόζουν τεχνικές με φύτευση συστάδων παραποτάμιων δασών.