Ôïõñéóìüò Éóôïñßá Ανά γεωγραφική περιοχή  
Περιεχόμενα γεωγραφικών περιοχών  
Φωτογραφικό υλικό  
Συγκεντρωτικοί κατάλογοι  
Αρχική σελίδα  Περιβάλλον  Εύρεση ανά γεωγραφική περιοχή:    Αναζήτηση
Καλλιέργειες Δασοσκεπείς εκτάσεις Κατάλογος χλωρίδας
Φυσική γεωγραφία
Γενική Περιγραφή 
Στοιχεία περιβάλλοντος
Κλίμα
Πολιτική Γεωγραφία
Νομός, Δήμος
Νομικό-ιδιοκτησιακό καθεστώς
Οδικό δίκτυο
Αβιοτικά στοιχεία
Έδαφος
Υπέδαφος
• Κλίμα
• • Τύποι κλίματος
• • Θερμοκρασία
• • Ηλιοφάνεια
• • Ομίχλη
• • Βροχόπτωση
• • Παγετοί-Χιόνι
• • Άνεμοι
• Νερά
• • Επιφανειακά
• • Υπόγεια
• • Ποιότητα νερών
• Ραδιενέργεια
Βιοτικά στοιχεία
Κατώτερη χλωρίδα
Aνώτερη Χλωρίδα - Ζώνες βλαστήσεως
Στοιχεία βιοτόπων 
Ευμεσογειακή ζώνη
Παραμεσογειακή ζώνη
• • Ζώνη δασών
• • Εξωδασική ζώνη υψηλών ορέων
• Aνώτερη Χλωρίδα
• • Υδροχαρής βλάστηση 
• • Υγρά λιβάδια
• • Αλοφυτική βλάστηση 
• • Αμμοθίνες
• • Καλλιέργειες
• • Δασοσκεπείς εκτάσεις
• • Κατάλογος χλωρίδας 
• • • Ενδημικά ή απειλούμενα είδη
• Πανίδα
• • Αρθρόποδα
• • Ιχθείς
• • • Ενδημικά ή απειλούμενα είδη
• • • • Νομικό καθεστώς προστασίας
• • • • Ειδικές δραστηριότητες
• • Αμφίβια
• • • Ενδημικά ή απειλούμενα είδη
• • • • Νομικό καθεστώς προστασίας
• • • • Ειδικές δραστηριότητες
• • Ερπετά
• • • Ενδημικά ή απειλούμενα είδη
• • • • Νομικό καθεστώς προστασίας
• • • Γενικά στοιχεία 
• • • Κατάλογος πτηνών 
• • • Ενδημικά ή απειλούμενα είδη 
• • • • Νομικό καθεστώς προστασίας
• • • • Ειδικές δραστηριότητες
• • • Καταφύγια άγριας ζωής
• • Μεγάλα Θηλαστικά
• • • Ενδημικά ή απειλούμενα είδη
• • • • Νομικό καθεστώς προστασίας
• • • Καταφύγια άγριας ζωής
• • Μικρά Θηλαστικά
• • • Ενδημικά ή απειλούμενα είδη
• • • • Νομικό καθεστώς προστασίας
• Καταφύγια άγριας ζωής
Καταφύγια άγριας ζωής
Βιότοποι
Ανθρώπινες δραστηριότητες
Περιγραφή δραστηριοτήτων
• • Πρωτογενής τομέας
• • • Γεωργικές καλλιέργειες 
• • • Κτηνοτροφία - Βόσκηση 
• • • Μελισσοκομία 
• • • Αλιεία - Ιχθυοτροφεία - Αλυκές 
• • • Κυνήγι - Ψάρεμα
• • Δευτερογενής τομέας
• • • Βιοτεχνία - βιομηχανία
• • Τριτογενής τομέας
• • • Τουρισμός
• • • Επιστημονικές καταγραφές 
Βιβλιογραφία
Εικόνες

Παρυδάτια δενδρώδης βλάστηση:

Salix spp. Ιτιές

Populus spp. Λεύκες

Platanus orientalis Πλάτανος, Πλατάνι

Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa Nερόφραξος

Alnus glutinosa. Σκλήθρο, Κλήθρο

Ulmus campestris Φτελιά

Κατά μήκος του ποταμού Έβρου και μακριά από τη θάλασσα, στη βόρεια περιοχή του δέλτα, όπου το έδαφος δεν επηρεάζεται από τα αλμυρά νερά αλλά τροφοδοτείται από τα γλυκά νερά του ποταμού με άφθονα θρεπτικά συστατικά, σχηματίζεται ένας ιδιαίτερος βιότοπος ικανός να διατηρεί μια πυκνή δενδρώδη βλάστηση.

Κατά μήκος του ποταμού σχηματίζεται μια ζώνη παραποτάμιου δάσους, στο οποίο επικρατούν υγρόφιλα είδη φυτών. Τέτοια δενδρώδη είδη είναι : Populus alba, Populus nigra, Salix fragilis, Salix alba, Ulmus campestris, Platanus orientalis κ.ά. Πλησιάζοντας την ευθυγράμμιση του ποταμού, παρατηρούνται συστάδες με Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa, Ulmus campestris και αραιά Alnus glutinosa.

Στον υπόροφο των δασών αυτών, ανάμεσα στα υψηλά δένδρα, αναπτύσσονται πολλά αναρριχώμενα φυτά που καθιστούν πολλές φορές το δάσος αδιαπέρατο. Τέτοια είδη είναι : Periploca graeca, Humulus lupulus, Tamus communis, Vitis vinifera subsp. sylvestris, Clematis vitalba κ.ά. Επίσης λόγω της βόσκησης παρατηρείται σημαντικός πληθυσμός νιτρόφιλων ειδών όπως: Rubus caesius, Rubus ulmifolius, Lythrum salicaria, Epilobium angustifolium, Conium maculatum, Silybum marianum, Oenanthe aquatica, Urtica sp. κ.ά.

Οικολογική σημασία των παραποτάμιων δασών στη περιοχή.

Τα παραποτάμια δάση αποτελούν σχηματισμούς υψηλής οικολογικής

αξίας για τους ακόλουθους λόγους:

* Είναι παράγων καταλυτικός στη ρύθμιση των υδάτινων πόρων και τη διαχείριση των εδαφών.

Με τα άφθονα και βαθιά ριζικά συστήματα που διαθέτουν προστατεύουν τις όχθες των ποταμών από την έντονη διάβρωση που προκαλείται από τα γρήγορα ρεύματα, μειώνοντας την ταχύτητά τους και εξασφαλίζοντας την απορρόφηση νερών και την ενίσχυση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα.

Με τα ριζικά συστήματα καθαρίζουν τα νερά του ποταμού από τους διάφορους ρύπους. Η ζώνη βλάστησης που επικρατεί μεταξύ των χέρσων εδαφών και των ρεόντων υδάτων δρα σαν φίλτρο αναχαιτίζοντας την ρύπανση των νερών από νιτρικά, φωσφορικά, οργανικά υπολείμματα αλλά και άλλους συνθετικούς ρύπους που συρρέουν προς το ποταμό και τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα από τις παρακείμενες καλλιέργειες.

* Βελτιώνουν το κλίμα της περιοχής.

* Συντελούν στο σχηματισμό εύφορων εδαφών με την γρήγορη αποσύνθεση του φυλλώματος.

* Είναι μοναδικός αισθητικός σχηματισμός κοντά σε μεγάλα αστικά κέντρα, πόλεις. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες εφαρμόζουν τεχνικές με φύτευση συστάδων παραποτάμιων δασών.